Bærekraftsmål 10_Mindre ulikhet
Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land

Generelt om målet

Før pandemien gikk flere mål på ulikhet i riktig retning. Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere, men ikke automatisk ført til mindre fattigdom. Pandemien har forverret eksisterende ulikhet mellom og i land, spesielt blant de fattigste. For å redusere ulikhet i og mellom land må ressursene i et land fordeles rettferdig. De fattigste og de marginaliserte gruppene må gis muligheter slik at de kan skape seg bedre levekår. Viktige tiltak er lik tilgang til skole, helsehjelp og gode skattesystemer.

Delmål - Mindre ulikhet

Målet er delt inn i åtte delmål. Delmålene er hentet fra fn.no. Norges idrettsforbund trekker frem delmål 10.2 og 10.3 som spesielt relevant for idretten, og er derfor uthevet i listen under.

  • 10.1) Innen 2030 oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosentene av befolkningen som er raskere enn økningen for det nasjonale gjennomsnittet.
  • 10.2) Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.
  • 10.3) Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet.
  • 10.4) Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller.
  • 10.5) Bedre reguleringen av og tilsynet med globale finansmarkeder og finansinstitusjoner, og styrke gjennomføringen av regelverket.
  • 10.6) Sikre at utviklingslandene blir bedre representert og får større grad av medbestemmelse i beslutningsprosessene i globale finansinstitusjoner, slik at institusjonene fungerer bedre og blir mer pålitelige, ansvarlige og legitime.
  • 10.7) Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regulerte og ansvarlige former, blant annet ved å føre en planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk.
  • 10.a) Gjennomføre prinsippet om særbehandling og differensiert behandling av utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, i samsvar med avtaler inngått med Verdens handelsorganisasjon.
  • 10.b) Stimulere til offentlig utviklingsbistand og kapitalflyt, blant annet direkte utenlandske investeringer, til statene der behovet er størst, særlig de minst utviklede landene, afrikanske land, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes egne planer og programmer.
  • 10.c) Innen 2030 redusere transaksjonsgebyrene til under 3 prosent ved pengeoverføringer fra migranter til hjemlandet og avskaffe overføringsordninger med gebyrer som overstiger 5 prosent.

Betydning for idrett og anlegg

Retten til likestilling og ikke-diskriminering er sentralt i folkeretten, og idretten skal sørge økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status. Dette innebærer å sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis.

Dette bærekraftsmålet henger sammen med mål 1 (utrydde fattigdom) og mål 5 (likestilling mellom kjønnene). Idrett- og aktivitetsanlegg bør bygges for å tilfredsstille behovene til hele befolkningen. Likevel eksisterer det skilnader med bakgrunn i sosioøkonomiske faktorer for deltakelse i ulike aktiviteter. Sosial bakgrunn og inntektsnivå er indiktatorer som påvirker fysisk aktivitetsnivå hos barn og voksne både innen organisert og egenorganiserte aktiviteter. Kjønn er en annen variabel som har innvirkning på bruk av aktivitetsanlegg. Når man bygger anlegg er det viktig å tenke over hvilke typer man bygger, og hvilke grupper i befolkningen når man ut til eller ønsker å nå ut til. For at alle skal få tilgang til anlegg uavhengig av alder og funksjonsevne er det viktig å bygge godt tilrettelagte og universelt utformede anlegg. Et anlegg hvor man har tatt ektra gode hensyn er ved Ranheim aktivitetshall og Paraidrettssenteret i Trøndelag (godeidrettsanlegg.no).

Et annet moment som handler om mindre ulikhet, er å la urbefolkningen få sin rettmessige plass i samfunnet. Idretten kan tilrettelegge for dette gjennom å tilrettelegge for samiske aktiviteter og idretter. 

Nyttige verktøy og kilder