Logo NTNU

Involvering av driftspersonell i svømmehallprosjekter

Masteroppgave fra NTNU 2020

Masteroppgaven "Involvering av driftspersonell i svømmehallprosjekter" har undersøkt hvordan driftspersonell kan medvirke i planlegging og gjennomføring av svømmehallprosjekter. Fire prosjekter av ulik størrelse ble brukt som case. Resultatene viser at driftspersonell involveres i varierende grad og at medvirkning potensielt kan gi betydelige fordeler.

Sammendrag fra rapporten

Formålet med masteroppgaven er å utvikle en modell for involvering av driftspersonell i planlegging og gjennomføring av svømmehallprosjekter. Litteraturen beskriver hvordan nye bygninger ofte inneholder uheldige løsninger, som gjør at bygningene kan sees på som upassende sett fra et driftsperspektiv. Det antas at det eksisterer en begrenset mulighet til å "lære av sine feil", og at det mangler en fastholdelse og overføring av gode og dårlige driftserfaringer, når nye bygg planlegges. Utfordringene antas å være spesielt relevante for svømmehallprosjekter. Svømmehallen skiller seg fra andre bygningskategorier ved å konsumere ekstremt store mengder energi, har høyere grad av teknisk kompleksitet, større driftstekniske utfordringer og bygges langt sjeldnere enn andre standardbygg.

Driftspersonell er ansett å ha en nøkkelrolle når det kommer til å lykkes med å levere bygg og svømmehaller som er tilrettelagt for kostnadseffektiv og brukervennlig drift. Den stadig økende utviklingen av svømmehaller gjør tema veldig dagsaktuelt.

Problemstillingen i masteroppgaven er derfor:

På hvilken måte bør driftskompetanse og driftspersonell involveres i planleggingen og gjennomføringen av svømmehallprosjekter?

Det er blitt utarbeidet tre forskningsspørsmål for å bedre kunne besvare oppgavens problemstilling:

  1. Hvordan har medvirkningsprosessen med driftspersonale blitt gjennomført i praksis i tidligere prosjekter?
  2. Hvilke fordeler kan involvering av driftspersonell og driftskompetanse i svømmehallprosjekter gi?
  3. Hvilke utfordringer og barrierer finnes for involvering av driftspersonell i byggeprosessen til en svømmehall?

For å besvare forskningsspørsmålene er det gjennomført en litteraturstudie og seks semistrukturerte dybdeintervjuer med informanter med tidligere eller nåværende erfaring med svømmehallprosjekter. Fem av intervjuene er gjort på fire utvalgte case-prosjekt. Casene bestod av nylig gjennomførte og pågående svømmehallprosjekter av ulike størrelser. Alle informantene har i tillegg blitt stilt generelle spørsmål om driftspersonells involvering i svømmehallprosjekter og utfordringer i svømmehallbransjen uavhengig av case for å innhente ytterligere synspunkter og data.

Fra casene kom det frem at det er ulikt hvordan driftspersonell blir involvert i prosjektene, både med tanke på tidspunkt for involvering, hvem som blir involvert og grad av deltakelse. Resultatene viste at prosjektkompleksitet og kompetanse sterkt påvirker medvirkningsprosessen. Alle byggherrene så derimot verdien av å gjennomføre brukermedvirkning med sitt driftspersonell. Resultatene fra litteraturstudie og intervjuene viste at involvering av driftspersonell kan gi betydelige fordeler. Det er pekt på gunstige løsninger som sørger for kostnadseffektiv og brukervennlig drift over tid. Sosiologiske fordeler som eierskap, forståelse og læring er også fremhevet.

Som svar på problemstillingen er det utarbeidet en liste med anbefalinger på hvordan en involvering med driftspersonell med fordel kan gjøres. Av drøftingen fremkommer det også forbedringsområder når det gjelder å ta ut nytten av involveringen. Det mest sentrale, basert på resultatene og drøftingen i denne oppgaven, er at det virker å være et stort behov for økt bevissthet knyttet til verdien av en god drifter og synliggjøring av hvordan de kan bidra i prosjektene. Det pekes på økt behov for rådgivning, kompetanseheving og utdanning både til driftspersonell og byggherrer med mindre erfaring. De største utfordringene og barrierene relateres svømmehall som bygningstype og spesielt manglende erfaring fra tidligere svømmehallprosjekt.