KG2021 logo

Mikroplast og tungmetaller under Melløs kunstgressbane i Moss

Rapport fra KG2021

Denne rapporten undersøker innhold av tungmetaller og mikroplast i topplaget (< 1 m) i jordsmonnet under Melløs kunstgressbane i Moss. Formålet med rapporten er å øke forståelsen rundt tungmetallutlekking og spredning av mikroplast fra kunstgressbaner med SBR-granulat som ifyll. Rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021). Undersøkelsene og rapporten er støttet gjennom Handelens Miljøfond.

Sammendrag

Kunstgressystemet

Kunstgressbanen består av 40 mm kunstgress med ifyll av sand og SBR, som ligger på en utstøpt PAD (støtdempingssjikt) med gummispon. Ved opprulling var dette støtdempingssjiktet relativt helt. Noen steder hadde subusen under banen blandet seg med PADen, hvilket gjorde den ekstra tykk. Banen er undervarmet for bruk om vinterstid, med gasskjele som varmekilde.

Metode

Det ble tatt prøver på tre steder under kunstgressbanen; ved innfartsåren, ved midtbanen og like foran mål. Prøvene ble tatt som fem stikkprøver, og det ble undersøkt for to nivå (0-10 cm og 10-20 cm) i jordens topplag. Prøvene ble sendt til det akkrediterte ALS Laboratory Group for analysering.

Funn

Ved innfartsåren, midtbanen og foran mål ble det funnet "meget god" og "god" tilstand av topplagsprøvene fra 0-10 cm og 10-20 cm. Dette er akseptable nivå for tungmetaller i jorden under et idrettsanlegg, da det ned til 1 meters dyp (topplaget) aksepteres tilstandsklasse 2 eller lavere. Det er funnet SBR-granulat i topplaget i jorden under kunstgressbanen. Omfanget av SBR-granulat funnet, sammen med andre former for plastpartikler, antas å være så stort at jordsmonnet kan regnes for å være forurenset. Da det antas at kunstgressbanen har en homogen forurensning, er det derfor trolig at forurensningen av tungmetaller og mikroplast er gjeldende for hele banen.

Om KG2021

KG2021 er et innovasjonsprosjekt som eies av Viken fylkeskommune (tidligere Akershus og Østfold fylkeskommune), Trøndelag fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi, Norges fotballforbund, Kulturdepartementet, samt andre aktører som finansierer prosjektet.