Bilde av padelanlegget, hvor det er etablert høye glassvegger rundt banen.
Flyfoto av anlegget, der padelbanene ligger side om side.
Anlegget sett fra siden, med høye glassvegger for å sikre innsyn.
Bilde av banene side om side
Gangen mellom de to banene, der hver kan entres gjennom en portal. På sidene finnes glassvegger.

Dalgård padelanlegg

Norges første utendørsanlegg for padel

Interessen for padel har skutt fart i Norge, og Trondheim kommune ser ingen grunn til å ikke hive seg på bølgen. Derfor har de etablert Norges første utendørsanlegg for padel på Dalgård for å stimulere til egenorganisert idrett. Anlegget er anbefalt av Norges Tennisforbund.

Bakgrunn

Det nye tennis- og padelanlegget som nå er etablert på Dalgård er et resultat av rehabiliteringen av et gammelt tennisanlegg. Dette ble i sin tid ble etablert med to tennisbaner av den lokale tennisklubben på Byåsen. Anlegget ble deretter overtatt av Trondheim kommune, som utvidet anlegget med en ekstra bane.

Et anlegg som tidligere lå brakk

Etter at den lokale tennisklubben ble lagt ned, ble bruken av banene kraftig redusert. Over flere år ble banene knapt brukt. Banene forfalt raskt, og forut for rehabiliteringen var de i en slik forfatning at de behøvde kraftig renovering for å kunne bli brukt til trening og egenorganisert aktivitet. For å øke bruken ønsket Trondheim kommune at oppgraderingen skulle ha fokus på å gi et annerledes og moderne tilbud, derav valget om å satse på den nye grenen padel. Padel hadde nettopp gjennomgått en voldsom økning i popularitet. Dette har vist seg å være et nytt og spennende tilskudd som har blitt flittig brukt siden åpningen i september 2020. Brukerne har stått i kø for å få tid til å spille på banene.

Kort og velkoordinert byggeperiode

Byggeperioden tok ett års tid, og ble organisert i sammenheng med kommunens arbeid med å skifte vann- og avløpsrør nord for Dalgård idrettspark. Området for tennisbanene ble først benyttet som riggplass, før banene så ble oppgradert og ferdigstilt etter at vann- og avløpsrørene var på plass.

Populær aktivitet

Padel er for øvrig en hybrid mellom tennis og squash, der det spilles på en bane som likner en tennisbane, men med vegger rundt. Racketen er også langt mindre. Sporten har sitt utspring fra Mexico, men har de siste par årene tatt verden, inkludert Trøndelag, med storm. Dette er en svært sosial aktivitet, som i all hovedsak foregår på egenorganisert nivå, i padelanleggene som stadig bygges rundt om i landet.

Anlegget

Padelanlegget, som er definert som et nærmiljøanlegg, er tilknyttet Dalgård idrettspark. Lokaliseringen er på Byåsen, sørvest for Trondheim sentrum. Her ligger anlegget sentralt plassert med tanke på bebyggelse, skole og barnehage.

Området hvor dagens anlegg nå står plassert hadde i flere år ligget brakk. I planleggingsprosessen ble det også fokusert på omkringliggende areal med tanke å bygge for en parkmessig opparbeidelse. I den prosessen ble følgende oppgraderinger og etableringer gjennomført:

  • Nye gangforbindelser og turstier.
  • Gode løsninger for overvannshåndtering og generell drenering av våte områder.
  • Terrenghåndtering som inkluderer etablering av en gabionmur som skiller padelbanene og treningsbanene.
  • Tiltak som gjør området mer tilgjengelig for alle brukergrupper, hvilket inkluderer universell utforming og god tilrettelegging.

Med de overnevnte tiltakene var sentrale krav i prosjekteringsfasen, og det har dermed blitt etablert et godt tennisanlegg med én ordinær treningsbane for tennis med kunstdekke, samt to padelbaner.

Anlegget er godt belyst for aktivitet også på kveldstid.

Dalgård kveldstid hvor man ser banen med nytt kunstgress.
KVELDSTID: Anlegget er også åpent på kveldstid, der hvem som helst kan ta seg en kamp under flomlyset. Foto: Dalgård idrettspark

Prosessen

Prosessen startet med et ønske fra både kommune, forbund og det lokale tennismiljøet om å sette i stand de gamle banene på Dalgård, slik at også vestsiden av byen fikk gode treningsfasiliteter for tennis. Det lokale tennismiljøet, samt forbundet spilte inn ønsket om to padelbaner, i tillegg til en fullverdig treningsbane for tennis. Anlegget ble prosjektert ut fra de ønsker som var kommet, og det ble sendt ut anbudsinnbydelse. Kommunen mottok kun ett anbud, som beløp seg godt over to millioner kroner over budsjettrammen for prosjektet.

Høye kostnader ga usikkerhet rundt gjennomføring

Det ble da vurdert to alternativer: Å avlyse prosjektet eller å finne en måte å håndtere merkostnaden på, innenfor kommunens budsjettramme for idrett og friluftsliv. Å avlyse konkurransen ble vurdert til å medføre store forsinkelser for prosjektet, samt at kommunen ikke ville motta noe nytt anbud ved ny anbudsinnbydelse. En avlysning ville også ha medført store merkostnader på omprosjektering og administrasjon ved en eventuell ny anskaffelse.

Med tanke på de mange negative konsekvensene av å avlyse konkurransen, ble det konkludert med at kommunen skulle videreføre prosjektet, begrunnet med de gode medvirkningsprosessene som var satt i gang; tennismiljøene lokalt og nasjonalt hadde gitt gode innspill for et godt anlegg. Kostnadsoverskridelsen var også av håndterbar karakter for kommunen, og det forelå begrensede innsparingsmuligheter. Av den grunn valgte kommunen å gå videre med anlegget.

Omfattende medvirkningsprosess

Anlegget ble prosjektert ut fra standard konkurransebaner, som er å finne på regjeringen.no sin side “Publikasjoner om idrettsanlegg”. I tillegg var det god dialog og tett samarbeid med anleggskonsulenten i tennisforbundet. Tennismiljøet lokalt var også svært involvert.

Under planleggingen av nye Dalgård idrettsanlegg har tennismiljøet vært svært delaktige gjennom hele prosessen, både fra lokale og nasjonale instanser. Ønskene fra miljøet var klare: De ønsket en fullverdig treningsbane for tennis med belysning og kunstdekke, samt to baner for padel. Ønskene baserte seg på behovet for en tennisbane på vestsiden av byen, samt at både lokale klubber, forbund og kommune ønsket at anlegget skulle appellere for den egenorganiserte delen av idretten. Derav etableringen av to padelbaner.

Medvirkningen fra klubbene og forbund ble sikret gjennom jevnlige møter, samt flere innspillsrunder.

Sikkerhetsglass utsatt for hærverk

Den siste sesongen har Trondheim bydrift skiftet glassvegg i padelanlegget tre ganger, og det forventes av den grunn at dette bli et vedvarende problem. Av den grunn er kommunen nå i en prosess der alternativer til dagens glass vurderes. Dette bør andre anleggsutbyggere ta i betraktning. 

Økonomi og finansiering

Etter innspill fra idretten, i tillegg til kommunens egne oversikt over behovet for tennisanlegg, vedtok formannskapet rehabilitering av de gamle tennisbanene på Dalgård. Hele prosjektet hadde en ramme på 5 MNOK, men den eneste anbudet som ble mottatt var 2,3 MNOK høyere (7,3 MNOK), inkludert merverdiavgift.

Medregnet prosjektledelse og byggeledelse endte byggekostnaden på om lag 8 MNOK, noe som var 3 MNOK over den opprinnelige rammen. Det ble vurdert innsparinger, men det ble konkludert med at det forelå begrensede innsparingsmuligheter dersom en skulle opprettholde spesifikasjonene for anlegget. Deler av kostnadene var knyttet til utbedring av grunnforhold for å unngå teleproblematikk på banene.

Drift

Oppgaver som trekkes fram som løpende og viktige, er rydding og omfordeling av sand, ettersom et ryddig anlegg blir bedre tatt vare på og omfordelingen av sand påvirker spillegenskapene. Jevnlig visuell kontroll av konstruksjonen er også viktig for at anlegget skal være sikkert og innbydende.

Andre erfaringer som har blitt gjort er at man burde etablert fast dekke rundt banen for å få en renere spilleflate, samt gjøre det enklere å samle inn knust sikkerhetsglass. Skifting av sikkerhetsglass har vært en av de mest kostnadskrevende og tidkrevende vedlikeholdsoppgavene. Større åpninger inn til banen ville gjort det mulig å komme inn med forskjellig utstyr for vedlikehold, f.eks. dyprenser. 

For å gjøre anlegget mer bærekraftig kan det vurderes solcelleanlegg med batteribank til belysning, og for å gjøre driften mer effektiv er det en stor fordel med god plass til ankomst av kjøretøy.

Nøkkelpunkter

Suksessfaktoren på Dalgård padel er at lokale padelspillere (spesielt én av brukerne) har tatt eierskap i anlegget, og sørget for god treningskultur der brukerne tar hensyn til hverandre. Anlegget er åpent og tilgjengelig uten booking, noe som ser ut til å fungere godt på Dalgård. En fordel er også at padelanlegget er et av mange tilbud i tilknytning til Dalgård idrettspark slik at ventetiden for å få tilgang til banene kan benyttes til annen aktivitet, som for eksempel klatring og styrketrening.

Les mer

Artikkelen om Dalgård padelanlegg baserer seg på kommunale dokumenter og samtale med rådgiver fra Enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim kommune. 

Det er også funnet informasjon fra den kommunale saksbehandlingen og utredningen, samt konsekvensene av disse. Saksprotokollen for utredningen er tilgjengelig fra Trondheim kommunes nettside: Saksprotokoll