Bærekraftsmål 16_Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Generelt om målet

Fred må på plass – Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Derfor er mål 16 viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn. Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Dessverre har utviklingen innenfor dette bærekraftsmålet ikke gått i riktig retning. 82 millioner av mennesker levde i 2020 som flyktninger, det er et antall som er det høyeste FN noen gang har registrert. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester. I tillegg er det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt. Når for eksempel rettsvesenet i et land fungerer dårlig, går det ut over menneskers rettssikkerhet.

Delmål - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Målet er delt inn i 12 delmål. Delmålene er hentet fra fn.no. Norges idrettsforbund trekker frem delmål 16.1, 16.2, 16..4 og 16.5 som spesielt relevant for idretten, og er derfor uthevet i listen under.

 • 16.1) Betydelig redusere alle former for vold og dødelighet knyttet til vold i hele verden.
 • 16.2) Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot barn.
 • 16.3) Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likhet for loven, rettssikkerhet og rettsvern for alle.
 • 16.4) Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler og bekjempe alle former for organisert kriminalitet.
 • 16.5) Betydelig redusere korrupsjon og bestikkelser i alle former.
 • 16.6) Utvikle effektive, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer.
 • 16.7) Sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer.
 • 16.8) Utvide og styrke utviklingslandenes deltakelse i institusjoner for global styring.
 • 16.9) Innen 2030 sikre juridisk identitet for alle, blant annet gjennom fødselsregistrering.
 • 16.10) Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler.
 • 16.a) Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge kapasitet på alle nivåer, særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet.
 • 16.b) Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling.

Betydning for idrett og anlegg

Dette er ikke nøvendigvis det mest relevante målet ved bygging av idrettsanlegg. Det er derimot viktig å sørge for man bygger for et rettferdig og inkluderende tilbud for alle, slik at ingen samfunnsgrupper utelukkes fra idretten. Samtidig kan det også være et bærekraftsmål å ha i bakhodet ved import av materialer og utstyr, for å unngå at man støtte opp under uetiske aktører. Mer om tiltak for å minske ulikheter kan man finne under mål 10.

Norsk idrett har derimot flere internasjonale initiativ som arbeider for en mer rettferdighet og fred i verden, som for eksempel gjennom idrettsutvekslingen (idrettsforbundet.no)