Bærekraftsmål 9_Industri innovasjon og infrastruktur
Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Generelt om målet

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi må på plass for å få til bærekraftig utvikling. Vi må finne måter å øke ulike lands potensiale for bærekraftig utvikling og vekst. Utdanning og helsetilbud må forbedres, samtidig som det satses mer på teknologi og vitenskap.

Delmål - Industri, innovasjon og infrastruktur

Målet er delt inn i åtte delmål. Delmålene er hentet fra fn.no. Norges idrettsforbund trekker frem delmål  9.4 som spesielt relevant for idretten, og er derfor uthevet i listen under.

  • ​​​9.1) Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, inkludert regional og grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle.
  • 9.2) Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og næringsutvikling, og innen 2030 øke industriens andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt betydelig, i tråd med forholdene i de respektive landene, og doble industriens andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt i de minst utviklede landene.
  • 9.3) Øke tilgangen til finansielle tjenester, inkludert rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter, særlig i utviklingsland, og styrke disse bedriftenes posisjon og integrere dem i verdikjeder og markeder.
  • 9.4) Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.
  • 9.5) Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere teknologien i næringslivssektorene i alle land, særlig i utviklingsland innen 2023, blant annet ved å stimulere til innovasjon, betydelig øke antallet ansatte (per million innbyggere) innenfor forsknings- og utviklingsvirksomhet og betydelig øke bevilgningene til offentlig og privat forskning og utvikling.
  • 9.a) Legge til rette for bærekraftig utvikling av infrastrukturen i utviklingsland ved å øke den finansielle, teknologiske og faglige bistanden til afrikanske land, de minst utviklede landene, kystløse utviklingsland og små utviklingsøystater
  • 9.b) Støtte nasjonal utvikling av teknologi, forskning og innovasjon i utviklingsland, blant annet ved å sikre politiske rammevilkår som fremmer mangfold i næringslivet og gir handelsvarer en merverdi.
  • 9.c) Øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi betydelig og arbeide for at de minst utviklede landene får allmenn og rimelig tilgang til internett innen 2020.

Betydning for idrett og anlegg

Dette bærekraftsmålet er først og fremst tilknyttet industri, forskning og informasjonsteknologi, men det er også et relevant relevant område for idretten.

Innovasjon og infrastruktur er viktig for at idretten skal kunne oppfylle bærekraftsmålene samtidig som man opprettholder målet om "idrettsglede for alle". Idrettsorganisasjoner har ikke nødvendigvis ressursene til å utvikle de innovative løsninger på egenhånd, og det er derfor viktig med samarbeid med næringsliv og andre partnere for å fremme innovative løsninger. 

Idrettsanlegg bør legges til områder med god infrastruktur, som er lett tilgjengelige for de viktigste brukerne. Samtidig bør man ta i betraktningen at anlegget bør være tilgjengelig også utenfor trening eller konkurranse. Transport til og fra trening og arrangementer er en post som medfører utslipp og forensing både innen idrett og friluftsliv. Bruken av aktiv transport har gått ned, og barn og unges bevegelsesradius er mer begrenset nå enn tidligere. Idretten lokalt skal samarbeide med kommunene for å sikre at flest mulig kan gå, sykle eller kjøre kollektivt til idrettsanleggene. Det står mer om dette i NIFs miljøhåndbok.