Logo NTNU

Prosjektmodell for idrettsanlegg

Masteroppgave fra NTNU 2014

Av mange idrettsanleggene som bygges i Norge hvert år, er det flere som ikke er ikke går helt etter planen, hverken på pris eller tid. Denne masteroppgaven utvikler en gjennomføringsmodell, kalt IA-modellen, som skal kunne fungere som et hjelpemiddel for å gjøre prosessen med å bygge et idrettsanlegg bedre.

Sammendrag

Bakgrunn

I Norge bygges det mange nye idrettsanlegg hvert år, dessverre er langt fra alle disse prosjektene vellykkede og oppnår det potensialet idrettsanlegget hadde i utgangspunktet. Grunnen til at dette skjer kan skyldes mange ulike faktorer, en av disse kan være at det er uerfarne byggherrer som sitter med ansvaret for organisering, utforming og gjennomføring av prosjektet. Det er derfor utviklet en gjennomføringsmodell, kalt IA-modellen, som skal være et hjelpemiddel for å gjøre prosessen med å bygge et idrettsanlegg bedre.

Formål med oppgaven

Formålet med denne masteroppgaven er å videreutvikle IA-modellen som ble utformet i TBA 4531 Prosjektledelse fordypningsprosjekt, høsten 2013. Det vil si at masteroppgaven bygger på det arbeidet som ble gjort i fordypningsprosjektet. IA-modellen er ment å kunne brukes som et hjelpemiddel for de som skal bygge et idrettsanlegg. Det endelige målet med IA-modellen er at den skal være tilpasset alle ulike idretter og deres behov gjennom en database.

Problemstilling for denne masteroppgaven er formulert og avgrenset med hensyn på studiets størrelse og er blitt definert som følgende:

”Videreutvikle IA-modellen ved å utarbeide tiltak for å forbedre modellen, for eksempel beslutningsportene. Det skal utarbeide spørsmål til disse portene som kommer under det som kalles tidligfasen. Disse spørsmålene skal være hensiktsmessige å stille i forbindelse med byggeprosjekt for et nytt idrettsanlegg.”

Beslutningsporter

Beslutningsporter er et kontrollpunkt i et prosjekt. Her kan prosjektet stoppes dersom beslutningsgrunnlaget for prosjektet ikke har nok grunnlag eller er lite hensiktsmessig. Prosjektet kan settes på vent dersom det er mangelfullt og må videre utvikles før det går over til neste fase, eller det kan videreføres direkte til ny fase. Det blir derfor en kontroll på om det som burde være gjort er gjort, slik at prosjektet får et bedre grunnlag. Sannsynligheten for at prosjektet blir vellykket vil øke med et bedre grunnlag.

Dette kan på langsikt føre til at flere idrettsanlegg som bygges blir som ønsket på første forsøk. Noe som for eksempel kan føre til lavere kostnader på etterarbeid med endringer av anlegget. Et godt beslutningsgrunnlag kan opparbeides ved å hente inn informasjon om prosjektet. Et spørsmål som da blir stilt er hvilken informasjon skal hentes inn? Ved å stille beslutningsportspørsmålene må idretten ta standpunkt til ulike valg og vurderinger som må bli gjort. På denne måten kan det dannes et vurdert og evaluert grunnlag for prosjektet.

Videre arbeid

Denne masteroppgaven er del av et prosjekt kalt ”Gode idrettsanlegg”. Det er derfor ikke en ferdig modell helt klar for bruk, men et godt grunnlag for å kunne videreutvikles etter prosjektets behov.

Metode for oppgaven

Litteraturstudie og dokumentasjonsstudie er brukt til bakgrunnsinformasjon for videreutvikling av IA-modellen. Det er videre uført fem ulike intervjuer for å se på hvor hensiktsmessige beslutningsportspørsmålene er for de som holder på eller har bygd et idrettsanlegg. Det er også utført casestudie for å få mer bakgrunnsstoff om de ulike intervjuobjektenes idrettsanlegg for å få mer forståelse om de ulike anleggene.