Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng

Bacheloroppgave fra HiST 2013

Oppgaven omfatter verifikasjon av ulike metoder for prøvetaking og analyse i svømmebasseng. Manuelle prøver utført iht. bassengforskrift sammenlignes med on-line analyser og prøver tatt av Mattilsynet.

Sammendrag

Bakgrunn

Foruten forskriften for badeanlegg, bassengbad og badstu finnes det liten dokumentasjon rundt dagens praksis for internanalyse av bassengvann. Til tross for et stort folkehelseaspekt har bruken av desinfeksjonsmiddel og bieffekter av disse vært lite utsatt for normsetting. I denne oppgaven ble de kjemiske og mikrobiologiske parameterne som analyseres på i basseng utredet og evaluert.

Det manuelle arbeidet rundt prøvetaking i et basseng i drift er ressurskrevende. Dersom en selvregulerende digital doseringsløsning og web-overvåking fungerer vil det kunne utgjøre en stor økonomisk innsparing for bassenganlegg.

Metode

I denne oppgaven blir det utført flere analyser på måleparameterne pH, fritt- og bundet klor, temperatur og turbiditet. I tillegg utføres en mikrobiologisk analyse på kimtall og bakterien Pseudomonas aeruginosa. Analysen utføres på bassengvann tappet fra avtappingspunkt for så å sammenligne resultatene med den kontinuerlige web-overvåkingen av bassenget. Det blir også analysert på en prøveserie tatt fra flere ulike prøvepunkt i et basseng under belastning, dette for å finne ut hvorvidt prøvepunkt spiller en rolle.

Resultater og konklusjoner

  • Det viste seg at resultatet fra de manuelle analysene tatt fra prøvepunkt sammenfaller godt med resultatene fra den automatiserte web-overvåkningen.
  • De mikrobiologiske analysene på de ulike prøvepunktene rundt i bassenget viste andre resultater enn prøven tatt ved avtappingspunktet. For de kjemiske parameterne var det liten eller ingen forskjell.
  • Det ble konkludert med at en velfungerende web-overvåkning kan erstatte de manuelle analysene som blir utført ved alle norske badeanlegg i dag. Dette vil spare badeanlegg for tid og ressurser.
  • Det ble også funnet at den eksterne analysen på mikrobakterielle parametere bør tas direkte fra bassenget da dette gir et mer riktig bilde av hva badegjester blir utsatt for.