Logo NTNU

Respons av massive tregulv i idrettshaller

Masteroppgave fra NTNU 2012

Masteroppgaven tar for seg utforming av idrettsgulv i massivtre. Det ble utarbeidet to testgulv hos SINTEF Byggforsk som ble testet for kravene til støtdempning, deformasjon, ballsprett, friksjon og belastning ved rullende last. Testresultatene ble videre brukt sammen med en numerisk modell for å foreslå et nytt tregulv som kan oppfylle kravene for gulv i idrettshaller.

Sammendrag

Det er en lang rekke funksjonskrav til gulv i idrettshaller. Et gulv skal ha tilfredsstillende egenskaper mht. bæreevne, stivhet, dempning, vibrasjoner, friksjon, slitasje, vedlikehold osv. Mange av kravene er hjemlet i overordnede forskrifter for idrettsanlegg eller bygninger generelt. Videre kan ulike brukergrupper, eksempelvis toppserielag i håndball og barneskoleelever, ha vidt forskjellige preferanser. En naturlig konsekvens er at det eksisterer en lang rekke løsninger for både undergulvet og eksponert flate. Videre er det stor variasjon i pris og egenskaper for ulike konsepter.

I denne masteroppgaven er det sett nærmere på sportsgulv laget av massivt tre. Dette er en løsning som kan ha et potensiale mht. både funksjonskrav og pris.

Mekanisk respons

Det er primært fokusert på den mekaniske responsen, dvs. bæreevne, stivhet, dempning og vibrasjoner. Disse egenskapene er evaluert for en typisk gulvseksjon. Resultatene dannet utgangspunktet for en numerisk modell, der det ble gjort ulike justeringer på gulvet for å se hvilke konsekvenser dette ga på nedbøyningen ved belastning. Simuleringene viste at tykkelsen på dempningssjiktet var den mest avgjørende faktoren for nedbøyningen. Konsekvensen av andre endringer som å justere lektavstanden eller endre fasthetsklasse på trevirket ble også evaluert.

Forslag på nytt testoppsett

På bakgrunn av disse simuleringene ble det foreslått et nytt testoppsett som kan testes i laboratorium. Her benyttes gulvbord med 35 mm tykkelse, lektavstand på 600 mm ga en tykkelse på dempningssjiktet på 19 mm. En dempningstykkelse på 25 mm bør også vurderes. Dersom disse testgulvene gir resultater som antydet i simuleringene, bør gulvet vare klart for å kunne realiseres hos en pilotkunde.