Innendørs sandvolleyballbaner
Spillere som spiller sandvolleyball på utendørsbaner
Oversikt over anleggsområdet

Gimle sandvolleyballbaner

Svømmehall ble til sandvolleyballhall

Som følge av stor innsats fra Kristiansand sandvolleyballklubb (KSK) har Kristiansand nå fantastiske fasiliteter for sandvolleyball. På Gimle ligger seks utendørs sandvolleyballbaner. I tillegg er en tidligere svømmehall bygget om til sandvolleyballhall, og gir gode treningsmuligheter året rundt. Anlegget er anbefalt av Norges Volleyballforbund.

Bakgrunn

Kristiansand Sandvolleyballklubb (KSK) ble etablert i 2005, men hadde ingen steder å organisere aktivitet. Av den grunn måtte eventuell aktivitet foregå på nærmiljøanlegg rundt om i byen, uten mulighet for faste treningstider. I 2007 ble det leid en lagerhall i 6 måneder, og KSK kjøpte 400 tonn høykvalitetssand fra Bornholm. Medlemsveksten var eksplosiv, men det var lite tilfredsstillende med aktivitetstilbud kun 6 måneder i året. I 2009 ble sanden flyttet til Gimle ifm. utvidelsen av det eksisterende nærmiljøanlegget der, som på dette tidspunktet hadde to baner. Hovedbanene på Gimle ble bygget på dugnad av klubbens medlemmer i perioden 2009-2011. Det ble leid inn proffe aktører til oppsett av gjerde rundt banene.

Sandhallen var opprinnelig en midlertidig svømmehall. Da hallen ikke lenger trengtes som svømmehall, fikk KSK kjøpt hallen, og den ble omgjort til sandhall ila. ca. 4 måneder.  

Anlegget​​​​

Utendørs-baner

Anlegget ligger på Gimle, nært Kristiansand sentrum. Hovedbaneområdet rommer seks baner. Dette rigges vanligvis som en kombinasjon av fire ordinære baner og tre minibaner, totalt syv baner. Alle nettoppsett er Funtec-system. Fire baner har T-fot-system og to baner har switch-system. Det kan totalt rigges 10 minibaner, og det er også mulig å rigge en sandhåndballbane.

Et midlertidig baneområde har tre ordinære baner og to minibaner, totalt fem baner. Alle disse banene har T-fot-system. To og to baner deler midtstolpe. Disse banene har også tribunekapasitet til rundt 400 tilskuere. 

Sandhall

Sandhallen rommer tre ordinære baner og den kan i teorien rigges opp med opptil ni minibaner av varierende størrelse. Alle fester har switch-system og det kan rigges en full bane med internasjonale mål (bortsett fra takhøyde). Det benyttes kun fire stolper, dvs. to kombistolper mellom banene.

Prosessen

Hovedbanene

I 2007 ble det kjøpt inn 400 tonn høykvalitetssand fra Bornholm til bruk i en lagerhall. Dette førte til en eksplosiv vekst i medlemstallet. Dermed meldte behovet seg for mer permanente treningsfasiliteter, og i 2009 ble sanden flyttet til Gimle ifm. utvidelse av to eksisterende baner på idrettsparken på Gimle. Med sanden bygde klubbens medlemmer hovedbanene på anlegget i perioden 2009 - 2011. Alt arbeid ble gjort på dugnad, utenom montering av gjerder rundt banene. Dette ble gjort av innleide, profesjonelle aktører. 

Midlertidige baner

Da KSK fikk tildelt EM for u18 i 2014 ble det bygget tre midlertidige baner. Disse ble bygget på dugnad av klubbens medlemmer på kun en uke. Ettersom disse ble bygget som midlertidige baner ifm. et mesterskap er det hittil usikkert hvor lenge KSK kan disponere arealene banene opptar. 

Sandhall

Mens Aquarama Kristiansand ble bygget, ble det opprettet en midlertidig svømmehall på Gimle. Da Aquarama ble åpnet, forsvant behovet for den midlertidige svømmehallen. KSK fikk med støtte fra kommunen kjøpt hallen, og i løpet av fire måneder i 2014 ble den forhenværende svømmehallen omgjort til sandhall. Grunnen hallen står på leier KSK av fylkeskommunen. Svømmehallen hadde blitt oppvarmet av fjernvarme, og KSK overtok muligheten til å benytte denne fjernvarmen til oppvarming. 

Legging av varmekabler i sandhallen
Før sandvolleyballbanene ble anlagt i sandhallen, ble det lagt varmekabler under sanden. Foto: Tor Inge Askeland

Brukermedvirkning

I planlegging, utforming og bygging av anlegget har brukerne vært lite involvert. Hovedsakelig har prosjektet blitt drevet av ildsjeler i KSK, som også har tatt de fleste avgjørelser. Det er planlagt at brukernes bidrag til driften av anleggene skal økes. 

Økonomi og finansiering

Anlegget har, inkludert oppgraderinger, kostet omtrent fire millioner kroner. Midlene har kommet fra:

 • Spillemidler: 200 000 kr

 • Cultiva: 600 000 kr

 • Kristiansand kommune: 700 000 kr

 • Gavefond: 300 000 kr

 • Norsk Volleyballforbund: 300 000 kr (hvorav 200 000 kr til EM-banene)

 • Gaver fra klubbmedlemmer: 200 000 kr

 • Lån og klubbens egne midler: 1 700 000 kr

Årlige driftskostnader er på 400 000 kr - 500 000 kr. Dette dekkes hovedsakelig av:

 • Driftsstøtte fra Kristiansand Kommune: 50 000 kr

 • Utleie: 180 00 kr

 • Egen medlemsmasse og dugnad: 170 000 kr - 270 000 kr

Drift

Det mest ressurskrevende er drift av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg i sanden. Dette er driftet av eksterne, betalte aktører. 

Ettersom sandhallen tidligere var svømmehall, er den koblet til fjernvarmenettet i Kristiansand og varmes opp av dette. Ved å benytte fjernvarme har sandhallen en fornybar oppvarmingskilde, ettersom fjernvarmen kommer fra avfallsforbrenning og spillvarme fra nikkelverket i Kristiansand. Les mer om fjernvarme i Kristiansand her.

Nøkkelpunkter

Gimle sandvolleyballanlegg skiller seg ut gjennom:

 • Mange baner, hvilket gir god kapasitet
 • Både ordinære baner og minibaner
 • Innendørs sandhall som muliggjør aktivitet året rundt

Sandhallen er som nevnt en ombygget svømmehall. Ettersom svømmehallen var midlertidig, var det en vinn-vinn-situasjon at den ble bygget om til sandhall: Kommunen tjente på å selge hallen fremfor å måtte bruke ressurser på å rive den og KSK fikk en hall til en rimeligere penge enn om de skulle bygget en hall fra bunnen. Ettersom både bygningsmasse og infrastruktur allerede eksisterte, ble hallen klar for bruk enormt fort. På bare fire måneder ble hallen gjort om til sandhall. Denne tidsbruken kan knapt sammenlignes med tiden som ville gått med dersom en hall skulle blitt programmert, prosjektert og bygget fra bunnen av. 

Ombruk av hallen gir også en ikke ubetydelig miljøgevinst. Ved å benytte eksisterende hall og infrastruktur, reduseres ressursforbruket betraktelig. Ved bygging av nye idrettsanlegg vil både selve byggeprosessen og materialbruken føre til ressursbruk og klimagassutslipp. Ombyggingen av den midlertidige svømmehallen til sandhall reduserer dermed klimabelastningen betraktelig. At hallen også varmes opp av fjernvarme gir en ytterligere miljøgevinst. 

Les mer

Artikkelen om dette anlegget er basert på informasjon fra lederen i Kristiansand Sandvolleyballklubb og Kristiansand kommune. Mer informasjon om Kristiansand Sandvolleyballklubb finner du på Kristiansand Sandvolleyballklubbs hjemmeside.