Logo NTNU

Kunstgress: Effekt av vinterdrift og UV-stråling

Bacheloroppgave fra NTNU (2020)

Effekt av vinterdrift og UV-stråling på en av pilot-banene til prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) er undersøkt ved salt- og UV-eksponering. Oppgaven er en del av KG2021, et 3-årig prosjekt med fokus på utvikling og prøving av nye konsepter for fremtidens kunstgressbaner. Oppgaven mottar støtte fra Handelens Miljøfond.

Sammendrag

Faktorer som kan påvirke egenskapene til kunstgress

Det er flere faktorer som kan gi endring i fysiske, kjemiske og mekaniske egenskaper til kunstgressfiberet:

  1. UV-stråling

  2. Væskeabsorpsjon

  3. Temperaturforandringer

  4. Drift og bruk

Listen er ikke uttømmende, men viser omfanget. I denne oppgaven er vinterdrift (ved salting) og UV-stråling undersøkt.

Studiens funn

Studien viser at salteksponering ved 70°C førte til størst masseøkning både for fiber og backing (delen av kunstgresset hvor fiberet er festet). Eksponert backing ved 70°C mistet litt glans, mens eksponerte fiber ved 22°C og 70°C ble observert til å ha mer tilfeldig orientering. Dimensjonsforandringer etter eksponering ble ikke observert på noen prøver.

Funnene er positive med tanke på å opprettholde spillegenskaper og utseende til kunstgressbanen ved salting. Ved karakterisering av mikrostruktur kunne karakteristiske striper og rifter sees på både før og etter salteksponering av fiber og backing ved alle temperaturer. Forekomst av hvite partikler/ujevnheter økte med økende eksponeringstemperatur, og kunne i større grad sees på fiber sammenlignet med backing.

Strekktesting ble gjennomført med ti paralleller fra hver prøveserie av ueksponert og eksponert fiber, der strekkfasthet og maksimal tøyning ble målt. Ingen endring i strekkfasthet som følge av salteksponering ble påvist. Økt eksponeringstemperatur førte derimot til mindre spredning i verdier ved sammenligning av standardavvik for strekkfasthet. Samme trend kunne ikke observeres for tøyning. Avtagende gjennomsnittsverdi for tøyning ved økt eksponeringstemperatur kunne derimot sees.

UV-stråling

Effekt av UV-eksponering fra lignende forsøk viste varierende endring i strekkfasthet og tøyning, og ingen konkret effekt av UV-stråling ble derfor påvist. Type og mengde UV-stabilisator anta å spille en viktig rolle med tanke på degradering av kunstgressbanens komponenter fra UV-stråling. Varmeabsorbsjon i polymer som følge av UV-stråling kan føre til økt tøyning og redusert stivhet, som kan resultere i tap av friksjon mellom ball og bane.

Vinterdrift

En vinteråpenkunstgressbane vil oppleve større degradering sammenlignet med en vinterstengt bane som følge av hyppigere bruk og vedlikehold. Dette forekommer fra mekanisk og kjemisk fjerning av snø og is, i kombinasjon med temperaturforandringer og mekanisk slitasje fra økt antall brukstimer. Degradering kan medføre til redusert levetid fra endring av komponentenes mekaniske egenskaper ved lave temperaturer. Fiber og backing vil da bli stivere og ha redusert tøyning, noe som fører til ugunstige spillegenskaper om økt ballsprett og ballrulle samt redusert støtdemping. Salting, bruk av undervarme og anbefalt utstyr fra FDV-instrukser sentralt for å opprettholde ønskede spillegenskaper i vintersesongen

Vil du lese oppgaven?

Oppgaven ligger i sin helhet i filvedlegget. 

Om Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer. Handelens Miljløfond skal:

  • Redusere plastforsøplingen
  • Øke plastgjenvinningen
  • Redusere forbruket av plastbæreposer

Du kan lese mer om Handelens Miljøfond på deres hjemmeside.