Filtersystem for rensing av bassengvann

Bacheloroppgave fra HiST 2013

Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.

Sammendrag

Bakgrunn

Renseteknologi for svømmebasseng er et felt i rask utvikling internasjonalt. I Norge må mange svømmebasseng stenges på grunn av foreldelse og høye energi- og vannkostnader. I tillegg er det økt bekymring internasjonalt for klororganiske forbindelser og deres potensielle innvirkning på badegjestene. Dette har ført til økt forskning på alternative metoder for rensing og desinfeksjon av vann i svømmebasseng.

Sandfilter og glassfilter

Tradisjonelt betraktes bruk av trykksatte sandfiltre som en god teknologi for svømmebasseng. Denne rensemetoden er godt utviklet teknisk, og regnes for å være relativt robust med hensyn på ytelse og varierende belastning. I Tyskland og England betraktes glasspartikler som et relevant alternativ, og mange eksperimenter med glass som filtermedia er blitt satt opp.

Både levetiden til filtermediet og renseytelse kan ventes å bli forbedret ved å endre filtermediet til glass partikler. Løsningen er lite kjent i Norge, og det er ikke kjennskap til at det er vært forsøkt å bruke glass som filtermedie i et offentlig svømmebasseng i Norge tidligere.

Metode

Målet med denne bacheloroppgaven var å vurdere knust, resirkulert glass som filtreringsmedie for rensing av bassengvann. Et pilotanlegg ble installert i en delstrøm med de konvensjonelle trykksatte sandfiltrene på Husebybadet, et offentlig svømmebasseng i Trondheim, Norge. Pilotanlegget inkluderte en pumpe, et rotameter og et trykksatt glassfilter. Over en tre ukers periode ble data for vannmengde og trykkfall over både sand og glassfilter samlet inn. I tillegg ble tilbakespylingsvannet analysert med hensyn på suspendert stoff, totalt tørrstoff, gløderest og rest koagulant. Rest koagulant ble testet for å undersøke om flokkuleringsmiddelet som tilsettes før filtrene fungerte tilfredsstillende.

Resultat

Det ble konkludert med at glass er et lovende alternativ til sand som filtreringsmedie for rensing av vann i svømmebasseng. Forsøket indikerer at glassfiltermediet krever kortere tilbakespyling enn sandfiltermediet. I tillegg ble det konkludert med at flokkuleringsmiddelet fungerte tilfredsstillende.

Forsøket har dermed lagt et grunnlag for videre arbeid, i form av analyse av bakterier og klororganiske forbindelser, varighet av tilbakespyling, og potensiell reduksjon i kostnader og energiforbruk.