Logo SIAT

"Eksperter i Team"-oppgaver 2022

Studenter har "forsket" på idrettsanlegg

NTNU SIAT underviser i faget "Eksperter i team", med tema innovative idrettsanlegg. Her finner du en oppsummering av årets studentoppgaver, der du blant annet kan lese om flisutfordringen i Granåsen og undervisningsbygg som idrettsareal.

Innovative idrettsanlegg

Som en del av faget "Eksperter i Team", der studenter fra mange ulike studieretninger samarbeider om innovative løsninger for framtiden, har en av "landsbyene" vært Innovative idrettsanlegg. Her har seks ulike grupper undersøkt alt fra bærekraftig snølagring til klimavennlig avhending av kunstgressbaner. 

I starten av mai hadde alle gruppene en presentasjon av oppgaven sin; under følger en kort oppsummering av det som ble sagt. Er du interssert i å lese rapportene, ta kontakt med NTNU SIAT: kontakt@siat.ntnu.no.

Masser av idrettsglede - kunstgressbaner til håndtering av overvann, samt effektiv gjenbruk av masser

Studentgruppen har sett på mulighetene for å bruke kunstgressanlegg for å absorbere store vannmengder dersom en flom inntreffer. Gruppen hadde her plassert et kunstgressanlegg på et typisk flomutsatt område, samt utformet selve kunstgressbanen med et metertykt infiltrasjonslag under gressmatta. Dette infiltrasjonslaget ble beregna til å kunne lagre opp mot 4000 kubikk med vann, like mye som to olympiske svømmebasseng.

Flis i rubben - flisutfordringen i Granåsen

Hver vinter produseres det en gigantisk haug med snø som skal lagres gjennom sommeren, for å gi tidlig skiføre i slutten av november. For å tåle trøndersk sommervær, dekkes snøen av et isolerende lag av flis, som har vist seg å ha god isolerende effekt. Men selv om flisen fungerer godt, må det hvert år både produseres ny flis og  den gamle flisen må kastes. Dette er verken bærekraftig eller kostnadseffektivt. Av den grunn har en gruppe sett på tre mulige alternativer, med fokus på å spare utslipp knyttet til transport, redusere kostnader og sikre gjenbruk av flisen. 

Innendørsanlegg for egenorganisert aktivitet

I Norge driver 13 % av befolkningen med organisert fysisk aktivitet, mens 74 % driver med egenorganisert fysisk aktivitet. Med utgangspunkt i denne fordelingen undersøkte gruppa hvorfor det ikke bygges flere innendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. De identifiserte flere barrierer, hvorav de viktigste var økonomi, tilgang på tomt/areal og og at behovet for slike anlegg i for liten grad ble synliggjort. 

Kostnad og verdi knyttet til ulike idrettsanlegg 

I denne oppgaven har to store anlegg i Trondheim blitt vurdert ut i fra hvilken verdi de skaper, og i hvilken grad verdien forsvarer kostnaden ved anleggene. Gruppa har vurdert flerbrukshallen Trondheim Spektrum og Lade idrettspark. Begge anleggene er skapt for både bredden og toppidretten, samt gode flerbruksmulighetene. På grunn av nettopp gode flerbruksmuligheter, samt rom og tilpasninger for de litt mer sære idrettene, kan begge anleggene tilskrives å ha gode ringvirkninger for kommunen og nærmiljøene. 

Kostnad og verdi av idrettsanlegg

Denne gruppen vurderte kostnaden av to idrettsanlegg i Trondheim: Lade Idrettspark og Trondheim Spektrum. Gruppen forsøkte å sammenligne verdien av idrettsanleggene med kostnaden. Dette viste seg å være vanskelig, da det er vanskelig å kvantifisere verdier og å vurdere ulike verdier mot hverandre. Likevel er enkelte nøkkeltall verdt å nevne: Lade Idrettspark og Trondheim Spektrum kostet henholdsvis 400 mill. kr og 550 mill. kr, og samfunnets potensielle besparelse knyttet til økt velferd som følge av økt fysisk aktivitet er på 239 mrd. kr per år.

Avhending av kunstgressbaner

Kunstgressbaner er blitt veldig utbredt i Norge, men banene har en forventet levetid på kun 8 – 13 år. Gruppen bak dette prosjektet undersøkte hva som skjer med banene når de må byttes ut eller avvikles. De fant ut at hovedtyngden av banene blir forsvarlig håndtert av profesjonelle aktører, og at avhendingsbehovet øker. Det kom også frem at idrettslagene bør bli mer bevisste på å følge opp banene, ikke bare signere en kontrakt for avhending og så si seg fornøyde.

Undervisningsrom som aktivitetslokale

I forbindelse med NTNUs forespeilede campussamling hadde denne gruppa sett på muligheten for å bruke lokaler til studieformål på dagtid og aktivitetsformål på ettermiddag- og kveldstid. Dette vil kunne øke bruken av eksisterende lokaler og redusere behovet for nye lokaler. Dermed vil slik sambruk være fordelaktig, både med tanke på økonomi, miljø og arealutnyttelse. Gruppa identifiserte flere muligheter for sambruk, f.eks. at datasaler kunne brukes til e-sport og at auditorier kunne brukes som dansesaler dersom de hadde uttrekks-benkerader. De konkluderte også med at god planlegging i tidligfase var viktig, slik at både studenter, undervisere, organisasjoner og utøvere fikk ivaretatt sine behov.

Idrettsteknologi

NTNU SIAT har enda en landsby, Idrettsteknologi. Er du interessert i disse oppgavene, send en e-post til kontakt@siat.ntnu.no.

Om Eksperter i Team

Eksperter i Team er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU.