Illustrasjon: Nærbilde av kunstgress

Verdikjeden til norske kunstgressbaner

Oppstart av doktorgradsarbeid ved NTNU SIAT

Som et utspring fra prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) har Senter for idrettsanlegg og teknologi, samt institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, satt i gang et doktorgradsarbeid med kunstgress som hovedtematikk. Prosjektet går fra 2021-2025.

Bakgrunn for prosjektet 

Rundt 1995 begynte byggingen av kunstgressbaner for fullt i Norge, og utbyggingen tok raskt fart. I dag finnes det omkring 2000 kunstgressbaner av størrelsetypen 11-, 9- og 7-er, der selve kunstgresset har en levetid på omkring 10-12 år. Det er anslått at det årlig er behov for renovasjon av rundt 150-200 baner. De kommende årene er det ventet en bølge av kunstgressbaner som har behov for renovering, som følge av sterk vekst og tidligere utbygging. Av dette er det ventet et stort og rasktvoksende marked for fjerning og resirkulering av materialer fra kunstgressbaner, der verdikjeden av kunstgressbaner er ikke fullt utviklet eller tilstrekkelig forstått.

Målet med arbeidet

Det overordnede målet med doktorgradsarbeidet er å opparbeide en bedre og bredere forståelse av verdikjeden til norske kunstgressbaner, herunder bruk av materialer og utslipp av komponenter, som eksempelvis ulikt ifyll og fiber.  Et av målene er å utvikle en metodikk for å beskrive kunstgressbaner ved bruk av materialstrømsanalyse (MFA). MFA-metodikken vil gi en systematisk beskrivelse av hvordan materialer beveger og oppholder seg innen et gitt system og avgrenset tidsrom. Sammen med hovedveileder professor Rolf André Bohne, medveileder professor Ottar Michelsen og overingeniør Bjørn Aas som mentor, skal stipendiat Siri Marie Bø ta fatt på dette prosjektet, som går fra 2021-2025.

Avgrensning av arbeidet

Arbeidet vil i utgangspunktet omfatte kunstgressbaner for bruk på fotballbaner i Norge, av typene 5-, 7-, 9- og 11-er baner. Det gjøres en løpende vurdering på geografisk område som inkluderes, eller utelukking av enkelte banetyper. Fokuset vil ligge på baner som brukes i breddeidrett eller som er tilknyttet et idrett-, nærmiljø- eller skoleanlegg. Hybridbaner eller baner av naturgress er ikke inkludert. Miljøundersøkelsene vil omfatte tungmetaller og plastinnhold, og utelukker organiske miljøgifter, som innhold av olje, polyaromatiske hydrokarboner (PAH) eller polyklorerte bifenyler (PCB).

Ta kontakt

Syns du dette hørtes spennende ut og ønsker å vite mer om arbeidet, ta gjerne kontakt!