Forskrift om velferd for hest (utdrag)

Forskrift om velferd for hest (utdrag)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Her har vi hentet ut relevant anleggsinformasjon fra Forskrift om velferd for hest, utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet. Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos hest og sikre at det tas hensyn til hestens naturlige behov.

​Forskrift om velferd for hest (utdrag)

Hele forskriften kan leses her: Forskrift om velferd for hest (Lovdata)

 

§ 7.Bygning, rom m.m.

Stallen/anlegget skal være utformet og innredet slik at hestene ikke kommer i fare for å påføres eller påfører seg selv skade. Det skal benyttes solide materialer.

Det skal være tilgang til kaldt og varmt vann og tilfredsstillende forhold der personell kan skifte klær, vaske seg og reingjøre utstyr.

Anlegg for mer enn 10 hester skal ha vaskeplass med varmt og kaldt vann.

Det skal være egnet plass for hygienisk forsvarlig oppbevaring av fôr. Fôret må være beskyttet mot skadedyr og fugler, og kraftfôr må være sikret slik at hester ikke kan komme til det.

Materialer som brukes i stallen og innredning som hester kommer i kontakt med, skal ikke være skadelige for hestene og skal kunne reingjøres og desinfiseres på en praktisk måte.

Drikkeanordninger, vannledninger og elektriske ledninger må være slik montert at hestene ikke kan rive dem løs.

Takhøyden skal alle steder være stor nok til at hestene med god margin kan stå i naturlig stilling, og til å sikre tilstrekkelig luftvolum.

 

§ 8.Tekniske innretninger

Tekniske innretninger som brukes i stallen og som vedrører dyrenes velferd, skal ettersees en gang daglig. Ved feil på slike innretninger skal funksjoner som vedrører dyras velferd og hygieniske forhold, kunne ivaretas ved alternative løsninger innen rimelig tid.

Hvis stall har mekanisk ventilasjon, skal det finnes alternative løsninger som sikrer luftskifte i tilfelle strømbrudd.
 

§ 9.Klima

Klimaet i stallen skal være tilpasset hestenes behov. I stall skal temperatur, luftfuktighet og luftstrømmer tilpasses etter hva som er gunstig for hestenes trivsel. Alle staller skal ha ventilasjonssystemer som sikrer tilstrekkelig luftskifte. Gasser i uheldige konsentrasjoner skal ikke komme inn eller oppstå i rom hvor det er hest. Støv og annen luftforurensning skal holdes på et lavest mulig nivå og skal ikke gi vesentlig ubehag for hestene eller medføre helseskade.
 

§ 10.Lys

Hester skal være sikret tilstrekkelig tilgang på dagslys. Det skal også være mulighet for kunstig belysning inne. Hest skal ikke utsettes for permanent kunstig lys. Lyskildene skal plasseres slik at de ikke er til ubehag for hestene, og slik at de ikke kan skade seg på dem.
 

§ 11.Støy

Hester skal ikke utsettes for unødig støy. Støynivået skal være så lavt at det ikke på noe sted i dyrerommet er til ulempe for hestene.

 

§ 12.Brannsikring

Bygningens konstruksjon, bruk av materialer, samt ettersyn og vedlikehold skal sikre at brannfaren blir minst mulig.

Ventilasjonsanlegg skal være konstruert slik at det ikke sprer branngasser fra andre rom. Det skal være brannslanger eller et tilstrekkelig antall håndslukkeapparater i alle bygninger med hester.

Hestene skal lett kunne slippes ut i tilfelle brann eller andre nødssituasjoner. Plassering og utforming av ganger, dører mv. skal muliggjøre en rask evakuering av hestene.

Alle stallrom med flere enn 10 hester skal ha minst 2 utganger som hest lett kan passere, og som fører ut i friluft. Mattilsynet kan i spesielle tilfeller dispensere fra dette kravet hvis stallen har tilfredsstillende brannvarslingssystem.

Alle driftsbygninger hvor det holdes flere enn 10 hester, skal ha et tilfredstillende system for varsling av brann. Stalleier eller den ansvarlige for stallanlegget skal sørge for at det gjennomføres faglig kontroll av elektrisk anlegg minimum hvert 3. år, og at det jevnlig holdes brannøvelser.

 
§ 13.Medisiner og førstehjelpsutstyr

Det skal finnes førstehjelpsutstyr for hest lett tilgjengelig i stallen. Reseptbelagte medisiner skal oppbevares i avlåst skap.

 

§ 14.Isolatboks

Staller med flere enn 10 hester skal ha tilgang på et tilstrekkelig antall isolatbokser for isolasjon av hest med smittsom sjukdom. Boksen skal være atskilt fra resten av stallen med egen inngang og separat ventilasjon. Det skal være plass til å henge fra seg overtrekkstøy/-sko og egnet mulighet for håndvask.

 

§ 15.Hestens utstyr

Utstyr som grime, hodelag, sal, sele, dekken og liknende skal være tilpasset til den enkelte hesten, holdes rent og i god stand, og oppbevares på egnet sted.

 

§ 16.Luftegårder, beiter, treningsbaner og uteareal

Anlegget skal ha tilgang til egnede og mange nok luftegårder, slik at alle hestene kan slippes ut minst 2 timer hver dag.

Luftegårder, beiter, gjerder og porter, skrittemaskiner, ridebaner, ridehaller, treningsbaner og lignende skal være egnet til formålet og skal ettersees og vedlikeholdes på en slik måte at hestene ikke kan påføres skader og lidelser.

I ridehaller skal støv og annen luftforurensning holdes på lavest mulig nivå.

 

Annen informasjon

10 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Aina Ludvigsen

Arendal og Grimstad rideklubb

Trening/konkurranseanlegget er heleid og driftet av Arendal og Grimstad rideklubb, og består av to innendørs og to utendørs arenaer samt turløyper med belysning. Anlegget ble bygget med stor...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Askim Rideklubb

Askim Hestesportsenter - ridehus og stall i ett

Etter stabil drift i et par tiår og stadig voksende medlemsmasse "vokste klubben litt ut av" Hoel gård og de begynte å drømme om å kunne bygge nytt og større ved uteområdene på Trippestad....

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Bente V. Dankertsen

Fusa Ridehall

Et anlegg ”langt ute på landet” kan lykkes hvis en har tro på det, og kan dra sammen bygda. Flerbruk er et nøkkelord.

Innholdstype: Verktøy

Islandshest baneinfo

Du finner her dimensjoner og baneinfo for islandshestanlegg.

Innholdstype: Temaside

Rideanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere
Ridunderlag - en guide

Rideunderlag - en guide

Denne veilederen er fra Svenska Ridsportförbundets referansegruppe for baneunderlag, og er anbefalt lesning fra Norges Rytterforbund.

Innholdstype: Publikasjon
Logo SIAT

Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006 - 2018 (2019)

Ifølge Anleggsregisteret, har det mellom 2006 og 2018 blitt bygget flere enn 10 000 anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Norge. Det bygges/anlegges fremfor alt mindre utendørsanlegg,...

Innholdstype: Veiledere
Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i...

Innholdstype: Verktøy

Vedlikehold av ridebaner

En ridebane må ses på som en ferskvare, som må pleies og stelles for å holde seg god hele året rundt og i årene som kommer. Norges Rytterforbund har utarbeidet denne brosjyren for å bidra til økt...