Forside spillemidler til idrettsanlegg 2018

Spillemidler til idrettsanlegg 2018

Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2019

Rapporten er utgitt av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, og inneholder en gjennomgang av spillemiddelsøknader og -tildelinger i 2018.

Hovedfunn (hentet fra rapporten)

 • Det har vært en stor vekst i søknadssum og investeringer de siste årene. Søknader i 2018 viser at det er planlagt nye anleggsinvesteringer i størrelsesorden 7,5 milliarder kroner siden 2017.
   
 • Idrettshaller, fotballanlegg og svømmeanlegg utgjør til sammen mer enn to tredjedeler av det totale søknadsbeløpet. Det er totalt 21 anleggskategorier i søknadsbunken.
   
 • De fleste typer anlegg godkjennes for tilskudd på mellom en fjerdedel og en tredjedel av investeringskostnadene. Generelt oppnår mindre kostnadskrevende anlegg å få et større tilskudd relativt til kostnadene, enn store og kostnadskrevende anlegg.
   
 • Det såkalte etterslepet økte med 332 millioner kroner fra 2017. Til tross for økningen i etterslepet er gjennomsnittlig ventetid på utbetaling av spillemidler uendret. På de siste seks årene er ventetiden redusert med 0,7 år.
   
 • Det gis mest i tilskudd til anlegg som i hovedsak brukes av den organiserte idretten. Det er samtidig stor vekst i tildelingene til anlegg som i hovedsak brukes til egenorganisert aktivitet. Fra 2016 til 2018 har samlet tilskudd til anlegg for egenorganisert aktivitet økt med 45 %. Tilskuddet til idrettsanlegg har økt med 8 % i samme periode.
   
 • Siden 2014 har det offentliges investeringer i anlegg økt vesentlig, og søknader i 2018 viser det høyeste samlede offentlige investeringsbeløpet i perioden. Idrettslagene og andre søkere (friluftslivsorganisasjoner og andre utenfor NIF) står også bak store investeringer i anlegg. Idrettslag bygger generelt flere antall anlegg, men det offentlige står bak de dyreste anleggene.