Fasade Mysen Rackethall
Bordtennis i Mysen Rackethall
Tennisbaner i Mysen Rackethall
Et rom med konferansebord og stoler.
Bordtennisbord oppstilt i en hall.
Gulvmarkeringer for flere racketsporter
Squashhall
Mysen rackethall fasade
Stoler plassert ut med mellomrom mot en talerstol.
Roll-up med tekst om utlån av sportsutstyr fra Kirkens Bymisjon.

Mysen Rackethall

En interkommunal flerbrukshall for racketsporter!

Med støtte fra entreprenører, sponsorer og givere har Mysen Tennisklubb bygd Mysen Rackethall. Anlegget sto ferdig ved åpning av hallen 19. september 2020, og inneholder baner for tennis, badminton, squash og bordtennis, som alle holder internasjonale mål. I tillegg skal tre tennisbaner utendørs oppgraderes, og det planlegges fire utebaner for padeltennis i 2021. Anlegget er anbefalt av Viken fylkeskommune og av Norges Tennisforbund.

Bakgrunn

Mysen Tennisklubb (MTK) ønsker å kunne tilby aktiviteter til et bredt publikum, og mener at hallen kan bli et positivt bidrag til bedre folkehelse i Indre Østfold. I samarbeid med kommuner, bedrifter, skoler, barnehager, institusjoner, idrettslag og foreninger, kan tilbud tilrettelegges etter behov.

MTK er opptatt av å bygge bruer mellom generasjoner. De ønsker å bidra til at barn, unge, voksne og eldre kan være mer sammen i hverdagen og delta i positive, inkluderende aktiviteter som kan forebygge ensomhet og utenforskap. De håper derfor at flerbrukshallen kan bli et sportslig og sosialt samlings- og treffpunkt på tvers av aldersgrenser.

Hallen har universell utforming og er utstyrt med heis tilrettelagt for funksjonshemmede. Fasiliteter som garderober, dusjmuligheter, møterom, treningsrom samt kiosk/minikjøkken, oppholdsrom og uteterrasse gir muligheter for sosiale sammenkomster av ulik art året rundt.

Anlegget

Mysen Rackethall er lokalisert i den nyregulerte idretts- og aktivitetsparken i Mysen mellom Mysen Idrettshall og Family Sports Club og blir derved en del av dette attraktive området.

Lokalisering av Mysen Rackethall, utebaner og paddelbaner

Oversiktskartet viser hallens beliggenhet, med tilhørende utebaner og padelbaner.

Hallen har nærhet til eksisterende idrettsanlegg og Måsan aktivitetspark. Hallen er tilpasset racketsporter med tennis, squash, badminton og bordtennis som basisidretter. Det er også tilrettelagt for andre aktiviteter med blant annet carpet bowls og seniortrim for eldre.

Som basisaktiviteter tilbyr hallen følgende:

Tennis

Mysen Rackethall har to Greenset Confort tennisbaner med svært gode spilleegenskaper. Dette er det samme dekket som brukes i Australian Open, og passer både for konkurransespillere og mosjonister.

Squash

Hallen har to Courtwall Innovation squashbaner. Disse banene er godkjent av det internasjonale idrettsforbundet for squash, og passer både for konkurransespillere og mosjonister.

Badminton

Fire badmintonbaner finnes på den ene av de to tennisbanene, med flyttbare nett og oppmerking i grønt. Banene er tilpasset både konkurranse- og mosjonsspill.

Bordtennis

Fire Cornilleau 500 Indoor bortennisbord finnes i hallens mesanin. Bordene er godkjent av det internasjonale idrettsforbundet for bordtennis, og passer både for konkurransespillere og mosjonister.

Prosessen

Prosessen for gjennomføring av Mysen Rackethall

Før beslutningen ble tatt om gjennomføring av prosjektet ble følgende prospekt vedtatt:

 • Det var ønskelig med en hall med to tennisbaner plassert i nærheten av eksisterende utebaner
 • Hallen skulle kunne utnyttes av interessenter i Indre Østfold som idrettslag og skoler med flerbruksmuligheter som et overordnet mål. I tillegg til tennis kunne forslagsvis squash, bordtennis, badminton og bowls være aktuelle aktiviteter
 • Hallen skulle være et "lavterskeltilbud" for å drive idrett
 • En hall som i tillegg til aktivitetsområder skulle inneholde møterom, garderober, WC og dusjmuligheter. Videre et kjøkken med mulighet for enkel servering og kioskvirksomhet med bord og stoler i foajeen innendørs og en utendørs terrasse
 • Tilby et helårsanlegg og legge forholdene til rette for rekruttering av nye medlemmer, særlig barn og unge
 • Et tilbud til funksjonshemmede og eldre
 • Økonomien i prosjektet måtte være tilpasset til dagens og fremtidens muligheter, og reflektere kostnadene ved byggeprosjektet samt operativ drift i etterkant
 • Benytte lokale bedrifter som underleverandører i prosjektet
 • Tilrettelegge for rehabilitering og utbygging av utendørsbaner i tennis og padeltennis

Med utgangspunkt i vedtatt prospekt for prosjektet ble det lagt ned mye arbeid i plan- og søknadsperioden fra mars 2016 til april 2019. Spesielt viktig var det å bygge opp en informasjonsbank basert på besøk i flere haller som var under planlegging, under bygging - og ikke minst ferdigstilt. På denne måten ble det anskaffet viktig informasjon om hva slags hall en ønsket å bygge og kunnskap om kostnader knyttet til byggeperioden og driften.

Mye av arbeidet under planleggingsperioden gikk med til møter med kommunen m.h.t tilgang til tomt og lokalisering i tråd med prospektet.

For å sikre gjennomføringen av prosjektet innenfor de rammer som ble satt, ble det etablert en prosjektorganisasjon med spisskompetanse innad i klubben på viktige områder som prosjektstyring, byggteknisk kontroll, økonomi, søknadsprosedyrer og kommunal saksgang.

En avgjørende faktor for gjennomføringen av et vellykket prosjekt og ikke minst holde å holde seg innenfor de oppsatte budsjetter, var den dugnadsinnsatsen som medlemmer av klubben og øvrige støttepersoner bidro med. Totalt gikk det med ca.1400 timer i planperioden og ytterligere 4100 timer etter at spaden var satt i jorda.

MTK engasjerte en byggeleder fra et lokalt ingeniørfirma som byggteknisk ansvarlig, for valg av lokale leverandører samt tett oppfølging av prosjektets framdrift og oppsatte budsjetter. Valg av lokale leverandører ga korte kommunikasjonslinjer og ikke minst så disse leverandørene hallprosjektet som et prestisjeprosjekt i lokalmiljøet.

Framdriften i prosjektet fulgte de oppsatte planer og budsjetter, og i etterkant ser en ikke noe som skulle blitt endret på eller problemer som kunne vært unngått.

Brukerinvolvering

Under planleggingsperioden ble det gjennomført en rekke møter med potensielle brukergrupper for å sikre at utformingen av hallen ble tilpasset deres ønsker og behov. Brukeravtaler om leie av hallen etter ferdigstilling ville også sikre klubben økonomisk tidlig i driftsfasen. Involvering av potensielle brukergrupper har hatt stor betydning når det gjelder den beste utnyttelse av hallen og har gitt et viktig økonomisk bidrag i oppstarten.

Brukergrupper

Aktuelle brukergrupper som ble involvert tidlig, og avtaler som ble inngått var følgende:

 • Kirkens Bymisjon/Mysen Frivilligsentral:
  Avtalen omfatter leie av et eget rom i plan-1 for etablering av utlånsvirksomhet av sportsutstyr til barn og ungdom fra familier med begrensede ressurser. Utleierommet har navnet "Skattkammeret". Videre inngår det i avtalen at Kirkens Bymisjon kan plassere en brakke nær hallen for utlån av sykler, ski etc. I regi av Kirkens Bymisjon og i samarbeid med Mysen TK vil det bli arrangert aktivitetsdager i hallen for alle aldersgrupper.
 • Eidsberg Pensjonistforening – Seniortrimmen og Seniordansen:
  Avtalen omfatter leie av mesaninetasjen til trim og dans og bruk av foajeen og kjøkken til sosiale sammenkomster og medlemsmøter på over 60 personer.
 • Eidsberg Carpet Bowls:
  Leie av mesaninetasje for carpet bowls i tillegg til møterom for styremøter og lignende. Videre bruk av hele hallen for turneringer i samarbeid med MTK. Deltakerne her er i hovedsak pensjonister og eldre som søker kombinasjonen aktivitet og sosial omgang.
 • Hallen kan også huse konserter og andre arrangementer.

I tillegg til ovennevnte brukergrupper vil rekruttering av nye medlemmer til klubben være basert på etableringen av Mysen Tennisakademi med kurs og treningsvirksomhet. Treningssamlinger for unge konkurransespillere i tennis, U10 og U12 og nasjonale turneringer i U10 og U11 i Norges Tennisforbunds regi, kroppsøvingstilbud til Mysen videregående skole og Mysen ungdomsskole.

Et viktig mål er å legge forholdene best mulig til rette for å fremme folkehelse. Fysisk aktivitet kombinert med sosial omgang og trivsel er den beste resepten, ifølge prosjektledelsen, og uten unntak har de ved avtaleinngåelse med disse brukergruppene fått en unisont tilbakemelding om at lokalene er særdeles godt egnet til deres aktiviteter og at de gleder seg til å starte opp i denne hallen.

Etter at hallen nå er åpnet og brukergruppene aktivisert i hallen, vil det i organisasjonen for drift og videreutvikling av hallen bli opprettet en referansegruppe med representanter fra brukergruppene.

Økonomi og finansiering

Den totale kostnaden for hallen beløper seg til ca. 21 MNOK. I dette beløpet inngår i tillegg til selve hallen også grunnarbeidet for oppgradering av tre nye tennis utebaner og en padeltennis utebane som totalt beløper seg til 1 MNOK.

Finansieringen er basert på følgende:

 • Gaver: kr 2 200 000
 • Sponsorer: kr 685 000
 • Kommunale tilskudd: kr 4 995 000
 • Spillemidler: kr 7 410 000
 • Totalt: kr 15 290 000

I tillegg kommer egenkapital på kr 1 296 000.

Anlegget er i hovedsak finansiert gjennom spillemidler, gaver og sponsorater. Blant annet har Østfold fylkeskommune støttet satsingen med 1 million kroner.

Interkommunalt anlegg

Sentralt for økonomien var tildeling av ordinære spillemidler og det interkommunale  og regionale anleggsavtalen mellom Eidsberg kommune og Trøgstad kommune (rackethall i Eidsberg og tak over kunstisbanen i Trøgstad) som utløste mer spillemidler. Fra en spillemiddeltildeling i første runde på kr. 5.700.000 økte denne med 30 %, i tillegg til 5 % av totalkostnaden som bidrag fra hver av kommunene. Dette ga totalt kr. 8.300.000 som resultat. I tillegg dekker hver av kommunene 5 % av driftsutgiftene på hallen i 30 år som resultat av det interkommunale prosjektet. Etter at de to kommunene inngår i Indre Østfold kommune, er det den nye storkommunen som dekker 10 % av driftsutgiftene.

Drift

Driften av anlegget vil i hovedsak ivaretas av klubbens egne medlemmer. Når det gjelder rengjøring er det tegnet en avtale med Mysen Bymisjon/Frivilligsentral om at de skal ha rengjøring to ganger i uken. Rengjøring av tennisbanene og squashbanene utføres av klubbens medlemmer.

Driftsutgiftene er estimert til ca. Kr. 760.000 i året. Kostnadene her er i hovedsak knyttet til fjernvarme og strøm. I tillegg kommer nedbetaling av byggelån og renter knyttet til dette.

Når det gjelder inntekter knyttet til driften av hallen er dette basert på de leieavtaler som er inngått med brukergruppene. Som et resultat av disse og blant annet kursvirksomheten, vil dette bidra til en rask medlemsutvikling med kjøp av timer og tegning av abonnementsavtaler.

Som inntektskilde er det også tilrettelagt for reklameskilter på vegger både ute og inne. Her har både leverandører og andre bidragsytere tegnet skiltavtaler som i oppstartsåret vil beløpe seg til kr.150.000.

Booking

For booking av timer i hallen er det installert et bookingsystem som styrer låser og lys basert på bookingen. Tildeling av koder ved booking åpner inngangsdør og lys reguleres automatisk. På denne måten vil hallen være ubetjent med unntak av større arrangementer som for eksempel kurs og turneringer.

Nøkkelpunkter

Nøkkelpunkter som gjør at hallen skiller seg ut er at dette er en flerbrukshall som er tilrettelagt for alle aldersgrupper, fra de helt unge til de eldre, både funksjonsfriske og funksjonshemmede.

Det som også gjør hallen spesiell, er at det under samme tak tilbys racketsporter som tennis, squash, badminton og bordtennis. Trolig den eneste hallen i Østlandsområdet som har denne muligheten? Hallen er tilpasset en internasjonal sport som i disse dager (oktober 2020) introduseres i Norge: Racketlon. Dette er en racketsport der spillerne konkurrerer samlet i alle fire grener og der sammenlagtresultatet teller.

Gode innspill for å lykkes med et hallprosjekt

God planlegging, involvering av potensielle brukere tidlig, faglig dyktige og motiverte medarbeidere som inngår i et dugnadsprosjekt. Bruke nødvendig tid på å sette seg inni søknadsprosedyrene om spillemidler og til aktuelle stiftelser. Kartlegge og inngå avtaler med potensielle bidragsytere/sponsorer. Tålmodighet og stayerevne!

Hvorfor er dette et forbildeanlegg?

Viken fylkeskommune trekker frem følgende grunner til hvorfor dette er et forbildeanlegg:

 • Kostnadseffektiv, men kvalitet på det viktigste: sportsdekket.
 • Interkommunalt samarbeid.
 • En komplett hall.
 • God prosesser fra start til ferdigstillelse.

Se flere bilder eller lese mer?

Flere bilder finnes ved å laste ned filvedlegget "Mysen Rackethall.pdf" til høyre.

Vi har fått informasjon om anlegget fra noen av de kilder som listes under, samt fra prosjektleder Roar Fundingsrud. Ønsker du å vite mer om Mysen Rackethall kan du se på sidene som listes opp under, samt ta kontakt med prosjektleder Roar Fundingsrud.

Klargjøringen er i gang - Indre 24 (publisert 14.06.2019)

Mysenrackethall.no

Grunnsteinen for rackethallen er lagt - Indre 24 (publisert 11.10.2019)

Nå er byggingen i gang - Smaalenenes Avis (publisert 10.08.2019)