Bærekraftsmål 12_Ansvarlig forbruk og produksjon
Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Generelt om målet

Overforbruk – Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.

Bærekraftig livsstil – For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Delmål - Ansvarlig forbruk og produksjon

Målet er delt inn i 11 delmål. Delmålene er hentet fra fn.no. Norges idrettsforbund trekker frem delmål 12.3, 12.4, 12.5 og 12.6 som spesielt relevant for idretten, og er derfor uthevet i listen under

12.1 – Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon ved at alle land deltar, men slik at de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter.

12.2 – Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

12.3 – Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting.

12.4 – Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet.

12.5 – Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

12.6 – Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om egen bærekraft i sine rapporteringsrutiner.

12.7 – Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer.

12.8 – Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen.

12.a – Støtte utviklingslandene i å styrke deres vitenskapelige og tekniske kapasitet til å innføre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

12.b – Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

12.c – Redusere ineffektive subsidier til fossilt brensel ved å fjerne markedsvridninger som oppmuntrer til overforbruk, i samsvar med nasjonale forhold, blant annet ved å legge om skatter og avgifter og avvikle skadelige subsidier der de finnes, slik at konsekvensene for miljøet avdekkes, og samtidig fullt ut ta hensyn til utviklingslandenes særlige behov og situasjon og begrense eventuelle negative konsekvenser for deres utvikling mest mulig og på en måte som beskytter de fattige og de berørte lokalsamfunnene.

Betydning for idrett og anlegg

Dette er det målet Norge er lengst unna å nå. Idretten og norsk samfunn generelt har et stort forbedringspotensial når det kommer til bærekraftig forbruk og produksjon. Norge er at av landene i verden med høyest forbruk per innbygger. Idretten må bidra til å redusere ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn. Norge skal gå foran som et godt eksempel i det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk. Vi må både redusere resursbruken og benytte oss av mer bærekraftige materialer. Idretten bør legge til rette for bærekraftig drift av anlegg, i tillegg til bærekraftig bygging. Vi må også bli bedre til å sikre gjenbruk av ressurser.

Anlegg og idretten bør være i harmoni med naturen. Dette gjelder for all tilrettelegging av fysisk aktivitet, både organisert og egenorganisert. 

Nyttige verktøy og kilder