Logo SIAT

Kan CO2-sensorer i ventilasjonsanlegget brukes for å forhindre dårlig luft i svømmehallen?

Vitenskapelig artikkel fra NTNU SIAT 2020

Når klor i svømmebassenget reagerer med organisk og uorganisk materiale fra de badende, dannes desinfiseringsbiprodukter (DBPer) som forurenser luften. Disse kan være skadelige for de badende og ansatte i svømmehallen, og luften må skiftes ut godt nok for å unngå for høye konsentrasjoner DBPer. Men det å måle konsentrasjonene av forskjellige DBPer er krevende og kostbart. Denne studien har undersøkt om man istedenfor kan måle CO2-nivåer for å få svar på hvor høy konsentrasjonen av THM er.

Sammendrag

Vanskelig å måle desinfiseringsbiproduktet trihalometan

Flyktige og helseskadelige desinfiseringsbiprodukter (DBPer) dannes under klorering av bassengvann. Måling av flyktige DBPer i luften, som trihalometan (THM) er krevende og kostbart og det finnes i dag ingen sensor for kontinuerlig måling. Sensorer for å måle konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) er mye brukt for å kontrollere luftkvaliteten i mange forskjellige bygninger og kan enkelt installeres i ventilasjonssystemet. Slike sensorer brukes i dag ikke i svømmeanlegg.

Kan CO2-sensorer brukes istedenfor?

I denne studien ble konsentrasjonen av THM og CO2 målt og analysert i ett svømmeanlegg for å kartlegge om CO2 kan brukes for å forklare noe av variasjonen observert av THM i luften.

CO2, klorkonsentrasjon og antall badende forklarer 52 % av variasjonen i observert THM

Resultatene viste at CO2, sammen med konsentrasjonen av bundet klor i vannet og antall badende i bassenget forklarer 52 % av variasjonen i observert THM. Høy korrelasjon ble også funnet mellom CO2 og antall badende (ρ = 0.65, p ≤ 0.01).

Konsentrasjonen av THM kan predikeres ved hjelp av CO2-sensorer

Dette betyr at CO2-sensorer kan brukes for å skape en mer dynamisk ventilasjonsstrategi som korresponderer med besøksbelastningen i anlegget. Resultatene tyder også på at, hvis man bruker CO2-sensorer i ventilasjonsanlegget, og samtidig kontrollerer for bundet klor i vannet, så kan man redusere konstruksjonen av THM i luften og dermed forbedre luftkvaliteten.

Lisens: 0160-4120/ © 2020 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).