Logo SIAT

Sammenhengen mellom svømmeres helse og anleggets drift og inneklima

Vitenskapelig artikkel fra NTNU SIAT 2020

At det er en sammenheng mellom pusteproblemer hos svømmere og dårlig luft i svømmehallen pga desinfiseringsbiproduktet trikloramin er kjent fra før. Derimot har man tidligere ikke studert hvordan luftkonsentrasjonen av trikloramin varierer over tid og hvordan denne påvirkes av driften i svømmehallen. I denne artikkelen presenteres en undersøkelse av helseproblemer hos norske svømmere, samt hvilken sammenheng det er mellom driften av to svømmehaller og helseproblemer hos svømmere som trener her.

Sammendrag

Bakgrunn

Man kjenner til at det er en sammenheng mellom respirasjonsproblemer og eksponering for trikloramin i luften i svømmehaller. Men hvordan luftkonsentrasjonen av trikloramin varierer over tid, og hvordan denne påvirkes av driften i svømmeanleggene, har imidlertid ikke fått like mye fokus i forskningen.

En tredjedel av de som svømmer mest har astma

Denne studien baserer seg på svar om helseproblemer knyttet til opphold i svømmeanlegg fra 313 svømmere (over 18 år), tilknyttet Norges Svømmeforbund.

Resultatene viser at blant de som svømmer mer enn 16 timer hver uke (n=64), er utbredelsen av astma 36 %.

Kobling mellom drift og helseproblemer

Basert på resultatene fra spørreskjemaet ble to anlegg plukket ut for videre kartlegging av luftkvalitet og drift. I hvert av de to anleggene ble det tatt målinger av trikloraminer i luften over en uke, mens utøvere var i bassenget.

Resultatene viser at tid på dagen, antall svømmere i bassenget og strategier for drift påvirker konsentrasjonen av trikloraminer, som varierte mellom 58 µg/mog 461µg/m3. Ifølge Nordisk Ekspert Gruppe bør ikke denne verdien overstige 200 µg/m3.

Kan CO2 målere brukes for å predikere antall badende og luftkonsetrasjonen av trikloraminer?

I ett av de to anleggene ble konsentrasjonen av CO2 målt for å studere om denne forbindelsen kan brukes til å predikere antall badende, samt luftkonsentrasjonen av trikloraminer. Ikke uventet viste resultatene at CO2signifikant korrelerer med besøksbelastningen i bassenglokalet (0.82, p=0.01). CO2 korrelerte også signifikant med konsentrasjonen an trikloraminer i luften (r=0.80, p=0.01).

Juster lufttillførselen basert på CO2!

Ved å justere lufttilførselen basert på CO2 kan man derfor redusere variasjonen av trikoraminer i luften, samt tilføre mer luft til rommet når bassengene er høyt belastet. Dette vil potensielt bedre luftkvaliteten i anleggene, samt at man trolig kan spare energi ved å ventilere mindre når anlegget ikke er i bruk.

Lisens: © 2020 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).