Larsgården idrettshall med aktivitetssal tilrettelagt for fekting og kampidrett

Larsgården idrettshall med aktivitetssal tilrettelagt for fekting og kampidrett

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Larsgården skole hadde en gammel gymsal på 129 kvm, som ble erstattet av en delbar fleridrettshall på 1100 kvm og en fleraktivitetssal, som kalles Speilsalen, med oppmerking for fekting på ca. 400 kvm. Larsgårdshallen ble den femte kommunale hallen i Ålesund kommune som satser på passivhusstandard. Speilsalen er speiselt tilpasset for fekting og taekwondo, med riktig demping i gulvet og oppmerking for fekting.

Eier: Ålesund kommunale eiendom KF
Drifter: Ålesund kommunale eiendom
KF og Eiendomsdrift. Spkl. Rollon har
tilsynsvakt kveldstid.
Anleggstype: Idrettshall og speilsal,
der speilsalen er godt tilrettelagt for
fekting
Areal: 1 800 kvm
Kommune: Ålesund kommune
Byggekostnad: 51,7 millioner NOK,
inkl. mva.
Driftskostnad:
År: Ferdigstilt i 2010 (byggetid 12 mnd.)

Hjemmeside

Bakgrunn

Bystyret i Ålesund kommune bestemte at det skulle bygges en ny idrettshall i bydelen Larsgården, da gymsalen til Larsgården skole var for dårlig. Behovet for en idrettshall i dette området var også stort, da det var mye press på de eksisterende hallene i Ålesund på denne tiden. Ved årlig tildeling av trenings- og arrangementstid fremgikk at hele 60% av omsøkt aktivitet i idrettshall ikke fikk tildelt tid/ plass.

På tomten lå en ballbinge, delfinansiert med spillemidler, som ble flyttet til skolens tomt, og et større grusareal for ballspill.

Alle hallene i Ålesund har en idrett som hallen er "skreddersydd" for, og i Larsgården idrettshall ble fekting valgt som hovedidrett (speilsalen). Larsgården skole fikk være med i prossesen hele veien, og fikk ønskene sine innfridd [1]. Også fekting og taekwondo har fått sine gulvønsker oppfylt i Speilsalen.

Anlegget

Tomten ligger ved Larsgården skole i Ålesund kommune, og har "egen" bil/ hovedadkomst fra veien Larsgårdsringen. Nærmeste nabo til skolen er sportsklubben Rollon sitt anlegg med klubbhus, garderober, gressbane og treningsfelt med grusbane. Idrettshallen inneholder en tredelt fleridrettshall (25 x 45 m), en fleraktivitetssal (speilsalen, 16 x 24 m), styrketreningsrom (50 kvm), inngangsparti med kiosk, fire garderober m/dusjer pluss HC/dommergarderober, toaletter, lager, vaktrom, vaskesentral, lite møterom/ personalrom, barfotgang og tekniske rom. Bygget er plassert nordøst på tomten som vist på oversiktsbildet.

I speilsalen er det åtte permanente pister, og i tilknytting et lagerrom for oppbevaring av utstyr. Styrketreningsrommet ligger ved siden av speilsalen.

Idrettshallen fungerer som kroppsøvingslokale for Larsgården skole, men også som treningslokale for ulike lag og foreninger. Anlegget er derfor utformet med to inngangspartier – en fra biloppstillingsplassen i øst og en fra skolen i vest. Ved arrangement og samlinger kan kjøkkenet/kiosken brukes.

​Fleridrettshallen

Speilsalen

Mål og kapasitet

Den er merket for:

 • 1 håndballbane og 3 minihåndballbaner
 • 3 volleyballbaner og 1 matchbane
 • 2 basketballbaner (nedsenkbare basketkurver)
 • 7 badmintonbaner
 • Fekting i Speilsalen - åtte pister

Spesifikasjoner

 • Mål hallgulv: Hall 45 x 23 m / Speilsalen 16 x 24 m
 • Antall saler: 3 (+1)
 • Takhøyde: Hall 9 m (8.6) / Speilsalen 4m
 • Gulv: Hall: kunstst. pkt. elastisk. Speilsalen: komb.elastisk
 • 5 stk. utstyrsrom
 • 2 stk. tekniske rom: ventilasjon og varmesentral
 • Møterom med minikjøkken
 • Kafeteria med kiosk og kjøkken i inngangspartiet
 • 1 HC dommergarderobe. 1HC WC med dusj. Plattformheis til 2. et. sentralt plassert.
 • Garderobe: 2 x 2 stk.
 • Plass til scene
 • Tillegg: Gulvhylser for turnutstyr
 • Utvendig avfallsrom
 • Eiers rom: kontor/drift kontroll/overvåkning, SD-sentral til driftsoperatør
 • Ventilasjon: Tre anlegg, roterende varmegjenvinner på alle anlegg. Dekker tre soner.
 • Varme: Fjernvarme, vannbåren varme, gulv og radiatorvarme.
 • Lys: Sensorstyrt, men manuell styring i hallene.

Oversiktsbilde Larsgårdshallen, Rollonbana, Larsgården skole og ankomstveien Larsgårdsringen.

 

 

Økonomi

Bystyret vedtok lånefinansiering på 51.700.000,- inkl mva. Spillemidler: 9.000.000,-.

Drift

Driftsoperatør må ha gode datakunkasper, gode kjennskaper til varmesystemer, ventilasjon, automasjon, inneklima og enøk. Det påregnes ca. ett års opplæringstid før en driftsoperatør er selvgående. En driftsoperatør har hos Ålesund kommune normalt ansvar for 10 til 15 forskjellige bygg.

Driftansvaret er delt mellom det kommunale foretaket Ålesund kommunale Eiendom, Larsgården skole og Sportsklubben Rollon. Rollon mottar et driftstilskudd av kommunen for å sørge for tilsynsvakter og drift på kveldstid.

Tekniske løsninger

Lufttilførsel (diffusorer) kommer fra tak og vannbåren varme i gulv gir optimale blandingsforhold/ omrøring av luft og varme samt at en får veldig god og rask utskifting av luften. En kan også, om det er behov for det, bruke ventilasjonen for rask oppvarming av hallene.

Det har vært en del innkjøringsproblemer av teknisk art, men ikke mer en normalt for denne typen av bygg.

Lyssettingen er en miks av god belysning og valg av plassering av dagslysinnslipp gjennom vinduer.

Hva kunne ha vært gjort bedre?

Det burde ha vært ett ekstra ventilasjonsanlegg, slik at en kunne ha fått mindre soner som ett ventilasjonsanlegg skal dekke. For eksempel så dekker ventilasjonsanlegget til speilsal både speilsal, ganger, garderober, dusjanlegg, og hele 2. etasjen. Det burde ha vært et eget ventilasjonsanlegg for garderober og dusj, da disse krever en høyere til-lufttemperatur enn ett trimrom og speilsal.

Automatisk Legionella spyling som virker sånn passe.  Kommunen har gått vekk fra dette på nyere bygg, da det er ett problem med å få ventilasjon og brannsentral til å fungere 100% sammen med SD-anlegget under legionellaspyling. En løsning der en heller kjører dette direkte fra SD-anlegg (driftsoperatør starter og stopper prosessen) fungerer mye bedre og en kan loggføre temperaturverdier og tiden for temperaturer over pålagt temperaturgrense, samt at en da kan direkte utvide spyletiden, noe som er ganske vanlig.

Passivhusstandard

Ålesund kommune valgte å bygge idrettshallen i passivhusstandard med fokus på lav energibruk og liten miljøbelastning, hvilket innebærer at følgende energimålsetning skal ivaretas:

 • Totalt energiforbruk skal ikke overstige 185 kWh/m² pr. år beregnet netto energi
 • Varmetapsfaktor skal ikke overstige 0.8 W/K m2

For å nå denne målsettingen kan følgende forslag legges til grunn for energikonsept:

 • Ekstraisolert bygningskropp (tak, gulv og yttervegger)
 • Bygningstekniske løsninger som minimerer kuldebroer og luftlekkasjer (infiltrasjon)
 • Isolerte vinduer med lav U-verdi
 • Kombinasjon av passiv og aktiv solavskjerming
 • Balansert behovsstyrt ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinner og lavt trykkfall
 • Bruk av lavemmiterende bygningsmaterialer
 • Energisparende behovsstyrt belysning der det er praktisk og estetisk mulig
 • Et moderne styrings- og overvåkningsanlegg som i tillegg til energioptimal styring av de tekniske anleggene, gir brukerne tilbakemelding på forbruk av energi

Tegninger

NB! Endelig bygg skiller seg noe fra tegningene. Se Orienteringsplan.

Situasjonsplan

Illustrasjonsplan

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje

Plan tak

Snitt

Fasader

Grunnplan skisse

Les mer/ referanser

Romprogram

 

[1]: Larsgårdens nye storstue, artikkel i Sunnmørsposten 4. januar 2011.

 

Annen informasjon

67 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

20 millioner til viktig anleggssatsing

Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller....

Innholdstype: Veiledere

Anlegg for kampidrett - Planlegging, bygging og drift

Kulturdepartementet og kampidrettsforbundene (Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Fekteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxingforbund) har i samarbeid...

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NSSF, NGTF og NBBF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 46

Norges Skiskytterforbund skriver om smørevett og avfallshåndtering, Norges Basketballforbund har vedtatt sin Anleggsplan for 2020-2024 og Norges Gymnastikk- og Turnforbund har lagt ut materiale fra...

Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning for...

Innholdstype: Publikasjon
Logo NTNU

Artikkel: Brannenergi i flerbrukshaller (2019)

For å styrke det statistiske underlaget for brannprosjektering har det gjennom to masteroppgaver de siste årene blitt kartlagt brannenergi i ti flerbrukshaller i Oslo-området og ti i Trondheim-...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Erik Vesterhus Rasmussen

Badmintonsenteret i Kristiansand

Da Badmintonsenteret i Kristiansand åpnet sine dører i 1987, var hallen Norges første i sitt slag. 30 år etter er den fremdeles en godt fungerende hall og kjernen for badmintonaktivitet på Sørlandet...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Verktøy

Basketballkurver

Dette verktøy omhandler basketballkurver, blant annet plassering av kurver. Verktøyet er laget sammen med Norges Basketballforbund.

Innholdstype: Temaside

Bordtennisanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Sandefjord Bueskyttere

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for...

Sider