Forside Spillemidler til idrettsanlegg 2017

Spillemidler til idrettsanlegg 2017

Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2018

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen gjeldende idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Samlingen tar for seg tilskuddsordningen til idrettsanlegg i kommunene, som springer ut av post 1.1 på hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål.I tillegg framgår noen tall for tilskudd til anleggspolitisk program og nasjonalanlegg.

Introduksjon

Denne utgivelsen er en oppdatering og videreføring av fjorårets utgivelse med samme navn. Utgangspunktet for arbeidene er NIFs tidligere serie av utgivelser, titulert Anlegg og Spillemidler. Kulturdepartementet og NIF valgte å samarbeide om en slik statistikkutgivelse fra og med 2014. Statistikk og data gjeldende idrettsanlegg i Norge og tilskuddsordningen til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er ofte etterspurt. Målet for arbeidet har vært å utarbeide en oversiktlig og grundig gjennomgang av tilskuddsordningen og status for idrettsanlegg i Norge, samt å identifisere sentrale utviklingstrekk.

Rapporten er utarbeidet av anleggsrådgiver Torstein Busland i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, og prosjektleder Daniel Storholthe Kristiansen i Kulturdepartementet.

Anleggsdata baserer seg på statens anleggregister (www.anleggsregisteret.no) som oppdateres av kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med tilskuddsordningen. Søknadsdata baserer seg på tall fra tildelingsåret 2017. Vi gjør oppmerksom på at data i denne rapporten er hentet fra anleggs- og søknadsdatabasen som nå er erstattet av et nytt og revidert system. Denne rapporten er derfor den siste i sin rekke som kan direkte sammenlignes med tall i foregående års rapporter.

Hovedfunn

 

 1. Norsk Tipping genererte 2 864 millioner kroner, inkludert grasrotmidler, til idrettsformål i 2016. Dette er en økning på 202 millioner kroner fra 2015.
   
 2. Det ble fremmet 3 738 spillemiddelsøknader i 2017. Anleggskategoriene med flest søknader er nærmiljøanlegg (1 175 søknader), fotballanlegg (478 søknader) og idrettshus (436 søknader).
   
 3. Godkjent søknadsbeløp er 4 469 millioner kroner. Dette er en økning på 353 millioner kroner fra 2016.Søknadsbeløpene varierer fra 25 000 kroner til 45 920 000 kroner. Følgende anleggskategorier har de største samlede søknadssummene: Idrettshaller (1 721 mill kroner), svømmeanlegg (787 mill kroner), fotballanlegg (710 mill kroner), idrettshus (310 mill kroner) og nærmiljøanlegg (260 mill kroner).Noen av søknadene kan få tilskuddene fordelt over flere år. Opprinnelig søknadsbeløp er benyttet i denne oppstillingen.
   
 4. Tilskuddet fra spillemidlene utgjør 22 prosent av anleggskostnaden for ordinære anlegg og 38 prosent for nærmiljøanleggene.
   
 5. Den totale godkjente kostnaden for anlegg som inngår i årets spillemiddelsøknader er 21,7 milliarder kroner.
   
 6. Det ble fremmet 1 716 nye søknader til behandling i 2017. 952 omhandlet anlegg hvor egenorganisert aktivitet dominerer, mens 764 gjaldt idrettsanlegg.
   
 7. 83 prosent av søknadssummen for ordinære anlegg gjelder nybygg, mens 17 prosent av søknadssummen gjelder rehabiliteringsprosjekter. Blant nærmiljøanleggene er tilsvarende tall 91 prosent og 9 prosent.
   
 8. ”Ventetiden” på tildeling av spillemidler er i gjennomsnitt 2,4 år. Ventetiden er i praksis uendret fra 2016. Etterslepet er økt med 229 millioner kroner, og er nå 3,1 milliarder kroner. Grunnen til at ventetiden har holdt seg lik mens etterslepet har økt er at de totale tildelinger til anlegg har økt prosentvis like mye som søknadssummen.
   
 9. Anleggsdekningen holder seg stabil fra foregående år. Dette antyder at anleggsbyggingen skjer i takt med befolkningsveksten.