Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.


Originaltittel:
Bruk av glass som filtermedia i
behandlingsanlegg for svømme-
basseng

Skrevet av:
Elizabeth Svendsen

Utgitt ved:
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling
for teknologi, Program for kjemi- og
materialteknikk

Sammendrag

Renseteknologi for svømmebasseng er et felt i rask utvikling internasjonalt. I Norge må mange svømmebasseng stenges på grunn av foreldelse og høye energi- og vannkostnader. I tillegg er det økt bekymring internasjonalt for klororganiske forbindelser og deres potensielle innvirkning på badegjestene. Dette har ført til økt forskning på alternative metoder for rensing og desinfeksjon av vann i svømmebasseng.

Tradisjonelt betraktes bruk av trykksatte sandfiltre som en god teknologi for svømmebasseng.

Denne rensemetoden er godt utviklet teknisk, og regnes for å være relativt robust med hensyn på ytelse og varierende belastning. I Tyskland og England betraktes glasspartikler som et relevant alternativ, og mange eksperimenter med glass som filtermedia er blitt satt opp.

Både levetiden til filtermediet og renseytelse kan ventes å bli forbedret ved å endre filtermediet til glass partikler. Løsningen er lite kjent i Norge, og det er ikke kjennskap til at det er vært forsøkt å bruke glass som filtermedie i et offentlig svømmebasseng i Norge tidligere.

Målet med denne bacheloroppgaven var å vurdere knust, resirkulert glass som filtreringsmedie for rensing av bassengvann. Et pilotanlegg ble installert i en delstrøm med de konvensjonelle trykksatte sandfiltrene på Husebybadet, et offentlig svømmebasseng i Trondheim, Norge. Pilotanlegget inkluderte en pumpe, et rotameter og et trykksatt glassfilter. Over en tre ukers periode ble data for vannmengde og trykkfall over både sand og glassfilter samlet inn. I tillegg ble tilbakespylingsvannet analysert med hensyn på suspendert stoff, totalt tørrstoff, gløderest og rest koagulant. Rest koagulant ble testet for å undersøke om flokkuleringsmiddelet som tilsettes før filtrene fungerte tilfredsstillende.

Det ble konkludert med at glass er et lovende alternativ til sand som filtreringsmedie for rensing av vann i svømmebasseng. Forsøket indikerer at glassfiltermediet krever kortere tilbakespyling enn sandfiltermediet. I tillegg ble det konkludert med at flokkuleringsmiddelet fungerte tilfredsstillende.

Forsøket har dermed lagt et grunnlag for videre arbeid, i form av analyse av bakterier og klororganiske forbindelser, varighet av tilbakespyling, og potensiell reduksjon i kostnader og energiforbruk.

Annen informasjon

61 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Foto: Pexels

Hvor høy er forekomsten av helseplager blant svømmere?

SIAT har en pågående studie på inneklima i svømmehaller for å undersøke hvor høy forekomsten av helseplager er blant de som er mest eksponert i anleggene. For å kartlegge dette ble det i 2018...

Innholdstype: Verktøy

Hvordan kan man redusere degradering av flytende klor?

Det er velkjent at hypokloritt degraderes med økt lagringstid, lagringstemperatur og pH. Degraderingsprosessen skjer imidlertid raskere for ferdig innkjøpt flytende klor (NaOCl) sammenlignet med for...

Innholdstype: Aktuelt

Hvordan oppnå et godt inneklima og samtidig redusere energibruk i svømmeanlegg?

I 2019 forsker Senter for idrettsanlegg og teknologi på sammenhengen mellom teknologi, inneklima og energibruk i svømmeanlegg. Dette gjøres ved å samle inn data fra både svømmeanlegg og utøvere. Ca....

Innholdstype: Aktuelt

Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvaliteten i innendørs svømmeanlegg?

UV-bestråling, både lavtrykks og mellomtrykks, har vist seg å effektivt degradere bundet klor i vann og det er derfor flere badeanlegg som sverger til denne metoden for å overholde forskriftskravene...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Gode idrettsanlegg

IAKS-studietur til Hamburg

I mai arrangerte International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS) studietur til Hamburg for å se innovative idretts- og aktivitetsarenaer. I 2018 fikk Hamburg, som en av de første...

Innholdstype: Aktuelt

Kan du høre bølgene slå - eller er det for mye støy?

For dem som drifter et svømmeanlegg er latter, lek og moro en forutsetning for suksess. Hvis besøkende morer seg er det større sannsynlighet for at de kommer tilbake, og ingenting er vel bedre enn...

Innholdstype: Publikasjon

Konseptvalgsutredning: Risenga og Atlanten idrettspark (2018)

Atlanten og Risenga idrettspark er to idrettsparker med flere fellesnevnere; relativt lik bygningsmasse med en blanding av idrettsanlegg og andre offentlige bygg der det både er rehabiliteringsbehov...

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon: Anna Cecilie Heistad

Kronikk: Framtidas svømmeanlegg

En strategisk studie av trender for bade- og svømmeanlegg i Tyskland viser noen tankevekkende utviklingstrekk som også vil ha relevans i Norge. Tyskland er, med sine nærmere 5 000 offentlige bade- og...

Innholdstype: Aktuelt

Lesetips: Evaluering av tilgjengeligheten i en idretts- og svømmehall

Medarbeidere i SIAT var i mai på konferanse i Danmark, og fikk tips om en spennende rapport som evaluerer tilgjengeligheten i en idretts- og svømmehall.

Innholdstype: Publikasjon

Litteraturstudie: Ventilasjon og luftkvalitet i svømmeanlegg (2018)

Luften i svømmehallen er fuktig, varm og inneholder flere flyktige desinfiseringsbiprodukter (DBPer). Dette kan gi byggetekniske utfordringer ettersom det øker faren for fukt, råte og korrosjon....

Sider