Logo ECHA

RAC støtter begrenset bruk av tilsatt mikroplast

ECHAs komité for risikovurdering (RAC) har kommet med anbefalinger

I Norge arbeider Miljødirektoratet som fagorgan for Klima- og Miljødepartementet, bl.a. med et forslag til en forskrift om begrensing av forurensing fra kunstgressflater. EU har sitt kjemikaliebyrå ECHA, med en tilsvarende oppgave. EU har ambisiøse mål om å redusere plastforurensing, og spredning av mikroplast kunstgressbaner er ett av tiltakene som diskuteres. ECHA har i sitt arbeid støtte av to komitéer, en for risikovurdering (RAC) og en for sosioøkonomi (SEAC). Anbefalingen fra komiteen for risikovurdering er nå offentliggjort.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

RACs anbefalinger

Innhold av mikroplast i et produkt

Det anbefales en grense for innhold på 0,01 vekt%, for å redusere utslipp til miljøet. For kunstgressbaner med løst ifyll vil dette bety at andelen mikroplast i et granulat maksimalt kan utgjøre av 0,01 % granulatets egenvekt.

Bionedbrytbare polymerer

Det skal brukes spesielle testmetoder og kriterier for å identifisere biologisk nedbrytbare polymere, som kan unntas fra begrensningen. Det etterspørres bedre dokumentasjon på biologisk nedbrytbarhet i miljøet (f.eks. jord, marint miljø, ferskvann). Ytterligere dokumentasjon på nedbrytbarhet må derfor fremskaffes før det gjøres en vurdering av om bionedbrytbart fyllmateriale kan unndras fra punkt 1.

Fyllmaterialer som inneholder mikroplast på kunstgressbaner

Det anbefales et fullstendig forbud etter en overgangsperiode på seks år. Begrunnelsen for dette er at det ikke foreligger god nok informasjon om effekt av tiltak for å hindre forurensing. Et forbud vurderes på lang sikt å være mer effektivt for å forhindre miljøutslipp enn å innføre krav om tiltak for å hindre spredning av mikroplast.

Definisjonen av "mikroplast"

Det har vært foreslått å redusere deteksjonsgrensen for mikroplast til 0,1 mikrometer. RAC anbefaler at en lavere størrelsesgrense ikke er nødvendig, da den potensielle begrensningen også kan håndheves på andre måter, for eksempel ved å se på råvarer i forsyningskjeder. Grensen på 0.5 mikrometer opprettholdes inntil videre.

Hva skjer nå?

Uttalelsen til komiteen for sosioøkonomisk analyse (SEAC) omkring kostnader og fordeler for samfunnet vil snart være tilgjengelig for høring.

Det vil være en 60-dagers konsultasjon av SEAC sin uttalelse. Den konsoliderte uttalelsen fra begge utvalgene forventes å være klar før utgangen av 2020. Uttalelsen vil bli brukt som bakgrunn og grunnlag når Europakommisjonen skal utarbeide et forslag om å endre Annex XVII i kjemikalieregelverket REACH, om å begrense tilsatt mikroplast i produkter i EU/EØS.

Dette forslaget vil medlemstatene stemme over i REACH-komiteen. Avstemningen vil bli etterfulgt av en tre måneders lang granskningsperiode utført av Europaparlamentet og Rådet før det kan bli vedtatt. Ifølge tidsplanen skal restriksjonene vedtas i 2022. Restriksjonene er EØS-relevant og vil også gjelde for Norge. 

Lese hele saken

Les mer på ECHA sine hjemmesider: RAC backs restricting intentional uses of microplastics.