Logo SIAT

Eksponeringsveier og formler for eksponeringsvurdering i svømmeanlegg

Notat fra NTNU SIAT 2018

Økt bekymring rundt eksponering i svømmehall har de senere årene økt sammen med at stadig nye desinfiseringsbiprodukter identifiseres. Til tross for at mange stoffer isolert sett er helseskadelige, er det likevel ikke sikkert at de utgjør noen potensiell helsefare i svømmeanlegg. I notatet "Eksponeringsveier og formler for eksponeringsvurdering i svømmeanlegg" omtales de tre eksponeringsveiene oralt inntak, dermalt opptak og inhalasjon.

Bekymringen rundt eksponering i svømmehallen har de senere årene økt sammen med at stadig nye desinfiseringsbiprodukter (DBPer) identifiseres.

Hvorvidt DBPene representerer en alvorlig helsefare eller ikke, avhenger av deres toksisitet og konsentrasjon, eksponeringstid og eksponeringsvei. Selv om mange stoffer isolert sett er helseskadelige, er det ikke sikkert de utgjør noen potensiell helsefare i svømmeanlegg. De fleste DBPer er nemlig hverken flyktige eller hudgjennomtrengelige.

Hvordan vi eksponeres for de ulike DBPene avhenger av hvorvidt stoffene er hydrofile (oralt inntak), flyktige (inhalasjon) eller lipofile (dermalt opptak) (World Health Organization, 2006).

I notatet omtales de tre eksponeringsveiene oralt inntak, dermalt opptak og inhalasjon. En metode for å gjennomføre eksponeringsvurdering for DBPer basert på tilgjengelig litteratur er også blitt introdusert.