Bygging

Bygging

Formålet med fasen er sikre god prosjektstyring gjennom oppfølging av leverandører.

IdeIdefasenOrganiseringUtgangspunktProgrammeringProsjekteringSkisseprosjektForprosjektDetaljprosjektUtførelseKontraheringProduksjonsprosjekteringByggingOvertakelseDriftDriftsrutinerAvhendingProsjekteringUtførelseDrift1.01.11.21.32.02.12.22.33.03.13.23.33.44.04.14.2Det anbefales ikke å starte denne fasen uten at den foregående fasen med sine underfaser og tilhørende beslutningsporter er gjennomført.

Ansvarlig for fasen: Prosjektleder
Deltagere i fasen: Prosjektansvarlig, entreprenører, rådgivere

Oppfølging

I byggefasen må man som prosjekteier følge byggingen ved å delta i byggemøter og ved befaringer. Det er spesielt viktig for å avklare og håndtere avvik og endringer. Man vil da også ha påvirkningsmulighet gjennom hele prosessen, men man må huske på at mange endringer på dette tidspunktet i prosjektet er kostbart.

Under selve byggingen av anlegget har man som prosjekteier ansvar for å følge med prosessen gjennom møter og befaringer samt håndtere henvendelser fra utførende part. I denne perioden bør man etablere milepæler for rapportering fra utførendes side slik at man får en kontinuerlig oppdatering på prosjektet. Det bør rapporteres jevnlig om fremdrift og økonomi, samt at endringsmeldinger bør komme umiddelbart. Man bør (så langt det er mulig) si nei til endringer på dette tidspunktet.

Byggherren skal gjennom byggefasen ivareta arbeidstagernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Dette gjøres gjennom en skriftlig plan som beskriver risikoforholdene i prosjektet. En SHA-plan lages for hvert spesifikke prosjekt. Entreprenøren har sitt eget helse, miljø og sikkerhetssystem (HMS). For prosjektet er det viktig at HMS-systemet tar opp de deler av SHA-planen som er relevant for arbeidet. Se mer hos Arbeidstilsynet

Ferdigbefaring

Når anlegget er ferdig bør det gjennomgås for å forsikre seg om at det er i tråd med kravspesifikasjon. I ferdigbefaringen skal man som prosjekteier ikke godta feil og mangler, til tross for at man kanskje ønsker å ta anlegget raskt i bruk. Dersom det avdekkes feil er det entreprenørens ansvar å utbedre disse for egen regning. Man skal ha kontraktfestet dette tidligere i prosjektet.

Leveranser i fasen: endringshåndtering, befaringer, ferdigbefaring

Beslutningsport 3.3

Last ned wordfil Last ned PDF Gå videre til Overtakelse

 

Annen informasjon