Logo NTNU

Dagslys i idrettshaller

Masteroppgave fra NTNU 2017

Å utnytte dagslys som dominerende lyskilde i bygninger er i vinden som aldri før. Til tross for dette, er bruk av dagslys i idrettshaller lite utbredt på grunn av utfordringer knyttet til visuell diskomfort og overoppvarming.

Sammendrag

Våren 2017 ble det skrevet en masteroppgave om bruk av dagslys i idrettshaller av Fei Ding ved Fakultet for arkitektur og design. Senter for idrettsanlegg og teknologi har vært medveileder på denne oppgaven.

Oppgaven undersøker den visuelle komforten til to ulike typer takkonstruksjoner på store idrettshaller. Den ene hallen har et sagtanntak og den andre et flatt tak. Alternativene ble studert ved hjelp av 3D-modellering, datasimuleringer og bygging av en fysisk modell. En serie bilder ble tatt i de fysiske modellene i lyslaboratoriet på NTNU. Dette ble satt sammen til HDR-bilder som deretter ble analysert. Bildene ble analysert i programmene Radiance og Grashopper, hvor man undersøker luminansfordeling og luminanskontrastforhold for blendingsestimering.

For å beregne energisparepotensialet ved bruk av dagslys i idrettshaller ble SIMIEN benyttet. De to hallene ble simulert i tillegg til en «black box» referansehall.  

Resultater

Beregningene i SIMIEN viser at man gjennom å benytte dagslys kan senke energibruken til belysning med over 40%, sammenlignet med referansehallen. Baksiden med dette er økt varmetap i bygningen som fører til et betydelig mindre sparepotensiale når man ser på hele energiregnskapet. I en slik betraktning vil sagtanntaket gi en besparelse på 2,6% og det flate taket 12,7%.

Resultatene fra forsøkene i lyslaboratoriet viser at det flate taket har ekstremt høy luminansverdi og en luminanskontrastratio på 1:9,2 som betyr at den visuelle komforten i hallen er lav. For sagtanntaket, med vindusflatene orientert mot nord, er luminanskontrastratioen 1:3,7. Dette betyr at den visuelle komforten i rommet er moderat.

Å ta i bruk dagslys i idrettshaller er mer komplisert enn i andre bygningstyper, og det behøves derfor mer undersøkelser i tillegg til denne oppgaven.