Forside Spillemiddelrapport 2016

Spillemidler til idrettsanlegg 2016

Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2017

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen gjeldende idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Samlingen tar for seg tilskuddsordningen til idrettsanlegg i kommunene, som springer ut av post 1.1 på hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål.I tillegg framgår noen tall for tilskudd til anleggspolitisk program og nasjonalanlegg.

Introduksjon

Denne utgivelsen er en oppdatering og videreføring av fjorårets utgivelse med samme navn. Utgangspunktet for arbeidene er NIFs tidligere serie av utgivelser, titulert Anlegg og Spillemidler. Kulturdepartementet og NIF valgte å samarbeide om en slik statistikkutgivelse fra og med 2014. Statistikk og data gjeldende idrettsanlegg i Norge og tilskuddsordningen til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er ofte etterspurt. Målet for arbeidet har vært å utarbeide en oversiktlig og grundig gjennomgang av tilskuddsordningen og status for idrettsanlegg i Norge, samt å identifisere sentrale utviklingstrekk.

Rapporten er utarbeidet av anleggsrådgiver Torstein Busland i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, og rådgiver Daniel Storholthe Kristiansen i Kulturdepartementet.

Anleggsdata baserer seg på statens idrettsanleggregister (www.idrettsanlegg.no) som oppdateres av kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med tilskuddsordningen. Søknadsdata baserer seg på tall fra tildelingsåret 2016.

Hovedfunn

 1. Norsk Tipping genererte 2 663 millioner kroner til idrettsformål i 2015. Dette er en økning på 179 millioner kroner. 2 423 millioner kroner ble fordelt via hovedfordelingen i 2016, mens 240 millioner kroner gjaldt grasrotandelen.
   
 2. 3 487 spillemiddelsøknader med en samlet søknadssum på 4,1 milliarder kroner ble godkjent. Søknadsbeløpet økte med nesten 250 millioner kroner fra 2015.
   
 3. 2 427 søknader gjaldt ordinære anlegg, mens 1060 søknader omhandlet nærmiljøanlegg. Det er første gang det er fremmet over 1 000 søknader om tilskudd til bygging av nærmiljøanlegg. Det ble fremmet 1 465 nye søknader, mens 2 022 søknader er fremmet en eller flere ganger tidligere.
   
 4. Flertallet (54 %) av årets nye søknader omhandlet støtte til anlegg hvor egenorganisert aktivitet dominerer.
   
 5. Det ble totalt fordelt 1 245 millioner kroner til anlegg i 2016 gjennom tilskuddsordningen til idrettsanlegg i kommunene. Fire anleggskategorier mottok over 100 millioner kroner. Dette gjaldt idrettshaller (316 millioner kroner), fotballanlegg (258 millioner kroner), nærmiljøanlegg (121 millioner kroner) og svømmeanlegg (101 millioner kroner).
   
 6. Spillemiddeltilskuddene utgjør i gjennomsnitt 22 prosent av anleggskostnaden for ordinære anlegg og 38 prosent for nærmiljøanlegg. For nærmiljøanleggene er dette en reduksjon på ett prosentpoeng, mens det er ingen endring for de ordinære anleggene.
   
 7. Ventetiden på utbetaling av spillemidler er i gjennomsnitt redusert fra 2,7 år til 2,4 år.
   
 8. Anleggsdekningen på landsbasis holder tritt med befolkningsveksten.