Logo NTNU

Kunstgressbane: Detaljprosjektering og utførelse

Bacheloroppgave fra NTNU 2021

I denne bacheloroppgaven, med originaltittelen "Kunstgressbane i Trondheim: Detaljprosjektering og utførelse", har studentene i samarbeid med SIAT laget detaljerte retningslinjer for bygging av kunstgressbaner. Oppgaven har brukt et virkelig prosjekt som case. Bacheloroppgaven er skrevet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU, 2021.

Sammendrag fra oppgaven

Et samarbeid mellom prosjektgruppen og Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU har resultert i detaljerte retningslinjer for bygging av kunstgressbaner. Oppgaven er rettet mot prosessen rundt bygging av kunstgressbaner, med fokus på å gi en detaljert beskrivelse av valg og løsninger. Bidraget er ment som et supplement til byggherrer og entreprenører for bygging av kunstgressbaner. Innhold i beskrivelsen er basert på et aktuelt prosjekt, Sjetne kunstgress, for å kunne gi et realistisk bilde og relevante verdier. Detaljerte beskrivelser og resultater er utarbeidet i samråd med erfaren entreprenør for å gi et helhetlig prosjekt med løsninger som fungerer i praksis.

Resultatet av oppgaven peker på konkrete tiltak for å begrense antall feil tilknyttet bygging av kunstgressbaner. Tiltakene retter seg mot å sikre banens permeabilitet, med avrettingslaget som den begrensende faktoren. Rett utførelse, tilstrekkelig kontroll og skjerpede krav ble funnet å være de viktigste generelle tiltakene som kan implementeres. Kontroll skal gjennomføres med et permeabilitetskrav på 280 mm/ 14-20 min gjennom laget, som er en kraftig økning fra det standardiserte kravet på 180 mm/t. Utførte tester på avrettingslag skal gjennomføres i forkant, ved bruk av et testfelt, og på ferdig utlagt lag. For prosjektet på Sjetne spilte faktorer som fallforhold inn på den endelige løsningen. Der banen på Sjetne legges med ensidig fall, mot takfall som er standard løsning.

For dimensjonering av drenssystemet ble det gjennomført beregninger for dimensjonerende vannmengde, både for total spissavrenning og total vannmengde. Spissavrenning overstiger dimensjonerende utløpsmengde og som en konsekvens må banens fordrøyningsvolum håndtere store vannmengder. Banens kapasitet ble beregnet til 461,7 m3, som ble funnet å være tilstrekkelig for total vannmengde med en varighet på 60 min, ved bruk av konservativ avrenningsfaktor for skråningen sør for banen (Φ=0,3).

I tillegg til detaljerte beskrivelser er det utarbeidet en beslutningsportalmodell basert på GIA-modellen, som rettes spesifikt inn mot bygging av kunstgressbaner. Denne er ment som et tilskudd til bygging av kunstgressbaner, for å sikre at alle momenter og krav er vurdert.

Lese oppgaven?

Bacheloroppgaven "Kunstgressbane i Trondheim: Detaljprosjektering og utførelse" ligger vedlagt i "Last ned"-boksen. Ta kontakt dersom du er interessert i vedleggene til oppgaven!

kontakt@siat.ntnu.no