Lillestrøm skatepark
Oversiktbilde av Lillestrøm skatepark
Bilde av en rullestolbruker som bruker anlegget
Bilde fra åpningsdagen der hele anlegget var full av forventningsfulle barn og voksne
Bilde av to barn som bruker anlegget
Bilde av en skater som prøver seg på en av de mange railsene i parken

Lillestrøm skatepark

Et komplett skateanlegg i hjertet av Lillestrøm

Da Lillestrøm kommune ville skape mer liv i sentrum endte de med å bygge et urbant skateboardanlegg, rett ved rådhuset. Skateboardanlegget har skapt liv og røre, men også lagt til rette for et stort og profesjonelt skatemiljø. Anlegget omtales nå som et "skateplaza i verdensklasse", tilrettelagt for alle ferdighetsnivåer. Anlegget er anbefalt av Tverga.

Bakgrunn

Lillestrøm kommune ønsket å etablere et inkluderende, moderne og attraktivt uterom i bykjernen. Uterommet skulle fungere som en møteplass og en mestringsarena for fysisk aktivitet. Kommunen har observert at sentrumsområdene i mindre og mindre grad har blitt brukt til aktivitet, og at behovet for attraktive samlingsplasser derfor var stort. At Lillestrøm kommune også hadde få anlegg for egenorganisert aktivitet var avgjørende for at de gikk inn for å bygge et skateboardanlegg i sentrum, noe som har vist seg å være en stor suksess.

Samtidig som kommunen ønsket seg mer aktivitet i sentrum, hadde også regionens skateboardmiljø klare ønsker om et eget skateanlegg, gjerne bygget som en sosial møteplass. Skateboardmiljøet tok derfor initiativ ovenfor kommunen for å få realisert planene. God velvillighet fra kommunen, og et godt innbyrdes samarbeid førte fram til åpning av en komplett skatepark i 2019, til glede for hele Lillestrøm.

God kunnskap har gitt et velykket anlegg

At de lokale skaterne skulle bli involvert i hele prosessen var et viktig premiss fra skaternes side, der de gjennom hele byggeprosessen var en god ressurs for kommunen. Skaterne fikk derfor komme med innspill til anlegget, i tillegg til at kommunen valgte Betongpark AS som entreprenør. Betongpark AS hadde et byggelag bestående av medarbeidere som selv er aktive skatere, og har tidligere har bygget flere tilsvarende aktivitetsanlegg. Lillestrøm kommune anser det som en god avgjørelse da anlegget i dag fremstår velykket og gjennomtenkt. 

Anlegget

Lillestrøm skatepark er et nærmiljøanlegg for utøvere i alle aldre og med alle ferdighetsnivåer. Det er bygget med tanke på å være et flerbruksanlegg for egenorganisert aktivitet, med fokus på rullesporter som skateboard, sparkesykkel og inline-skøyter. Anlegget er også laget slik at det skal fungere som en sosial arena og møteplass på tvers av interesser, kjønn og bakgrunn.

Et sosialt "skateplaza"

Designet av parken ble planlagt for å oppfylle lokale skateres ønske om et urbant gatemiljø. Det endelige konseptdesignet ble et rent gateinspirert torg, med en liten bowl, samt en øy av gress i midten som oppholdsareal. Utformingen har blitt tatt godt imot av skatemiljøet, som særlig fremhever den gjennomtenkte plasseringen av elementene som spesielt god, og at det er enkelt å orientere seg i anlegget.

Parken er designet som et såkalt «skateplaza», der man finner mange ulike elementer på et relativt kompakt og flatt areal: en rekke opphøyninger og fordjupninger, quater pipe, rails, hopp og en stor bowl. Hele arealet er bygget i plasstøpt betong, som gir et hardt og jevnt underlag. Enkelte elementer består av andre materialer, deriblant farget betong, naturstein og asfalt. Dette gir en fin kontrast og variasjon til betongen.

Alltid åpnet – med lys for god trygghet

Anlegget er av kommunen kategorisert som et nærmiljøanlegg, som vi si at anlegget er beregnet egenorganisert fysisk aktivitet. Anlegget står alltid åpent, og kan ikke reserveres til faste tider av brukerne.

Den store tilgjengeligheten, og prinsippet om at anlegget alltid skal være åpent, fordrer blant annet god belysning. Dette har derfor vært et satsningsområde ved anlegget, der man har valgt å benytte tilpassede lysnivåer som kan justeres via et enkelt styringssystem:

 • Knapper for belysning i parken er aktiv fra 1. april og ut oktober i tidsperioden 16.00 – 24.00.
 • Grunnbelysning er aktiv i samme periode, men skrus av og på ved henholdsvis soloppgang og nedgang. 
 • Overgang til nattinnstilling skjer alle dager i aktiv periode klokka 23.30

Bilde som viser skateanlegget lyslagt med ulik farge. Foto: Lillestrøm Kommune
For å skape trygghet og oppmerksomhet rundt anlegget, ble det anlagt god belysning, der denne skifter farge etter årstid og sesong. Foto: Lillestrøm kommune.

Når skateparken ikke er i bruk, vil den være opplyst av farget lys tilpasset stemningen man ønsker å ha i parken. Dette kan variere med eksempelvis sesong og høytider, og er med på å lage et levende sentrum.

Egne avslappingssoner

Det har vært viktig under hele planleggingen av parken at den skal brukes mye, samt bli et møtested for hele Lillestrøms befolkning. Av den grunn har det blitt anlagt egne soner med benker og andre sitteplasser, samt gressvoller og småtrær. I tillegg har det blitt lagt inn vann og blitt bygget toaletter. Med disse tiltakene i bunn, ser Lillestrøm at anlegget har skapt liv i sentrum.

1420  stappfulle av elementer

Skateparken inneholder følgende elementer:

 • Quarter pipe
 • A-frame (cantilevered)
 • Kicker gap (cantilevered)
 • Flat bar
 • Flat ledge (granite)
 • Extended pyramid hip
 • Step up gap
 • Handrail
 • Hubba/flat ledge
 • Flat bank
 • Flat handrail
 • Tre trapper
 • Bank to ledge
 • Flat bank extension (cantilevered)
 • Steep china bank with curb lip
 • «Daewon» transitioned manual pad
 • Red taco dish (red concrete)
 • Pump bump (red concrete)
 • Round manual pad combo (coloured concrete)
 • Flat ledge planter
 • Hammer Barca wave
 • Pole jam
 • C Ledge
 • Manual pad/ledge combo
 • Hangout area
 • Extended slappy thin curb

Parken har et totalareal på 1420 m².

Bilde som viser en kater i anleggets bowl.
Anlegget har blant annet en sentralt plassert bowl, med egen betongtype og farge. Denne trekkes fram som spesielt god. Foto: Lillestrøm kommune.

Prosessen

Byggingen av anlegget ble gjennomført i nært samarbeid med det lokale skateboard-miljøet, der de har fungert som frivillige pådrivere, og vært en viktig referansegruppe i arbeidet med utformingen av anlegget. Prosjektet har vært godt planlagt og det opplyses at det ikke har oppstått uforutsette utfordringer eller problemer i prosjektet.

Nødvendig med spisskompetanse

Å anlegge en aktivitetspark for rulleaktiviteter krever spisskompetanse. Dette er en kompetanse kommunen selv ikke hadde, og som derfor måtte hentes inn hos en kompetent entreprenør. Valget falt på Betongpark AS, ettersom de har bygget mange gode lignende anlegg rundt om i landet, og har skateanlegg som sin spesialkompetanse. I tillegg hadde de kunnskap som ble brukt langt utover selve byggeprosessen, der de var en stor ressurs både i kartleggingen av brukerbehov, og i kommunikasjonen med brukergruppene. Dette la til rette for god brukerinvolvering med tanke på design og funksjonalitet, samt et medvirkningsarbeid som skaper eierskap hos regionens skatere. Firmaet hadde også god kompetanse knyttet til eksterne finansieringssøknader.

Brukergrupper og utøvere har vært involvert gjennom hele prosessen for å sikre følelsen av eierskap til både prosjektet og det ferdige resultatet. Dette har hele tiden vært sentralt og viktig for Lillestrøm kommune som byggherre i prosjektet.

Lillestrøm kommunes erfaring er at man på et tidlig stadium bør sørge for at drift og vedlikehold av prosjektert anlegg legges inn i fremtidsplanene.

Økonomi og finansiering

Anlegget hadde en kontraktfestet entreprise på 8 500 000 NOK, der summen ble finansiert gjennom spillemidler og kommunale tilskudd. På forhånd ble estimerte driftutgifter anslått til 40 000 kr - 50 000 kr per år, men dette har blitt oversteget tidligere år, og ligger i realiteten rundt 60 000 kr. Parken er gratis å bruke, men kommunen leier ut plasser til food trucks i helgene for å blant annet finansiere vedlikehold og drift.

Drift

Plassstøpt betong har en stor fordel som relativt vedlikeholdsgunstig. Anlegget må med jevne mellomrom (helst årlig) vedlikeholdes, men dette arbeidet kan gjøres på dugnad av brukergruppene hvis kommunen legger til rette for det. Det er uansett små og enkle grep som skal til for å holde anlegget ved like og det krever ingen spesialkompetanse. Som de fleste andre utviklede offentlige rom så må man dessverre påregne noen kostnader til fjerning av tagging.

Nøkkelpunkter

 • Ta utgangspunkt i brukergruppenes behov, og gi de muligheten til å påvirke og drive prosjektet fremover.
 • Hvis man gjør en grundig behovskartlegging i forkant, vil man ha langt bedre forutsetninger til å lage et design som treffer brukerens følelser og behov.
 • Attraktive aktivitetssoner kan være både kostnadseffektivt og lønnsomt, særlig hvis en legger vekt på god prosjektering. I prosjekteringsfasen må brukergruppene inkluderes i stor grad.
 • Man bør velge entreprenør etter deres spisskompetanse.

Referanser

Artikkelen baserer seg på informasjon fra Lillestrøm kommune og Betongpark AS.