Overtakelse

Overtakelse

Formålet med fasen er å kontrollere at anlegget svarer til de krav og standarder som ble satt i prosjekteringsfasen.

IdeIdefasenOrganiseringUtgangspunktProgrammeringProsjekteringSkisseprosjektForprosjektDetaljprosjektUtførelseKontraheringProduksjonsprosjekteringByggingOvertakelseDriftDriftsrutinerAvhendingProsjekteringUtførelseDrift1.01.11.21.32.02.12.22.33.03.13.23.33.44.04.14.2

Det anbefales ikke å starte denne fasen uten at den foregående fasen med sine underfaser og tilhørende beslutningsporter er gjennomført.

Ansvarlig for fasen: Prosjektleder
Deltagere i fasen: Prosjektansvarlig, driftsleder, rådgivere

Prøvedrift

Når anlegget settes i drift skal alt av utstyr og inventar være på plass i anlegget slik at det kan prøvedriftes. Dette gjøres for å påse at anlegget leverer i henhold til tenkt funksjon og behov. Det skal gjennomføres befaringer og reklamasjoner skal rettes.

Klubben skal tidligere ha fastsatt organisasjonsstrukturen i det nye anlegget for både administrasjon og daglig drift. Det er viktig at anlegget drives på en måte som gir høy fleksibilitet og lave driftsutgifter, samt at det fyller ønsket behov.

Norge er et land med varierende klima, og lokalkunnskap i driftsfasen skal ikke undervurderes. Det er ikke automatisk slik at de rutiner som fungerer ett sted i landet vil gi gode resultater et annet sted. Man må ta høyde for de lokale forholdene og det er driftspersonalet som må hente erfaringer fra omkringliggende eller tilsvarende anlegg.

Etter anlegget er prøvedriftet bør det gjøres en prosjektevaluering etter de målsettinger og suksesskriterier man definerte tidligere i prosjektet.

Overtagelsesforretning

Før anlegget settes i drift skal det foretas en formell overtagelsesforretning og kontrolldokumentasjon gjennomgås.

Dersom prosjektet er ferdig og kontroller gjennomført skal det søkes om ferdigattest. Det er normalt sett ansvarlig søkers oppgave å søke om ferdigattest, men i de tilfellene hvor det ikke er noen ansvarlig søker er det tiltakshaverens (byggherre) oppgave. Ved eventuelle mangler kan man søke om midlertidig brukstillatelse til disse er utbedret, dersom disse manglene ikke er av alvorlig grad.

Søknadene om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest må inneholde sluttdokumentasjon for anlegget. Denne dokumentasjonen består av situasjonsplan, tegninger, redegjørelser, kart, gjennomføringsplan, avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og FDV-dokumentasjon.

FDV-dokumentasjonen skal fungere som en brukermanual for det ferdige bygget eller anlegget. Den vil også være sentral som underlag ved en fremtidig utvikling, rehabilitering eller ombygging av anlegget. Dokumentene skal inneholde all nødvendig og relevant dokumentasjon for driftsfasen av anlegget. Dette inkluderer blant annet manualer for sentral driftskontroll (SD-system), automatiseringssystemer, kjøle- og varmeanlegg, renholdsveiledning, garantivilkår mm. De dokumenter som ikke er relevante for anlegget kan unnlates.

Leveranser i fasen: overtagelsesforretning, brukstillatelse, ferdigattest, sluttdokumentasjon, FDV-dokumentasjon, prosjektevaluering

Beslutningsport 3.4

Last ned wordfil Last ned PDF Gå videre til Drift

 

Annen informasjon