Byggetillatelse i strandsonen

Fremgangsmetode for naust og bryggesøknader. Dette verktøyet gir en liste over hva en komplett søknad skal inneholde dersom du skal søke om byggetillatelse i strandsonen. Dokumentet kommer fra Norsk kommunalteknisk forening.

Slik går du frem når du søker byggetillatelse i strandsonen

En søknad sendes inn etter plan og bygningslovens §§ 93 og 95 b. Dette må alle gjøre som skal bygge varige konstruksjoner og anlegg. Videre følger noen rettledende punkter for hvordan du går frem. 

Komplett søknad skal inneholde:

 • Søknadsblankett inkl. ansvarsrett for søker.
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon.
 • Gjenpart av nabovarsel, evt. et nabosamtykke. Dersom det søkes om dispensasjon skal naboer varsles.
 • Situasjonsplan i målestokk 1:500, målsatt og målstokkriktig.
 • Tegninger som er målsatt og i målestokk 1:50 eller 1:100. Det skal være beskrivelser som viser hvordan konstruksjonen oppfyller krav i plan- og bygningsloven. Tegningene skal vise plan, snitt og fasader av hele anlegget.
 • En vurdering av estetisk utforming og tilpasning til omgivelsene.
 • Kontrollplan for viktige og kritiske områder. Når tiltaket ikke har viktige kontrollområder, er det tilstrekkelig med egenerklæring.
 • Kontrollerklæring.
 • Søknad om ansvarsrett, kontrollplan. For mindre bygg, som for eksempel små flytebrygger, kan det fritas for ansvarsrett, men dette er det kommunen som avgjør.
 • Uttalelser eller avgjørelser fra andre myndigheter (vegmyndighet, havnemyndighet).
 • Skjema for utlegging av flytebrygger finner du på nettsidene til Kystverket. Dette sendes direkte til Kystverket.
 • Eventuell søknad om dispensasjon. Dersom dette kreves, skal dette være avklart før eller begrunnet med søknaden.


Kilde: Veiledningsblad nr. 09, Norsk kommunalteknisk forening.