Krav til badmintonanlegg

Krav til badmintonanlegg

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Denne veilederen om badmintonanlegg er utarbeidet av Norges Badminton Forbund. Den angir banemål og andre krav som stilles til et badmintonanlegg.

Veilederen finnes også på Norges Badminton Forbunds hjemmesider.

Banen

Banestørrelse og rommål

Alle oppgitte arealer gjelder netto fri aktivitetsflate. Netto banemål er 6,10 x 13,40 m. Minimum 1,25 m friareal rundt hele banen. Det er ønskelig med 1,25 m mellom parallelle baner, men dispensasjon kan gis for mindre avstand ned til 1,00 m, og ned til 1,3 m fra grunnlinje til vegg eller annen hindring bak banen (primært treningshall), dvs. Alle linjene skal være lett synlige og fortrinnsvis hvite eller gule. Dersom to baner legges med baklinjene mot hverandre, skal avstanden være minimum 2,0 m mellom baklinjene.

Syv baner kan innpasses i ”normalhallen” på 25 x 45 m (tidligere mål på normalhall var 23 x 44 m), mens en hall på 23,75 x 46,80 m gir plass til 9 baner (optimal arealbruk).

Med mobile skillevegger for oppdeling av hallen, må man eventuelt øke lengdemålet dersom veggen skal være i bruk mens det spilles badminton i én av delene, konferer oppmerkingsplan i nevnte veileder om flerbrukshaller fra Kultur- og Kirkedepartementet.

Minimumsstørrelsen på de to ytre enhetene må da være minst 16 x 23 m fri aktivitetsflate, dvs. at midtseksjonene kun blir 13 x 23 m ved for eksempel 45 m netto hallengde.

 

Golv

I badminton foretrekkes flateelastiske golv eller kombigolv med en begrenset friksjon og deformasjon i overflaten. Badminton setter særlig krav til sviktegenskaper i form av støtdemping og standarddeformasjon. De ytelseskrav som er formulert i KKDs generelle retningslinjer for idrettsgolv, kan ikke fullt ut vareta badmintonidrettens interesser/ krav til konkurranseanlegg. Ett- eller tosjikts punktelastiske golvbelegg i tykkelse fra 6-9 mm lagt direkte på et ikkesviktende underlag, kan vanligvis ikke tilfredsstille gjeldende krav på minimum 40 % støtdemping (se golvboka fra KKD). Ut fra rådende erfaringer bør slike punktelastiske golv bygges opp i flere sjikt med varierende stivhet/demping, og med en totaltykkelse på minimum ca 12 mm, men ekstremt punktelastiske golv kan heller ikke anbefales. Kravet til standard deformasjon (< 3 mm) må etterleves. Badminton er avhengig av en begrenset overflatemykhet og friksjon slik at utfall og dempinger kan utføres med en viss glidning/vridning. Enkelte belegg er for trege og ”tunge”, og det kan føre til uhell under utøvelsen. Målt med roterende prøvefot (Din 18032, del II) er kravet til friksjonskoeffisient 0,45 – 0,6 (testes hos Norges Byggforskningsinstitutt, NBI).

Golvfargen må gi god kontrast til ballen, omgivelsene og til den sorte standardoppmerking – dvs. at helt mørke farger må unngås. En mellomgrønn, matt farge passer godt for badminton.

Krav om festepunkter for utstyr

Golvfaste nettstolper m/lokk bør prosjekteres for hver bane og plasseres på banens ytre sidelinje slik at stolpens innerkant følger linjens innerkant.

Vegger og tak

Vegger

Veggene er meget viktige som kontrast under spillet, og erfaringene tilsier at de ofte er for lyse og har for mange forstyrrende elementer. Ved siden av krav til ensfarget og matt overflate, foretrekker badminton en forholdsvis ”mørk” bakgrunnsfarge med refleksjonsfaktor (ro) ned mot 0,45-0,5. En lysegrønn farge gir utmerket kontrast både til ballen og nettfargen, som vanligvis er mellombrun. Trefarget vegg gir ofte dårlig kontrast til nettfargen og/eller ballen, og vanskeliggjør avstandsbedømmelsen.

Høytsittende reklameskilt og lignende spilleretningen må unngås da de forstyrrer bedømmelsen.

I badminton er det ikke ønskelig med vinduer mot spilleretningen. Ønskes slike i hallen, må de kunne blendes av!

Tak

Forbundet ønsker et matt og ikke helt hvitt tak med en refleksjonsfaktor (ro) på ca 0,6. Anbefalingen fra det internasjonale badmintonforbundet (B.W.F) til takhøyde for internasjonale kamper er minimum 9 m, helst 12 m,. Nasjonal organisasjon (Norges Badminton Forbund, NBF) kan godkjenne andre mål. For OL, VM og EM krever IBF/EBU 12 m fri takhøyde. NB! For alle nasjonale turneringer inkludert norske mesterskap, vil N.B.F anbefale 9 m, men kan godkjenne ned til 7 m fri takhøyde og en fri avstand 1,25 m fra sidelinje mot vegg (eller annen hindring) og 1,5 m fra grunnlinje til vegg.

Belysning

I en flerbrukshall er det vanskelig å få optimale lysforhold for badminton. Badminton er en meget hurtig idrett som både krever godt lys og at blending unngås da blikket er rettet oppover under store deler av spillet. For internasjonale kamper er kravet til belysningsstyrke 750 lux. Minimumskrav er 500 lux (i drift), målt 1 m over golvet og med jevnhet 0,7. Belysningen bør kunne dempes, f.eks. til 300lux.

Et matt, sort metallraster med tilstrekkelig dype lameller mot spilleretningen, er nødvendig ved flerbruksanlegg (lysstoffrør). Indirekte belysning kan også vurderes, og luxtallet kan da eventuelt minskes noe. Det er også gode erfaringer med armatur der noe av lyset også faller på taket (bedre kontrastvirkning). Lysarmaturer bør plasseres i korridorer mellom parallelle baner, ikke i taket rett over hovedarealet. Farger og belysning må samordnes. Ved plassering av armaturene må det tas hensyn til spilleretningen (på tvers av eller langshallens lengderetning). For å få jevnt belyste endevegger i spilleretningen økes antall armaturer ved veggene.

Utstyr i hallen

Bestemmelser og ønsker for utstyr

Det må være komplette sett med godkjente nett og nettstolper til alle baner. N.B.F forventer at nettstolper, nett og dommerkrakker inngår i utstyret i kommunale haller. Nettet skal være brunt med 75 mm bred hvit linning og 76 cm dypt (§3). Nettstolpene skal være 1,55 m høye (§2 i spillereglene). Stolper med fot og motvekt kan også aksepteres hvis de står tilstrekkelig støtt og stabilt til å holde nettet i riktig høyde, 1,524m. på midten, under spillet.

En dommerstol m/tellekasser for hver bane inngår i utstyret for konkurransebruk. Dommerstolen må være tilpasset avstanden mellom banene. Ved minimumsavstand 1,0 m blir det trangt ved turneringsspill.

Det finnes nå utstyr for elektronisk anvisning i forbindelse med større arrangement – kontakt N.B.Fs kontor for nærmere informasjon.

Øvrigt

Tilskueranlegg og ønsker for andre rom

Et enkelt rom for nettstolper, dommerkrakker, tellekasser og noen stoler bør inngå i direkte tilknytning til hallen, areal ca 12-15 m². Dette lageret kan i et spesialanlegg eventuelt kombineres med areal for rengjøringsutstyr med mer, til sammen 20 m².

Badminton vil normalt kreve et forholdsvis begrenset antall faste tilskuerplasser, eventuelt supplert med mobile tribuner (ved mobile tribuner kan det eventuelt innpasses  9 treningsbaner når tribunene er slått sammen). 150- 200 plasser er normalt tilstrekkelig med unntak for større arrangement.

Ønsker ved prosjektering av varme- og ventilasjonsanlegg

Plassering av ventiler og lufthastigheten er av særlig betydning for badminton. En badmintonball veier kun ca. 5 g. og har et meget stort ”vindfang”. Lufthastighet i umiddelbar nærhet av ballen bane bør være maks. ca 0,2 m/sek, og dette må tas hensyn til ved plassering og fordeling av ventilene. Såkalt diffus utblåsing er å foretrekke. Varmluftanlegg til oppvarming er normalt ikke aktuelt.

Annen informasjon

52 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Logoer NSSF, NGTF og NBBF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 46

Norges Skiskytterforbund skriver om smørevett og avfallshåndtering, Norges Basketballforbund har vedtatt sin Anleggsplan for 2020-2024 og Norges Gymnastikk- og Turnforbund har lagt ut materiale fra...

Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning for...

Innholdstype: Publikasjon
Logo NTNU

Artikkel: Brannenergi i flerbrukshaller (2019)

For å styrke det statistiske underlaget for brannprosjektering har det gjennom to masteroppgaver de siste årene blitt kartlagt brannenergi i ti flerbrukshaller i Oslo-området og ti i Trondheim-...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Erik Vesterhus Rasmussen

Badmintonsenteret i Kristiansand

Da Badmintonsenteret i Kristiansand åpnet sine dører i 1987, var hallen Norges første i sitt slag. 30 år etter er den fremdeles en godt fungerende hall og kjernen for badmintonaktivitet på Sørlandet...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Basketballkurver

Dette verktøy omhandler basketballkurver, blant annet plassering av kurver. Verktøyet er laget sammen med Norges Basketballforbund.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Bærum idrettspark: Initiert av idretten - gjennomført av kommunen

Bærum idrettspark (BIP) er planlagt og utformet i et bredt samarbeid med idrettslagene i kommunen. Idrettsparken tilbyr en stor variasjon i aktiviteter, både sommer og vinter.

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Dette dokumentet presenterer spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall. Dokumentet er skrevet av Norges Danseforbund.

Innholdstype: Verktøy

El-innebandy

Du finner her et hefte om el-innebandy, laget av Norges Bandyforbund. Heftet gir deg informasjon om regler og oppsett, men også tips til øvelser og trening.

Sider