Logo SIAT

Studentoppgaver for bedre idrettsanlegg

Disse oppgavene om idrettsanlegg skrives sammen med NTNU SIAT våren 2022

Dette semesteret skal en rekke studenter fra ulike studiesteder i Norge skrive oppgaver om gode løsninger innen idrett og anlegg sammen med NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (NTNU SIAT). Her kan du lese om mange av de spennende oppgavene som nå har startet opp.

Hvert år er NTNU SIAT oppdragsgiver og/eller medveileder på en rekke bachelor- og masteroppgaver, med temaer knyttet til idrettsanlegg og teknologi. I vår er intet unntak, og en rekke spennende oppgaver nå er påbegynt. Et av årets store temaer er forskning knyttet til svømmehaller, der en rekke faktorer og elementer skal undersøkes. Blant annet skal studentene skrive om vannkvalitet, ventilasjon, prosjektstyring og bygningsfysikk. Under får du en oversikt over alle oppgavene som har tema knyttet til idrettsanlegg.

Svømmehallsoppgaver

Tre oppgaver om ventilasjon

Ventilasjon konseptbad

Ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU skal studenter skrive en bachelor med utgangspunkt i dimensjonering av ventilasjonsanlegg for svømmehall. Her skal det lages en løsning for hvordan man skal ta hensyn til parametere som temperatur og relativ fuktighet, samt forurensingsdannelse og den enkelte persons friskluftbehov. 

Ventilasjon Økern svømmehall

Dette er en masteroppgave ved OsloMet hvor det skal gjøres en analyse av ventilasjonssystemet i Økern svømmehall. Dette inkluderer kartlegging av luftbevegelser, klimamålinger og intervju med brukere. 

Ventilasjon Bærum idrettspark svømmehall

Bærum kommune har komplementert idrettsparken deres med en svømmehall, som åpnet våren 2021. Nå skal det skrives en masteroppgave om ventilasjonssystemet  i den nye hallen, med fokus på måling av klimaparametere og sammenlikning av ulike metoder for innhenting av måleverdier som grunnlag for styring og regulering av inneklima. Oppgaven skrives ved studieprogrammet Energi og miljø ved NTNU. 

Vannkvalitet

Ved Institutt for kjemi hos NTNU skal en student skrive bacheloroppgave om analyse av vannkvalitet, med fokus på partikler og deres egenskaper. Vannkvalitet i svømmebasseng handler ofte om hygieniske grenseverdier, og denne oppgaven skal se på partikler og hva de består av, samt hvordan en typisk renseprosess fjerner partikler fra vannet.

Statistikk for Badelandene 

Driftsoppfølging  av store bade- og svømmeanlegg er ofte krevende, og krever avanserte analyseverktøy. Det er særlig behov for digitale verktøy som kan brukes til å sammenlikne ulike anlegg, samt følge opp hallene over en lengre periode. NTNU SIAT har en avtale med Badelandsforeningen om analyse av driftstall, og som en del av dette gjennomføres en bacheloroppgave ved NTNU, der studenten skal lage et slikt verktøy.

Bygningsfysikk

Denne masteroppgaven ved OsloMet omhandler bygningsfysisk analyse av konstruksjoner i svømmehaller. Her skal det gjøres en teoretisk analyse av bygningens skall med vekt på energibruk, kuldebruer og overganger mellom flater.

Evaluering av Skattekista

Ved bachelorstudiet for energi og miljø ved OsloMet skal det skrives en oppgave med fokus på evaluering av brukeropplevelse, energi- og vannhusholdning og inneklima i en ny svømmehall. Hovedfokus blir å følge opp den nye svømmehallen Skattekista, og se om den møter de krav som er satt med hensyn til vannforbruk, energiforbruk, inneklima og brukerbehov.

LCC Svømmehall (life-cycle cost/levetidskostnad)

Svømmehaller er kostbare å prosjektere, bygge og drifte. Dermed er det viktig med for gode modeller for levetidskostnad. En masteroppgave ved NTNU skal derfor analysere levetidskostnader for bade- og svømmeanlegg basert på et utvalg av norske prosjekter. Ved bruk av standardiserte verktøy for beregning av LCC skal det utvikles en modell for denne anleggstypen.

Prosjektstyring i tidligfase

Å prosjektere et svømmeanlegg er krevende, og det er avgjørende med god prosjektstyring særlig i tidligfasen. Det er hensiktsmessig å avdekke hvilke kvaliteter og metoder som bør benyttes i denne fasen, og det er nettopp dette en masteroppgave ved NTNU skal handle om. Oppgaven skrives i samarbeid med Lokale og Anlægs(LOA)-fonden i Danmark, og det skal lages en metodikk for brukermedvirkning i den tidlige fasen av i planleggingsprosessen.

Oppgaver om kunstgress

Kunstgress er fortsatt et satsningsområde for NTNU SIAT, med stadig fokus på å lage mer bærekraftige løsninger, redusere bruk av mikroplast- og gummi, samt utvide levetiden. Fortsatt vil studenter ved NTNU jobbe med temaet, slik at gode løsninger kan utvikles. 

Rengjøring av kunstgress

Å rengjøre kunstgress er et viktig tiltak for både natur og brukers helse. Tidligere forskning har nemlig vist at det kan dannes kolonier av mikroorganismer i kunstgress, i tillegg til støv. Ved bruk av banen kan utøvere bli eksponert, og dette gjelder spesielt i innendørs anlegg. En slik eksponering kan være svært lite gunstig for helsa. Oppgaven er en bacheloroppgave som skrives ved institutt for kjemi ved NTNU. 

LCC av kunstgress

Det er ikke bare for svømmehaller en LCC-analyse er nyttig. Ved å avdekke levetidskostnadene ved et kunstgressanlegg, står kommuner og idrettslag langt bedre forberedt på å møte utfordringene som kan komme. 

En LCC-analyse av kunstgressanlegg skal derfor utarbeides som en del av en bacheloroppgave ved NTNU. Her skal det legges vekt på ulike produktkombinasjoner for breddefotball. Analysen er basert på et utvalg prosjekter i det norske markedet, og omfatter alle kostnader, fra fjerning av gammelt gress til investerings- og driftskostnader i ti år.

Andre oppgaver

Gatevarme/undervarme- analyse av undervarmeanlegg

En bacheloroppgave ved NTNU skal gjøre en analyse av undervarmeanlegg for snøsmelting, med vekt på alternativkostnad for mekanisk vintervedlikehold og bruk av varme for drift av offentlige uteareal. Konstruktive løsninger og styresystem for undervarme skal drøftes.

Lekkasjekontroll sanitæranlegg

I denne bacheloroppgaven fra NTNU skal vannforbruk i idrettsbygg kartlegges med vekt på metode for å avdekke lekkasjer og driftsavvik. Oppgaven gjøres i samarbeid med Apurgo AS og omfatter innhenting av måleverdier for vannforbruk i en avgrenset tidsperiode der forbruk fordelt på åpent og stengt anlegg analyseres.

Lese oppgavene?

Disse oppgavene er altså under arbeid, og dersom du er interessert i mer informasjon om disse, ta kontakt med veileder Bjørn Aas: bjorn.aas@ntnu.no.