Bærekraftsmål 1: Utrydde Fattigdom
Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Generelt om målet

Det første bærekraftsmålet er å utrydde alle former for fattigdom. Dette handler i stor grad om å redusere andelen som lever i ekstrem fattigdom på verdensbasis. Ekstrem fattigdom innebærer å ikke ha nok penger til å dekke grunnleggende behov som mat, klær og husly. Norge har gode, sosiale velferdsordninger og lik rett til helsetjenester og utdanning sørger for at ekstrem fattigdom er så godt som ikke-eksisterende her til lands. Relativ fattigdom finnes likevel i Norge. I Norge opperer vi med en relativ fattigdomsgrense på 60% av medianinntekten. Andelen relativt fattige har gått opp fra ca. 8 prosent til å nå gjelde ca. 10 prosent. 

Delmål - Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Målet er delt inn i sju delmål. Delmålene er hentet fra fn.no. Norges idrettsforbund trekker frem delmål 1.3 og 1.5 som spesielt relevant for idretten, og er derfor uthevet i listen under.

  • 1.1) Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom
  • 1.2) Innen 2030 minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjoner
  • 1.3) Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå en vesentlig dekning av fattige og sårbare
  • 1.4) Innen 2030 sikre at alle menn og kvinner, særlig fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende tjenester, til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom, og til arv, naturressurser, ny teknologi og finansielle tjenester, inkludert mikrofinansiering
  • 1.5) Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarelaterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer
  • 1.a) Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklingssamarbeid, for å gi utviklingslandene, særlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige og forutsigbare midler til å gjennomføre programmer og politikk for å utrydde alle former for fattigdom
  • 1.b) Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonaltnivå basert på utviklingsstrategier som gagner de fattige og ivaretar kjønnsperspektivet, med sikte på å øke investeringer i tiltak som bekjemper fattigdom

Betydning for idrett og anlegg

Dette punktet handler i hovedsak om å bli kvitt ekstrem fattigdom på verdensbasis. Det er lite idretten kan gjøre med inntekten til folk flest, men det er likevel verdt å merke seg at så mange lever i relativ fattigdom i Norge. Idrett og andre aktivitetstilbud kan på den ene siden være arenaer hvor som mennesker kan møtes på tvers av økonomiske ulikheter og barrierer. På den annen side kan høye deltakeravgifter, utstyrskostnader og andre utgifter medføre at de sosiale skillelinjene forsterkes. Eksempelvis viser en undersøkelse fra SSB at 3,6% av befolkningen sier de ikke har råd til å gå til tannlegen (ssb.no). Hvis 3,6% ikke kan prioritere tannlegen, hva er da sannsynligheten for at de vil prioritere deltakelse i idrett? 

Anlegg som kostnadsdriver

Idrett- og aktivitetsanlegg bør bygges for å tilfredsstille behovene til hele befolkningen. Sosial bakgrunn og inntektsnivå er indiktatorer som påvirker fysisk aktivitetsnivå hos barn og voksne. For at idretten skal kunne bidra positivt inn mot bærekraftsmålet bør bygging og drift av anlegg ikke blir en kostnadsdriver som medfører økning i utgifter for medlemmene, og dermed fungerer som en ekskluderende mekanisme. Dette kan blant annet være utgifter knyttet til medlemskontigenter, utstyr, og transport til og fra trening/konkurranse. Anleggskostnader er en av faktorene som påvirker medlemskontigenter og treningsavgifter. Idrettslagenes anleggskostnader påvirkes av flere faktorer, deriblant tilgang til gratis treningstimer i kommunale anlegg, anleggsdekning, leie av anlegg, og utgifter knyttet til bygging og drift av egne anlegg. Undersøkelser av økonomi som barriere for deltakelse i idrett og fysisk aktivitet 

Nyttige verktøy og kilder