Bærekraftsmål 15_Livet på land
Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 15: Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Generelt om målet

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Skog er viktig – Mennesker fortsetter med å ødelegge helsen til jordas økosystem på land, som hele jordkloden er avhengig av. Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr.

Redd livet på land – Selv om en rekke land har satt i gang tiltak for å sørge for en mer rettferdig bruk av naturressursene sine, er ikke disse tiltakene store nok. Alvorlighetsgraden av situasjonen jordkloden befinner seg i krever øyeblikkelig handling, for å stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte livsviktige økosystemer.

Delmål - Livet på land

Målet er delt inn i 12 delmål. Delmålene er hentet fra fn.no. Norges idrettsforbund trekker frem delmål 15.1 som spesielt relevant for idretten, og er derfor uthevet i listen under.

 • 15.1) Innen 2020 bevare og gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med forpliktelser i internasjonale avtaler.
 • 15.2) Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå.
 • 15.3) Innen 2030 bekjempe ørkenspredning, restaurere forringet land og matjord, inkludert landområder som er rammet av ørkenspredning, tørke og flom, og arbeide for en verden uten landforringelse.
 • 15.4) Innen 2030 bevare økosystemer i fjellområder, inkludert det biologiske mangfoldet der, slik at de skal bli bedre i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling.
 • 15.5) Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut.
 • 15.6) Fremme en rettferdig og likeverdig deling av godene knyttet til bruk av genressurser, og fremme formålstjenlig tilgang til slike ressurser i tråd med internasjonal enighet.
 • 15.7) Iverksette umiddelbare tiltak for å stanse krypskyting og ulovlig handel med vernede plante- og dyrearter, og håndtere både tilbuds- og etterspørselssiden ved handelen med ulovlige produkter fra viltlevende dyr.
 • 15.8) Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter for å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer i betydelig grad, og dessuten kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter.
 • 15.9) Innen 2020 integrere verdien av økosystemer og biologisk mangfold i nasjonale og lokale planleggingsprosesser, i strategier for fattigdomsbekjempelse og i regnskap.
 • 15.a) Mobilisere en betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder for å bevare og utnytte biologisk mangfold og økosystemer på en bærekraftig måte.
 • 15.b) Mobilisere betydelige ressurser fra alle kilder og på alle nivåer for å finansiere en bærekraftig skogforvaltning, og sørge for virkemidler som er egnet til å fremme slik forvaltning i utviklingslandene, blant annet virkemidler for bevaring og nyplanting av skog.
 • 15.c) Øke den globale støtten til tiltak for å bekjempe krypskyting og ulovlig handel med vernede arter, blant annet ved å styrke lokalsamfunnenes evne til å benytte de muligheter som finnes for å opprettholde et bærekraftig livsgrunnlag.

Betydning for idrett og anlegg

Vi står ovenfor en naturkrise. Vi mennesker driver overforbruk av naturarealer og naturressurser. Vi blir også flere mennesker i verden, jorda blir ikke større og vi er mennesker er ikke alene på den. Utbygging og endring av arealer utgjør den største trusselen mot naturmangfoldet, og er en av hovedårsakene til at arter havner på rødlisten.  Anlegg er både areal-, energi-, og ressurskrevende, og fremtidens idretts- og aktivitetsanlegg vil måtte jobbe mot et lavere økologisk fotavtrykk. Mer om naturkrisen kan du lese på NTNU sine nettsider, og på Miljødirektoratet sine nettsider.

Mange idretter foregår på land, og vi ønsker flere anlegg for å sikre at hele befolkningen kan være fysisk aktiv. Med stadig større plassmangel pga. f.eks. bevaring av plante- og dyreliv og større økonomisk konkurranse gjør at man må redusere bruken av flater og finne mer effektive løsninger. Gjenbruk av allerede utbygde områder er et eksempel på hvordan dette kan gjøres. Flere eksempler på kreativ arealbruk kan man finne i denne artikkelen om fremtidens idrettsanlegg (godeidrettsanlegg.no).

Det er også viktig å være bevisst hvilke typer natur som går tapt, for å sikre naturmangfoldet. Idretten må sørge for at aktivitet og anlegg ikke påvirker dyreliv, planter, trær, busker og det generelle økosystem i området der idretten drives. Bier og humlearter er under press, og trenger landingsplasser med ville blomster der de kan få næring. Ved anleggsbygging bør man derfor så godt det lar seg gjøre å beholde den naturlige vegetasjonen, eller plante en blomstereng. Idrettsanlegg bør også utforske hvorvidt det er mulig å integrere verdien av økosystemer og biologisk mangfold i planleggingsprosesser.

Ikke all påvirkning er like synlig. Idrettsutstyr kan inneholde skadelige kjemikalier, som vil kunne påvirke naturen rundt idrettsanleggene. Et eksempel på dette er bruken av fluor i skismøring. 

Friluftsliv og sårbare arter

Også ved tilrettelegging av friluftslivets stier og turløyper er det viktig å ta hensyn til sårbar natur og arter. Økt ferdsel medfører økt slitasje på naturen, mer potensiel forsøpling og vil kunne påvirke sårbar natur. Selv om inngrepene i naturen ikke er store vil økt ferdsel kunne forstyrre sårbare arter. Det er derfor viktig å gjennomføre tiltak for å beskytte sårbar natur. Dette kan for eksempel gjøres ved å unngå å legge stier gjennom sårbare områder, eller ved god informasjon og kunnskapsdeling, for eksempel ved skilting eller informasjon på internett. Et eksempel på dette kan være informasjonstavler som fraråder ferdsel ved visse områder under hekkesesongen til sårbare fuglearter. 

Nyttige verktøy og kilder