Masteroppgave: Betraktninger rundt svømmehallers energieffektivitet (2011)

Masteroppgave: Betraktninger rundt svømmehallers energieffektivitet (2011)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Denne masteroppgaven omhandler videre arbeid rundt problemstillingen – energibruk i svømmehaller. Det er undersøkt om det bør være egne krav i Byggteknisk forskrift knyttet til energibruk i svømmehaller og hva de eventuelt bør omfatte. Undersøkelsen har blant annet bestått av energibrukssimulering av Ringeriksbadet og sammenligning av energi- og vannforbruk for Ringeriksbadet, Risenga bad og Drammensbadet.

Originaltittel:
Betraktninger rundt svømmehallers
energieffektivitet

Skrevet av:
Hilde Drolsum Røkenes

Utgitt ved:
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet,
Fakultet for ingeniørvitenskap og
teknologi,
Institutt for bygg, anlegg og transport

Sammendrag

Det er generelt et stort fokus på energibruk i norske bygninger. Svømmehaller har et betydelig høyere energibruk enn andre bygninger. Til tross for dette er det ikke egne krav til energibruk i svømmehaller i Byggteknisk forskrift. Det er derfor undersøkt om det bør være egne krav knyttet til energibruk i svømmehaller og hva de eventuelt bør omfatte. Undersøkelsen har blant annet bestått i energibrukssimulering av Ringeriksbadet og sammenligning av energi- og vannforbruk for Ringeriksbadet, Risenga bad og Drammensbadet.

Svømmehaller skiller seg fra andre bygninger både med hensyn til temperatur og relativ fuktighet på inneluften. Vanlig romtemperatur i hallene er 30 °C med relativ fuktighet på 50-55 %. Dette gir store fuktbelastninger på bygningskroppen, og konstruksjonsprinsippene må være deretter. Fra basseng og våte overflater fordamper det vann, og prosessen krever energi som tas fra varmen i bassengvann og romluft. Denne fordampningsvarmen inneholder mye bundet energi og bør gjenvinnes i ventilasjonsaggregatet. Vannbehandlingen i et svømmeanlegg er omfattende og består av sirkulasjon av bassengvann med rensing, tilførsel av friskvann og vann til dusj og servanter. Totalt er det en stor mengde teknisk utstyr i en svømmehall som krever mye elektrisitet.

Sammenligninger av energibruk i Ringeriksbadet, Risenga bad og Drammensbadet med middelverdier for svømmehaller i Norge, som også inkluderer haller av eldre dato, viser at energiforbruket i de nye anleggene er omtrent like høyt som gjennomsnittet. Energibrukssimuleringen for Ringeriksbadet gjort i energiberegningsprogrammet Simien viser et høyere beregnet behov for levert energi, enn det virkelige behovet. Én av årsakene til dette er at beregningsprogrammet er lite egnet for simulering av komplekse bygninger. Utførte beregninger har vist at økt gjenvinning av fordampningsvarme og installasjon av gråvannsvarmegjenvinner er de mest energisparende tiltakene. Dette begrunnes blant annet med at gjenvinningsgraden av fordampningsvarme i utgangspunktet er lav på Ringeriksbadet. Lavere U-verdier bidrar også til reduksjon i energibruk. Ved innføring av samtlige av de tre tiltakene det er undersøkt for, vil energiforbruket i Ringeriksbadet kunne reduseres med 34 %, og dermed komme på nivå med danske svømmehaller. Det er ikke usannsynlig at andre anlegg også har store sparepotensialer. Energibrukssimuleringene indikerer at prosessene i svømmehallen og forbruket av varmtvann dominerer energiforbruket.

Basert på resultatene fra energiberegningene, er det ønskelig å innlemme varmegjenvinningskrav i Byggteknisk forskrift både i forhold til gråvann og fordampning. Krav om begrensninger på vannforbruk og økt energieffektivitet når det gjelder det tekniske utstyret kan også være aktuelt. Andre benevninger enn per bruksareal bør vurderes ved en eventuell etablering av et energirammekrav for svømmehaller. Et rammekrav bør ikke gis før det benyttes andre energiberegningsprogrammer enn Simien for simuleringer av energibruk i svømmehaller.

Annen informasjon

53 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Petter Solheim

Alexander Dale Oen Arena

Olympisk standard er stikkordet som beskriver arenaen. Samtidig er det laget slik at alle brukergrupper skal kunne nyte og benytte anlegget. Her kan du svømme i et 50-meters basseng med høy...

Innholdstype: Veiledere
Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken skal fungere som en veileder for svømmeklubber/ svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg, eller...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Effektiv energibruk i svømmeanlegg (2016)

Det er kjent at svømmeanlegg er dyre i drift og at de ikke sjeldent må legges ned fordi det ikke finnes nok penger til å utbedre bygningsskader. Svømmeanlegg er en veldig komplisert bygningstype som...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg? (2018)

Det er kjent at det dannes mer trihalometan (THM), sammen med andre desinfiserings- biprodukter (DBP) i vannet, ved bruk av UV-bestråling. Samtidig reduserer UV-bestråling konsentrasjonen av bundet...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Slik bygger du skadefrie svømmebassenger (2018)

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse....

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Tørrklor, flytende klor, elektrolyse og dannelsen av desinfiseringsbiprodukter (2018)

Hvordan klor dreper bakterier, cyster og andre sporer omtales som et akademisk puslespill. Uavhengig av desinfiseringsagent for vannet er det likevel enighet om at effektiviteten til de ulike...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Oppgaven omfatter verifikasjon av ulike metoder for prøvetaking og analyse i svømmebasseng. Manuelle prøver utført iht. bassengforskrift sammenlignes med on-line analyser og prøver tatt av...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av holdbarheten til natriumhypokloritt og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier (2018)

Hensikten med oppgaven "Undersøkelse av holdbarheten til desinfeksjonsmiddelet natriumhypokloritt (NaOCl) og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier med hovedvekt på vannkvalitet i...

Innholdstype: Aktuelt

Bade- og svømmeanlegg som virker

Det er en historisk satsing på nye bade- og svømmeanlegg i Norge, og planleggere og entreprenører jobber på høygir for å levere nye prosjekter. I en slik situasjon kan det lett skje at produksjon...

Sider