Bilde av syklister som bruker banen
Flyfoto av velodromen, der man ser plasseringen av den i idrettsparken.

Velodromen i Levanger

Et spesialanlegg for banesykling

Etter 19 år kan Levanger endelig feire at en ny utendørs velodrom er på plass. Med det skapes et nytt kraftsentrum for banesykling i Trøndelag, på samme sted som Knut Knudsen la grunnlaget for OL-gullet han tok i München 1972. Anlegget er anbefalt av Norges Cykleforbund.

Bakgrunn

I 2003 ble det vedtatt å bygge nytt sykehus for daværende Nord-Trøndelag fylkeskommune, og at dette skulle ligge i Levanger. Vedtaket fastslo også at sykehusets beste plassering ville være der byens anlegg for banesykling lå, og kort tid etter var dette anlegget revet. Med det mistet man en av de to velodromene man hadde i landet på den tiden, noe som var kritisk for norsk banesykling.

Kommunen sikret erstatningsareal

Som en del av vedtaket om riving, garanterte kommunen et erstatningsareal til en ny velodrom. Det var et viktig premiss for at sykkelmiljøet i Levanger kunne godta at velodromen nå forsvant. Det var imidlertid uenighet om hvor anlegget burde ligge. Etter flere runder med forhandlinger mellom den lokale sykkelklubben IL Sverre og kommunen, endte man på en tomt i Moan idrettspark, noe som har vist seg å fungere godt.

Sammen med det avsatte arealet, ble det også bevilget en erstatningssum på 1,5 millioner til et nytt anlegg. Dette var imidlertid ikke nok for å kunne sette igang arbeidet, så veien mot et nytt anlegg var lang, og det ble ikke gjort skikkelige fremskritt før en samarbeidsgruppe ble oppnevnt.

Samarbeidsgruppe sikret framdrift

Samarbeidsgruppa har bestått av den lokale sykkelklubben IL Sverre, Norges Cykleforbund, Trøndelag fylkeskommune, Kulturdepartementet og Levanger kommune. I tillegg ble det til tider hentet inn kompetanse fra NTNU i Trondheim og Trøndelag Betong AS.

Forut for konstitueringen av samarbeidsgruppen hadde en gjeng ildsjeler hos IL Sverre jobbet hardt med planene, der Inge Johansen i IL Sverre trekkes fram som en nøkkelmann. 

Anlegget

Velodromen i Levanger er et utendørs sykkelanlegg med banelengde på 250 meter. Kraftig doserte svinger muliggjør høy fart gjennom hele runden, en runde som kan likne en liten friidrettsbane. Anlegget er først og fremst et spesialanlegg for banesykling, men fungerer også for trening av elementære egenskaper og som et rekrutteringsanlegg. 

Velodromen er åpen for egenorganisert trening stort sett hele døgnet, men enkelte kvelder drives det organisert trening i regi av IL Sverre og andre klubber. Anlegget brukes også flittig av allidretten.

Norges eneste i betong

Velodromen er utført i betong, og består av to rettstrekk, samt to doserte, hemisfæriske svinger. De doserte svingene har 26 % som bratteste helningsgrad, hvilket er innenfor Norges Cykleforbunds standarder for NM og andre større arrangementer.

Selve banen er den eneste i Norge som er utført i betong. Det gir en veldig slitesterk bane som krever lite vedlikehold, samt at betongvarianten som ble valgt gir godt grep selv i regn. Betongarbeidet ble utført av Trøndelag Betong AS.

Bilde av anleggets betongdekke
Betong ble valgt som underlag, noe som har vist seg å fungere godt grunnet lavt vedlikeholdsbehov og godt veigrep. Foto: Inge Johansen, IL Sverre

I midten av velodromen er det opparbeidet et gressareal som per dags dato ikke har noen funksjon. Det planlegges imidlertid å bruke dette arealet til en pumptrack og fotball, men dette er planer som ligger ganske langt inn i framtiden.

Prosessen

Forut for byggestart i 2021 var det mange år med forhandling, planlegging og prosjektering av den nye velodromen. Særlig var det diskusjoner rundt plassering: Selv om man endte med en tomt i Moan idrettspark, ble det også diskutert å legge anlegget til Gamle Levanger stadion, der man finner klubbens klubbhus.

Avgjørende med ildsjeler

I alle fasene har ildsjeler hos IL Sverre har vært avgjørende, og disse trekkes fram som et viktig premiss for anleggets realisering. I forbindelse med anleggsutvikling er det viktig at en av partene driver arbeidet framover, og ofte er det idrettslaget som må påta seg denne rollen. 

I 2017/2018 begynte man så smått med prosjekteringen av anlegget, der både Norges Cykleforbund (NCF), NTNU og Trøndelag Betong AS bistod med kunnskap. Når man så kom gang med byggearbeidet halvveis ut i 2021, tok det bare syv måneder før IL Sverre kunne invitere til åpning av banen mai 2022, der den korte byggetiden begrunnes med grundig og omfattende prosjekteringsarbeid.

Bildet av armeringen som ligger klar for å bli fylt av betong. Foto: Trøndelag Betong AS.
Helning på 26 % krever god armering før betongen fylles på. Foto: Trøndelag Betong AS

Vurderte overbygg

I prosjekteringsfasen ble det vurdert å lage et overbygg over banen, men dette ble etter hvert tatt ut av planene grunnet høye kostnader og kompleksiteten det ville medføre. At man valgte å utelate dette trekkes fram som en suksessfaktor, da anlegget kunne realiseres for kun 3,5 millioner kroner, samt at et eventuelt overbygg ville krevd langt mer tilrettelegging av grunnforholdene. 

Økonomi og finansiering

Anlegget har en prislapp på 3,9 millioner kroner, ikke medregnet arbeid knyttet til tomten. Dette er finansiert av en erstatningssum på 1,5 millioner kroner fra Levanger kommune, samt at anlegget er tildelt 2 millioner i programsatsingsmidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Det ble imidlertid noe avkorting på disse midlene, der det i realiteten ble utbetalt 50 % av godkjent kostnad på 3,9 mill.

IL Sverre stod tidligere som eier av anlegget, men dette har siden blitt overdratt av Levanger kommune, som også eier tomten. 

Drift

Kommunen er ansvarlig for vedlikehold knyttet til gressklipping og annet arbeid som går under paraplyen "bydrift". Når det gjelder vedlikehold på selve banen er IL Sverre ansvarlig for dette. Slikt vedlikehold kan omfatte lett vedlikehold av betongdekket, maling, vasking o.l. Det opplyses at dette er vedlikehold om ikke krever spesialkunnskap, og som enkelt lar seg gjennomføre på dugnad.

Klubbens driftsansvar anslås til ubetydelige summer ettersom banen er svært solid. Når det gjelder det kommunale vedlikeholdet, inngår dette i kommunens øvrige drift, og av den grunn ikke spesifisert.

Nøkkelpunkter

Velodromen i Levanger trekkes fram som et godt anlegg fordi:

  • Anlegget var lite kostnadskrevende å etablere, blant annet ved å droppe overbygg. Klubbens ivrige ildsjeler gjorde også gode beregninger av alt arbeid.
  • Ved å velge betong som baneunderlag sikret man et anlegg som krever lite vedlikehold, samtidig som betongen har vist seg å fungere godt ved vått vær. 
  • Anlegget er en veldig fin rekrutteringsarena ettersom det ligger godt tilbaketrukket fra trafikken.
  • Klubben har fått god innhentet kompetanse fra dyktige aktører, der NCF, Trøndelag Betong AS og NTNU trekkes fram som viktige bidragsytere innen sine særfelt.

Kilder

Artikkelen om dette anlegget baserer seg på dialog med IL Sverre, samt kommunale dokumenter arkivert hos Levanger Kommune. Tusen takk for bidraget!