Artikkel: Spillet om idrettsanleggene – hvilke ressurser er virksomme i lokale anleggsprosesser? (2017)

Artikkel: Spillet om idrettsanleggene – hvilke ressurser er virksomme i lokale anleggsprosesser? (2017)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


I denne artikkelen analyseres de ulike maktformene som er virksomme i den lokale anleggspolitikken. Spørsmålene som drøftes er: Hvem er det som får sine ønsker oppfylt? Hvilke ressurser, både av penger, nettverk og symbolsk kapital mobiliseres i slike prosesser? Basert på en tidligere studie av lokal idrettspolitikk, supplert med eksempler, foretas en teoretisk informert drøfting av disse spørsmålene.

Originaltittel:
Spillet om idrettsanleggene – hvilke
ressurser er virksomme i lokale
anleggsprosesser?

Skrevet av:
Professor Nils Asle Bergsgard,
Insititutt for friluftsliv, idrett og
kroppsøving,
Universitetet i Sørøst-Norge​

Utgitt av:
Universitetsforlaget,
Norsk Sosiologisk tidsskrift
(Norwegian Journal of Sociology),
Årgang 1, nr. 2-2017, s. 171-187,
ISSN ONLINE: 2535-2512
10.18261/SSN.2535-2512-2017-02-05

Sammendrag

I denne artikkelen analyseres de ulike maktformene som er virksomme i den lokale anleggspolitikken. Spørsmålene som drøftes er: Hvem er det som får sine ønsker oppfylt? Hvilke ressurser, både av penger, nettverk og symbolsk kapital mobiliseres i slike prosesser?

Basert på en tidligere studie av lokal idrettspolitikk, supplert med eksempler som utbygging av kunstgressbaner versus svømmehaller i Oslo, utbyggingen av nye Holmenkollen og Hall i Nord-prosjektet, foretas en teoretisk informert drøfting av disse spørsmålene.

I artikkelen identifiseres flere ressursbaser for maktutøvelse: human kapital (kompetanse), sosial kapital (nettverk), økonomiske kapital (friske penger) og kulturell kapital (legitimitet). Disse kapitalformene kobles så til Lukes’ (2005) tre dimensjoner ved makt, som her analyseres som tre nivåer av maktutøvelse:

1) direkte (og formell) makt
2) indirekte institusjonalisert makt (f.eks. agendasetting)
3) symbolsk/diskursiv makt

Med utgangspunkt i dette teoretiske rammeverket, analyserer forfatteren hvilke ressurser og hvem som får gjennomslag i anleggspolitikken.

Artikkelen viser hvordan de ulike kapitalformene i varierende grad er virksomme på de ulike nivåene av maktutøvelse, men at det også er tett samvirke mellom de forskjellige formene. Dagens anleggsstruktur reflekterer i stor grad den maktstrukturen som gjenfinnes i idrettsfeltet ved at det foregår det Bourdieu (1984) kaller «objektiv strukturering», der både tilbuds- og etterspørselssiden er strukturert ut fra de samme reguleringsprinsippene.

Stikkord: idrettspolitikk, idrettsanlegg, makt, ressurser, dominans

This article is downloaded from www.idunn.no. © 2017 Author(s). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

 

Annen informasjon