Bilde av ridehallen utenfra
Ridehallen utenfra, lagringsplass på kortsida som ikke er mot innkjøring. Stort glassvindu midt på veggen for godt utsyn fra innendørs ridebane.
Hovedinngang, god plass til parkering utenfor. Vinduer på kortsida som slipper inn lys mot tribunearealet samt klubbhus.
Stall med synlig lafta tømmer mot utsiden. Araber står klar for å bli salet opp.
Klubbhus sett fra ridebane. På veggen er det hestesko, og over klubbhuset er det satt en skigard som gjerde for tribune
Ridebane med vant. På andre siden av vantet blir det lagret ridebanemateriell
Plantegning viser hvordan hallen er delt inn i forskjellige deler
Hestesportsklubben i ridehus foran plakat som det står veiviserklubb på

Fjellregionens Ridehall

Etterlengtet ridehall i Nord-Østerdalen

Fjellregionens Ridehall inneholder ridebane, stall, klubbrom og tribune. Ridehallen er et viktig anlegg for både hest og hund i Fjellregionen. Hallen er bygd i tømmer, den glir inn i terrenget og passer fint inn byggestilen i Nord-Østerdalen. Takket være ildsjeler, gode pådrivere og godt samarbeid mellom alle involverte, ble hallen bygget på kort tid. Sitatet "Ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid" har vært slagord. Anlegget er anbefalt av Norges Rytterforbund.

Bakgrunn

Historie

I over 20 år hadde det vært prat om å bygge en ridehall i Alvdal. Hestefolket fra hele regionen, men spesielt Storsteigen videregående skole, har lenge ønsket ridehall for å kunne trene hele året; uavhengig av vær, vind og ikke minst baneforhold. Både Alvdal og regionen Nord-Østerdalen har streng og lang vinterkulde.

Utebanene ved Storsteigen videregående skole hadde Nord-Østerdalen Hestesportsklubb (NØST) hatt tilgang på ved arrangement, og et samarbeid var fra tidligere etablert. Aktiviteter i klubben ble begrenset til sommerhalvåret, og Storsteigen videregående skole tilpasset undervisningsopplegg på hestefaglinjen etter baneforholdene.

Et løft for regionen

For prosjektgruppa var det viktig å formidle at en ridehall i nærheten av Storsteigen videregående skole ville sikre søkere til skolen og heste- og hovslagerfaget. Skolen var en av få skoler uten ridehall, og det var mer attraktivt for søkere med andre skoler, med hall og bedre anlegg. Storsteigen videregående skole står sterkt i regionen som et viktig utdanningssted innenfor landbruk, og var (og er fortsatt), overbevist om at ridehallen ville sikre flere søkere til skolen, i tillegg til at det var viktig for NØST og andre klubber å kunne tilby aktivitet hele året.

Initiativ

Initiativtakeren Tirill Langleite tok saken opp til diskusjon på årsmøte i NØST i 2016, takket være hennes brennende engasjement ble prosjektet satt i gang. Langleite hadde drivet og trua på at prosjektet kunne realiseres sammen med en positiv rideklubb.

Anlegget

Beliggenhet

Hallen ligger ved riksvei 3 i Alvdal sentrum, med enkel adkomst mellom Oslo og Trondheim. Hallen er vis-à-vis Storsteigen videregående skole og deres stall og utebaner på 40 x 80 meter og 20 x 40 meter. Sammen utgjør hallen og banen ett trenings- og konkurranseanlegg for både hest og hund.

Hvem bruker anlegget

Hallen er åpen for alle som ønsker å benytte den, både i heste- og hundemiljøet, samt andre som vil leie arealet. Her har ulike klubber treninger og arrangementer, som stevner og utstillinger. Storsteigen videregående skole benytter ridehallen til undervisning på dagtid. Klubbrommet kan leies som møtelokale og det er mulig å leie hallen ved andre typer av arrangement. Det har tidligere vært arrangert "Oktoberfest" med mat, musikk og dans, og mulighetene er mange.

Hva du finner på anlegget

Anlegget er bygd i tømmer, og består av:

Ridebane

Ridebanen er 65 x 23 meter, med filt/sand bunn og vanningsanlegg. I vantet på langsiden mot RV3 er plass til hindermateriell, dressurrail, med mer. Tribune er fordelt på en langside og over klubbrom.

Stall

I stallen er det ni stallbokser, hvorav den ene er isolatboks. Her finner man også salrom og stort tørkerom med plass til lagring av utstyr. Det er også dobbelt vaskespilt, fôrrom og teknisk rom.

Klubbrom

Plassert på kortsiden mot nord finner man et klubbrom, med vinduer ut mot utebaner og inn mot ridebanen. I klubbrommet er det plass til 40 personer, det er en sofakrok, et kjøkken og et kontor eller sekretariat for NØST. Det er også handikapp-toalett med dusj og stellebord, samt to mindre toalett.

Oppbygning av anlegget

Hallen har store vinduer på begge kortsider, som skal gi naturlig lys og en hyggelig atmosfære. Ridehallen og stalldelen av hallen er koblet til biovarme, og er oppvarmet om vinteren med konvektorer (type varmeveksler). Varme til rommene går via vannbåren varme i gulvet.

Det er to porter, én på langsiden og én på kortsiden mot sør, som fører direkte inn til ridebanen fra utsiden, hvorpå den ene er stor slik at man kan utføre større transport inn i hallen. Det er publikumsinnganger på begge kortsider, i tillegg til to innganger til klubbrommet. I stallen er det en stor dobbeltdør inn til både hall og vaskespilt, vanlig inngangsdør, og en stor port som fører til fôrrom.

Prosessen

Oppstart

Prosjektgruppe ble dannet med NØST og Tirill Langleite i spissen. Man søkte om støtte til forprosjekt fra Alvdal kommune, og det ble innvilget 25 000 kroner. Deretter ble konsulent innleid for rådgivning, og firmaet Fjellregionens Ridehall AS ble opprettet. Grunnskisse av hallen ble så tegnet.

Eierforhold ble avklart, og i januar 2017 reiste rådgiver, to kommunerepresentanter og rektor ved Storsteigen videregående skole til Hamar i møte med fylkeskommunen. Her ble det avklart at fylkeskommunen ikke hadde midler til å bygge, men de var villig til å være fast leietager av den nye ridehallen. Dette medførte at NØST måtte bygge, og med skoleeier som fast leietager var drømmen nærme.

Tomt

Det gikk mye tid til planlegging og møtevirksomhet. Plassering av hallen ble etter veiing av mange alternativer, bestemt til å være på jordet sør for Storsteigen videregående skole. Grunnen ridehallen skulle bygges var eid av både fylkeskommunen og Opplysningsvesenets fond. Det ble tidlig avklart et eierskifte av tomt. Med positive parter gikk dette bra.

Brukermedvirkning og utforming

Prosjektgruppa gikk så frem med utforming, og samlet inn ønsker fra ulike lag, foreninger, hest- og hundeklubber, Storsteigen vgs og egen organisasjon. NØST prøvde også å samle inn ønsker fra flere som kunne være interessert i å bruke hallen, som en flerbrukshall, bl.a. ble skytterlaget spurt, men dessverre ble ikke flere interesserte parter med.

Tegninger ble så utviklet videre. Det ble samlet inn tips fra andre ridehaller, tilsvarende den nye som skulle bygges, både i utforming og for drift. Firmaet Stallmesteren, som er samarbeidspartner til Norges Rytterforbund, ble involvert for å sikre at prosjektgruppa ikke overså noe mot slutten av utformingen av hallen på papiret.

Rideunderlagets utfordringer

Underlaget i ridehallen har vært en utfordring. NØST søkte og fikk tilsagn fra Norges Rytterforbunds (NRYF) "Krafttak for ridebanebunner" på 75.000kr. Deretter ble det kjøpt inn filt fra Stall Kubberød.

I starten var underlaget for mykt, spesielt for islandshestene som ønsker et fastere underlag. Det ble derfor leid inn en veivals i flere omganger. Vanning av underlaget var veldig tidkrevende uten vanningsanlegg. Det var god kommunikasjon med Stall Kubberød om hvordan underlaget skulle bli bedre. Vanning manuelt med vannspreder tærte på flittige dugnads-sjeler, men var en ytterst viktig jobb for å holde underlaget i hevd.

Vedlikehold i form av slodding var også en utfordring. NØST kjøpte tidlig inn en ATV, og de fikk midler fra Sparebankstiftelsen til slodd og vanningsvogn. En måtte lære seg å kjenne underlaget utifra hvor fuktig det var, sammen med utstyret man hadde til rådighet.

Storsteigen videregående skole og leiekontrakten med dem, sørget for at de tok vedlikeholdet i skoleruta. Første vinter måtte underlaget saltes for å holde på fuktigheten.

Gleden var stor da NØST i februar 2019 ble en av ti rideklubber som fikk tildelt NRYFs Gjelstenstipend på 100 000 kroner. Premien gikk til et etterlengtet vanningsanlegg, og etter det har vedlikeholdet gått mye enklere.

Utfordringer og tips til andre

Tid og kommunikasjon

Unngå hastverk med tegninger og sørg for god kommunikasjon med byggeleder. NØST ønsker at de hadde satt av mer rom for lager av hindermateriell og ATV/slodd.

Mur under vant

NØST støpte mur rundt hele ridebanen for å ha vantet oppå. Dette ble de anbefalt å gjøre, for å la muren ta slitasjen ved vedlikehold av bana, da slodd og utstyr lett slår borti kanter. Her ble det en feil i planleggingen, så når søyler og bjelker kom opp, ble vinkelen slik at de måtte starte vantet til ridebanen på innsiden av støpekanten. Nå ser de tydelig at det sliter på vantet med treverk nederst.

Husk sluk

I byggeprosessen ble det glemt å tegne inn og planlegge for sluk i stalldelen. Sluket i vaskespiltet er ikke tilgjengelig fra stallen, dermed vil det å vaske ned stallen bli en utfordring i fremtiden.

Viktig å følge opp arbeidet

Følg opp entreprenører (få har bygget ridehall). Man kan ikke være sikker på at de forstår alt eller spør ved spørsmål. Pass på ting som riktig betongkvalitet og riktig fall til sluk - dette gav merarbeid hos NØST, som ikke ble sluttført før i 2021.

Husk gjennomgang av det ferdige bygget med alle involverte, lag gode beskrivelser av vedlikehold og justeringer på diverse teknisk.

Sett av nok penger og gjerne en egen person som tar seg av ventilasjon.

Kontakt med kommune, fylkeskommune og idrettsråd

Få byggeplaner inn på kommunens prioriteringsliste for kultur og idrett. Kom tidlig i kontakt med idrettsrådet i kommunen. Dette er viktig for å få tilslag på spillemidler. Delta på kurs for søknad til spillemidler, fylkeskommunene arrangerer kurs med jevnt intervall.

Drift og vedlikehold

Velg vant av materiale som lett kan byttes hvis det oppstår skader og hull av redskap eller hest.

Sett av penger til vedlikehold og vanning av ridebaneunderlaget fra start.

Prising av hallkort og utleie; sammenlign med andre anlegg med tilsvarende fasiliteter. Priser svinger veldig etter hvor man holder til. Husk å justere priser underveis.

Gode regler for bruk av hallen.

Prosjektgruppa og samarbeid

Et hvert prosjekt er helt avhengig av en eller flere ildsjeler som sørger for framgang og tar ansvar for å lede. Ikke ha for stor arbeidsgruppe, åtte til ti stykker er maksimal størrelse på en arbeidsgruppe, det er nok personer og fordele oppgaver på, og ikke for stor i forhold til effektiviteten i gruppa samt samhandlingen.

Godt samarbeid med alle involverte, i dette tilfelle kommunen, Storsteigen vgs, fylket og Opplysningsvesenets fond, er viktig: jobb sammen mot samme mål!

Økonomi og finansiering

Ridehallen som byggeprosjekt ble avsluttet som planlagt i 2019 med en samlet totalkostnad på 14 millioner kroner. Byggeperioden gikk i hovedsak som planlagt med minimale kostnadsoverskridelser.

Momskompensasjon

I forbindelse med investeringen til ridehallen ble det søkt om momsrefusjon på kroner 2 469 586, som i sin helhet ble innvilget og utbetalt i 2019. Langsiktig gjeld kunne derfor reduseres med tilsvarende beløp.

Spillemidler og garanti fra kommunen

Selskapet har i 2019 mottatt 2 202 000 kroner i spillemidler (av et totalt godkjent søknadsbeløp på 4 269 000 kroner). Beløpet er nedskrevet på hallen, og avregnet mot deler av de forskutterte spillemidlene fra Alvdal kommune. Kommunen har innvilget en selvskyldnergaranti pålydende kroner 4 450 000 (med varighet på 20 år) for tilbakebetaling av utbetalte spillemidler, i tilknytning til oppføring av ridehallen. Selskapet gjentar søknaden i for å få tildelt resten av det godkjente søknadsbeløp.

Gaver

I 2018 fikk Fjellregionens Ridehall AS en gave på en million kroner fra Mette Røed Heyerdahls fond ved Jens P. Heyerdahl d.y. Denne gaven er i sin helhet utbetalt i 2019. Videre har Alvdal kommune gitt en gave på 500 000 koner til hallen.

Innsamling av egenkapital

Finansiering av hallen var en stor og viktig jobb. Å samle inn egenkapital var viktig for å komme fort i gang.

NØST startet en "spleis" og solgte "Gullsko" for 1 000 kroner per stykk. Gullskor, med navn på hver giver, henger i ridehallen.

NØST gikk bredt ut, og siden ridehallen også ville være viktig for fremtidens søknader til Storsteigen videregående skole, var det mange bonde- og bygdekvinnelag fra kommunene rundt om som ville gi støtte. Sponsorer og gavegivere ellers kom også inn.

Egenkapitalmålet på 1,5 millioner kroner ble nådd da det kom en gave på 1 million kroner.

Eierskap

Minimum 51 % av aksjene i selskapet skal til enhver tid være eid av NØST. Fjellregionens Ridehall AS er en ideell organisasjon og kan, i henhold til vedtektene, ikke utbetale utbytte til sine eiere. Eventuelle overskudd skal tilbakeføres til selskapet, eller benyttes til fremme av hestesporten i Fjellregionen.

Leie av hall til å dekke driftskostnader

Hallen leies av Innlandet fylkeskommune til undervising av videregåendeelever for 300 000 kroner i året.

NØST som benytter ridehallen til sine stevner, treninger etc., betaler 50 000 kroner i leie per år.

Alle brukerne av hallen som ønsker å trene hest og hund har tilbud om å kjøpe hallkort, som er fordelt på måned, halvt år eller et år. I tillegg tilbys drop-in leie.

Store deler av anlegget kan også leies ut til lag og foreninger som vil trene hund, hest, eller andre annet. Det er også stallplasser som leies ut på helårsbasis.

Driftskostnadene ligger på ca 65 000 kroner per år, hvorav 30 000 kroner i leie av tomt fra Opplysningsvesenets fond.

Drift

NØST drifter daglig aktivitet i hall og stall. Stallen har en egen stallsjef som organiserer stallutleie, oppstallører, og har ansvar for renhold i ridehallen.

Fjellregionens Ridesenter AS er eier og har det overordnede ansvaret for økonomi og større vedlikeholdsoppgaver. For ridehallen så er det utarbeidet en halltimeplan som justeres etter behov. Timeplanen skal romme tid for egentrening og drop-in, fast tid for kjøring og sprangridning, fast klubbtid for NØST, treninger og utleie av hallen for andre lag og foreninger.

Ridehallen har en egen facebookgruppe hvor dette legges ut, så brukere av hallen enkelt kan følge med på hva som skjer når. Her kan brukerne også komme med innspill på ting de ønsker tid til. NØST har ansvaret for dette, og har to ildsjeler som organiserer denne planen. Det er også en forslagskasse i hallen hvor det kan legges anonyme forslag på endringer, både til hallplan og til annet som angår hallen og stallen.

Vanning av bunn

Underlaget er tidkrevende. Med fiberbunn kreves det mye vanning, og det er nesten umulig å holde bra kvalitet på underlaget hvis man ikke har vanningsanlegg. Hallen har nå tidsstyrt vanning, som vanner om tidlig morgen. Da slipper de å stenge hallen unødvendig for å vanne underlaget.

Renhold

Renhold sørges for av stallsjef. Drift av stall avhenger av en person som ønsker å ha denne jobben. Det kan være utfordring ved ferier og fravær av denne personen, og avhenger av tilpasningsdyktige oppstallører og god kontrakt på dette, en del stallarbeid går på turns blant de oppstallete. Større renholdsoppgaver, som årlig rundvask tar NØST på dugnad blant medlemmene. NØSTs medlemmer har billigere pris ved hallkort enn andre, på grunn av bidrag tilbake i form av dugnad.

Nøkkelpunkter

  • Bygget i tre, passer flott inn i miljøet og kulturen i Nord-Østerdalen.
  • Store vinduer, mye lys inn.
  • Tidlig samarbeid med kommune, idrettsråd, komme tidlig inn på kommunale planer. Sjekk muligheter for flerbruk.
  • Skaff eller lei tidlig inn riktig kompetanse dersom man trenger fagfolk, enten i planlegging eller i styrer eller verv.
  • Kjør på! Søk støtte der man kan, tørr å søke om de store summene. Jobb med sponsorer fra start, tilby ekstra god pris over flere år som tilbud.
  • Klubbrommet skaper en unik møteplass innendørs for alle, og gir muligheter for utleie og mer inntekt.