Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg?

Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg?

Hvert år gjennomføres en tildeling av Norsk Tippings overskudd (spillemidler) til idrettsanlegg. Normalt åpnes det for innsending av søknader den 15. juni hvert år. Kommunene setter egne frister for innsending av søknader for anlegg i sin kommune.

Søknadene sendes inn via www.anleggsregisteret.no.

NB! Søknadsprosessen ble endret i 2019. Se disse nyhetene for mer informasjon: Spillemiddelordningen endres og De nye spillemiddelbestemmelsene er klare!

 

Hvem kan søke?

Idrettsanlegg - ordinære anlegg

Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen. Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no. Disse revideres hvert år, og det kan være endring i hvem som kan søke midler. Bestemmelsene heter "V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet". Under punkt 2.3 finner en liste over hvem som kan søke, og hva de kan søke på.

Nærmiljøanlegg

Alle som kvalifiserer for tilskudd til en eller flere anleggstyper under ordinære anlegg, kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg. I tillegg kan borettslag og velforeninger (med unntak av hyttevelforeninger) søke tilskudd til nærmiljøanlegg. Sjekk ut bestemmelsene.

Hva må jeg gjøre som søker?

Bli kjent med bestemmelsene for tilskudd

Bestemmelsene for tilskudd stiller mange krav til søker, både vilkår som må følges for at søknaden og anlegget skal kunne bli godkjent, og krav til hvordan anlegget skal brukes og drives i fremtiden. Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no. Disse revideres hvert år, slik at en må oppdatere seg på punkter som er relevante for sin søknad. Bestemmelsene heter "V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Hovedformålet med bestemmelsene er å sikre at tilskuddet, og idretts- og nærmiljøanleggene, kommer allmenn idrettsaktivitet til gode.

Kontakt kommunen

Det er helt nødvendig at det opprettes kontakt med den avdelingen i kommunen som behandler saker om idrettsanlegg, for å gjennomføre en god søknadsprosess. Kommunen vil kunne veilede i søknadsprosessen og opplyse om frister for kommunale behandlinger. Det er også flere deler av søknaden som er avhengige av forskjellige kommunale vedtak.

For at søknaden skal kunne godkjennes, må kommunen blant annet:

  • registrere anleggsprosjektet i Anleggsregisteret, før det kan sendes inn søknad 
  • innarbeide anlegget i en kommunal plan

Starte arbeidet med dokumentasjonen som skal følge søknaden

Det må følge flere vedlegg til søknaden for at denne kan godkjennes. Noen av vedleggene vil kommunen måtte inkluderes i, mens andre må søker utarbeide på egen hånd. Sjekk ut https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/h...

Lage kostnadsoverslag og finansieringsplan

Her skal søker i hovedsak vise at prosjektet har kostnader som en kan få tilskudd for, beløp på kostnad og utgifter som det skal beregnes tilskudd fra, og at prosjektet har finansiering på plass slik at tiltaket kan gjennomføres.

Kostnadsoverslag og finansieringsplan fylles ut i søknadsskjemaet. Overslaget skal være detaljert, og opplysningene skal kunne kontrolleres. Dette er viktig for å kunne beregne søknadssummen, som er en del av saksbehandlingen. Dugnadsarbeider skal også inngå her. Dugnadsarbeider skal dokumenteres ved at det innhentes en verdivurdering av kvalifisert fagperson for det arbeidet som skal gjøres på dugnad. For eksempel ved et anbud fra et firma på arbeidene, eller kostnadsvurdering av kommune. NB! En må skille mellom kostnader en kan beregne tilskudd på, og kostnader som angår deler av prosjektet som ikke inngår i beregningen for tilskudd – såkalte "tilskuddsberettigede" og "ikke tilskuddsberettigede" kostnader. Tilskuddsberettigede kostnader er i enkelhet alt som angår aktivitetsanlegget direkte. Kostnader som ikke er tilskuddsberettigede er for eksempel tribuneanlegg, parkeringsplasser og veier, diverse avgifter, mv. Dette står utfyllende i bestemmelsene for ordningen.

For å få tildelt midler må prosjektet være gjennomførbart både i investerings- og driftsfasen. Derfor er det et vilkår for tilskudd at en kan dokumentere at prosjektet er fullfinansiert – inkludert spillemidler.

Dokumentere eiendomsrett/bruksrett til grunn

Som hovedregel skal leie-/festeavtaler tinglyses. Dersom man eier eiendommen selv er denne retten også tinglyst. For tinglyste forhold trenger en ikke å vedlegge dokumentasjon. Saksbehandlere kan slå opp i grunnboken for å kontrollere mot matrikkeladressen som søker oppgir i skjemaet.

For leieavtaler med kommunen så vil kommunal saksbehandler sette merknad om dette i søknaden ved kontroll.

Avtaler med private grunneiere som ikke er tinglyst må legges ved.

Sende inn søknad, og veien videre

Ovenstående danner et godt grunnlag for tilskuddssøknaden. Komplette søknader sendes inn via www.anleggsregisteret.no, innen den fristen som kommunen har satt. Kommunen sender alle søknader over til fylkeskommunen for ferdigbehandling, innen 15. januar hvert år. Underveis vil man kunne få veiledning av kommunen, og eventuelt fylkeskommunen. Disse kan, og bør kontaktes dersom man er usikker på deler av søknaden eller for generell veiledning.

Tips: Kulturdepartementet har beskrivelse av hva som må gjøres for å søke spillemidler - klikk her

Annen informasjon