Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Oppgaven omfatter verifikasjon av ulike metoder for prøvetaking og analyse i svømmebasseng. Manuelle prøver utført iht. bassengforskrift sammenlignes med on-line analyser og prøver tatt av Mattilsynet.

Originaltittel: 
Prosedyrer for prøvetaking i
svømmebasseng​

Skrevet av:
Lars Tore Hatten og 
​Håvard Andreas Olsen ​

Utgitt ved:
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
Avdeling for teknologi
Program for kjemi- og materialteknikk

Sammendrag

Foruten forskriften for badeanlegg, bassengbad og badstu finnes det liten dokumentasjon rundt dagens praksis for internanalyse av bassengvann. Til tross for et stort folkehelseaspekt har bruken av desinfeksjonsmiddel og bieffekter av disse vært lite utsatt for normsetting. I denne oppgaven ble de kjemiske og mikrobiologiske parameterne som analyseres på i basseng utredet og evaluert.

Det manuelle arbeidet rundt prøvetaking i et basseng i drift er ressurskrevende. Dersom en selvregulerende digital doseringsløsning og web-overvåking fungerer vil det kunne utgjøre en stor økonomisk innsparing for bassenganlegg. I denne oppgaven blir det utført flere analyser på måleparameterne pH, fritt- og bundet klor, temperatur og turbiditet. I tillegg utføres en mikrobiologisk analyse på kimtall og bakterien Pseudomonas aeruginosa. Analysen utføres på bassengvann tappet fra avtappingspunkt for så å sammenligne resultatene med den kontinuerlige web-overvåkingen av bassenget. Det blir også analysert på en prøveserie tatt fra flere ulike prøvepunkt i et basseng under belastning, dette for å finne ut hvorvidt prøvepunkt spiller en rolle.

Det viste seg at resultatet fra de manuelle analysene tatt fra prøvepunkt sammenfaller godt med resultatene fra den automatiserte web-overvåkningen.

De mikrobiologiske analysene på de ulike prøvepunktene rundt i bassenget viste andre resultater enn prøven tatt ved avtappingspunktet. For de kjemiske parameterne var det liten eller ingen forskjell.

Det ble konkludert med at en velfungerende web-overvåkning kan erstatte de manuelle analysene som blir utført ved alle norske badeanlegg i dag. Dette vil spare badeanlegg for tid og ressurser.

Det ble også funnet at den eksterne analysen på mikrobakterielle parametere bør tas direkte fra bassenget da dette gir et mer riktig bilde av hva badegjester blir utsatt for.

Annen informasjon

68 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Petter Solheim

Alexander Dale Oen Arena

Olympisk standard er stikkordet som beskriver arenaen. Samtidig er det laget slik at alle brukergrupper skal kunne nyte og benytte anlegget. Her kan du svømme i et 50-meters basseng med høy...

Innholdstype: Veiledere
Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken skal fungere som en veileder for svømmeklubber/ svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg, eller...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Effektiv energibruk i svømmeanlegg (2016)

Det er kjent at svømmeanlegg er dyre i drift og at de ikke sjeldent må legges ned fordi det ikke finnes nok penger til å utbedre bygningsskader. Svømmeanlegg er en veldig komplisert bygningstype som...

Innholdstype: Publikasjon
Logo Senter for idrettsanlegg og teknologi

Artikkel: Energibruk og opplevd helse i svømmehaller (2019)

Med sitt høye energibruk og krevende inneklima utgjør svømmeanlegg en av de mest kompliserte bygningskategoriene i Norge. En nylig gjennomført studie har sett på sammenhengen mellom svømmernes helse...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg? (2018)

Det er kjent at det dannes mer trihalometan (THM), sammen med andre desinfiserings- biprodukter (DBP) i vannet, ved bruk av UV-bestråling. Samtidig reduserer UV-bestråling konsentrasjonen av bundet...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Slik bygger du skadefrie svømmebassenger (2018)

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse....

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Tørrklor, flytende klor, elektrolyse og dannelsen av desinfiseringsbiprodukter (2018)

Hvordan klor dreper bakterier, cyster og andre sporer omtales som et akademisk puslespill. Uavhengig av desinfiseringsagent for vannet er det likevel enighet om at effektiviteten til de ulike...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av holdbarheten til natriumhypokloritt og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier (2018)

Hensikten med oppgaven "Undersøkelse av holdbarheten til desinfeksjonsmiddelet natriumhypokloritt (NaOCl) og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier med hovedvekt på vannkvalitet i...

Innholdstype: Aktuelt

Bade- og svømmeanlegg som virker

Det er en historisk satsing på nye bade- og svømmeanlegg i Norge, og planleggere og entreprenører jobber på høygir for å levere nye prosjekter. I en slik situasjon kan det lett skje at produksjon...

Sider