Logo Helsedirektoratet

Sektorrapport om folkehelse

Rapport fra Helsedirektoratet 2021

Helsedirektoratet har utarbeidet en rapport som tar for seg ulike elementer ved folkehelsa vår. I kapittel tre kan en lese om anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, samt universell utforming.

Innledning

Fra helsedirektørens innledning av rapporten: 

"Denne rapporten presenterer en oversikt over utviklingstrekk i samfunnet som påvirker befolkningens helse og hvordan helse er fordelt mellom grupper i samfunnet. Rapporten inngår i det systematiske folkehelsearbeidet på nasjonalt nivå, og vil utgjøre en del av grunnlaget for regjeringens neste stortingsmelding om folkehelse. Helsedirektoratet har ifølge folkehelseloven et ansvar for å følge med på forhold som påvirker folkehelsen og bidra til å iverksette nasjonal politikk på folkehelseområdet. Det er særlig viktig å følge med på områder som lar seg påvirke av politiske veivalg og prioriteringer."

Aktuelle sider for idretts- og nærmiljøanlegg

Rapporten tar for seg flere temaer knyttet til anlegg. I kapittel tre kan en blant annet lese om:

  • Tilgang til natur- og rekreasjonsområder, friluftsliv og idrett.
  • Anlegg for fysisk aktivitet og idrett.
  • Universell utforming og tilgjengelighet.

Les hele rapporten

Rapporten kan leses, enten i sin helhet eller kun relevante kapitler, under "Last ned".