Logo NTNU

Optimalisert snølogistikk i forbindelse med VM i Granåsen

Bacheloroppgave fra NTNU 2016

Teori om snødistribusjon i anlegg for nordiske grener er et forholdsvis nytt tema. I en tid med stadig varmere og villere vær, er det ikke lenger en selvfølge at man har nok natursnø til å drive vinteridrett som før. I fremtiden vil man kanskje være avhengig av å produsere snø i store mengder for å kunne drive vinteridrett. Lagring av snø er da også en problemstilling, som igjen betyr at store mengder snø skal distribueres i løypenettet og prepareres.

Sammendrag

Oppgaven konsentrerer seg om den østlige delen av løypenettet i Granåsen skisenter. Dette er den delen av løypenettet som ikke ligger på stadionsiden, og som mangler den vesentlige infrastrukturen for snødistribusjon slik det fremstår i dag.

Lager og produksjon

Avgjørende for hvordan snø skal distribueres i et anlegg er hvor den lagres eller produseres. Optimal plassering av et snølager eller produksjonssted vil være så nært der snøen skal brukes som mulig. Faktorer som dog spiller inn på plasseringen vil være plassbehov, eksponering for klimatiske forhold, type underlag, drenering, i tillegg til estetiske hensyn.

Infrastruktur

Transport og utlegging av snø krever store, tunge maskiner. Fra Beitostølen har man erfart at 65 % av kostnaden tilknyttet kunstig snø kommer ved transport, utlegging og preparering av løypene. Store og tunge maskiner krever også god infrastruktur. God infrastruktur kjennetegnes ved god transportflyt slik at man ikke får opphopninger.

Tre konsepter

Det ble vurdert tre grunnlag for produksjon, lagring og distribusjon: sentralt lager/produksjon, lokal produksjon med få produksjonsenheter og lokal produksjon med flere produksjonsenheter. I tillegg, vurderes kostnadene med hensyn på ulike værsituasjoner.

Anslåtte kostnader er innhentet fra relevante kilder og sammenstillingen viser at lokalproduksjon av snø ved knutepunkter i traseen er det rimeligste alternativet. Dernest kommer snølagring og til sist lokalproduksjon i hele traseen som det mest kostbare alternativet.

Kombinasjon vurderes å være best løsning

Det vurderes dit hen at ingen av de tre alternativene er fullgode løsninger individuelt, men at kombinasjonsløsninger mellom de ulike alternativene bør undersøkes videre. Snølagring i mindre eller større lager ansees å være nødvendig uansett løsning for å sikre seg mot ugunstige værforhold.