Organisering

Organisering

Formålet med fasen er å sikre en formell og strukturert gjennomføring og styring av prosjektet

IdeIdefasenOrganiseringUtgangspunktProgrammeringProsjekteringSkisseprosjektForprosjektDetaljprosjektUtførelseKontraheringProduksjonsprosjekteringByggingOvertakelseDriftDriftsrutinerAvhendingProsjekteringUtførelseDrift1.01.11.21.32.02.12.22.33.03.13.23.33.44.04.14.2

Ansvarlig for fasen: Styret
Deltagere i fasen: Styret

Organisering

Når en klubb skal bygge et idrettsanlegg, bør styret organisere prosjektet etter den viste 8‑tallsmodellen. Denne organiseringen sikrer ett enkelt kontaktpunkt for styringsgruppen og resten av prosjektorganisasjonen, samt at man sikrer en tydelig rolle- og ansvarsfordeling.

8-talls modell

Prosjektansvarlig er styringsgruppens kontaktperson, kan gjerne være en del av styret, og det anbefales at det er anleggsansvarlig i klubben. Det er viktig at prosjektansvarlig har erfaring fra arbeid i prosjekter og skiller de ulike rollene i relasjon til prosjektet.

Kontaktperson på utførende side i organisasjonsplanen er prosjektleder. Velger man å tilsette en egen prosjektleder, finnes standardkontrakt for denne organiseringen hos Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).

Den utførende siden i organisasjonen kommer gjerne senere i prosjektet da man i idéfasen ikke har et konkret prosjekt. Dette bør senest fastsettes i forprosjektet om man ikke har gjort det i en tidligere delfase.

Gjennomføringsstrategi

Det bør avgjøres hvilken «gjennomførings- og kontraktstrategi» man ønsker å gå videre med i prosjektet. Utfyllende informasjon om de vanligste organiseringsformene og entrepriseformene kan finnes hos DIFI.

Leverandørutviklingsprogrammet fasiliterer innovative offentlige anskaffelser. Programmet skal bidra til at stat og kommuner gjør anskaffelser som skaper innovasjon, og kan derfor bistå i anskaffelsesprosessen.

Denne prosjektgjennomføringsmodellen følger strukturen til en «hovedentreprise», men kan også benyttes ved andre entrepriseformer. Det ligger til grunn at byggherren tilsetter en prosjektleder tidlig, som vist i 8-tallsmodellen, og at denne prosjektlederen styrer prosjektet og rådgivere. Ved å velge en hovedentreprise har man frihet til å kontrahere de ønskede rådgivere i flere omganger. Tekniske rådgivere kan kontraheres i programmeringsfasen eller prosjekteringsfasen etter behov. Kontrahering av hovedentreprenør og eventuelle tekniske entreprenører kommer senere, i byggefasen. Det er vanlig at arkitekt og tekniske rådgivere har kontrakt direkte med byggherren, men administrasjonen av disse gjøres av prosjektlederen.

Byggingen av et idrettsanlegg skiller seg i stor grad fra et ordinært boligprosjekt fordi anlegget kan være teknisk komplekst. Derfor ansees det som en god løsning at man deler leveransene på flere rådgivere og entreprenører, fremfor å få en totalpakke fra én leverandør. Forutsetningen for å velge denne løsningen er en dyktig prosjektleder til å styre prosjektet.

Prosjektlederen vil også lede prosjektet i utførelsesfasen etter at man har kontrahert entreprenører for bygging av anlegget.

Leveranser i fasen: organisasjonsplan, prosjektansvarlig, kontraktstrategi

Beslutningsport 1.1

Last ned wordfil Last ned PDF Gå videre til Utgangspunkt

 

Annen informasjon