Veiledere

Nyeste Veiledere

81 resultat(er)
Nedenfor finner du flere veiledere
Innholdstype: Veiledere

IWWFs miljøhåndbok for vannsport

Du finner her en engelsk håndbok for miljøhensyn fra International Water Ski & Wakeboard Federation, utgitt i 2014.

Innholdstype: Veiledere

Kampidretter - konkurranseflater

Du finner her en oversikt over mål og krav som stilles til konkurranseflater i forskjellige kampidretter.

Innholdstype: Veiledere

Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder

Dette er en veileder for kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder, som blant annet utfartsområder, nærturområder og badeplasser. Det legges særlig vekt på kartlegging av tilgjengelighet for bevegelseshemmede, men også kartlegging av tilgjengelighet for synshemmede. Veilederen er utarbeidet av Statens Kartverk og utgitt i 2017.

Innholdstype: Veiledere

Kartnormene orientering

Orienteringsidretten drives idag over hele verden. For å kunne oppnå rettferdige konkurranseforhold og framtidig vekst for idretten er det viktig å ha en felles tilnærming til spørsmål som angår tolkning og framstilling av o-kart.

Innholdstype: Veiledere
Klatreanlegg - Planlegging, bygging og drift

Klatreanlegg - Planlegging, bygging og drift

Du finner her en veileder utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Klatreforbund i 2015. Denne veilederen legger føringer for klatreanlegg som ønsker å søke økonomisk støtte til bygging, og krav til de som skal arrangere nasjonale eller internasjonale konkurranser. Formålet med denne veilederen er å formidle kunnskap om hvordan man bygger gode og funksjonelle anlegg.

Innholdstype: Veiledere
Konsepthall Curling

Konsepthall Curling

I 2015 kom Norges Curlingforbund med en oppdatert versjon av rapporten ”Konsepthall Curling” fra 2007 . Rapporten er en teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller.

Innholdstype: Veiledere

Krav til badmintonanlegg

Denne veilederen om badmintonanlegg er utarbeidet av Norges Badminton Forbund. Den angir banemål og andre krav som stilles til et badmintonanlegg.

Innholdstype: Veiledere

Kravspesifikasjoner biljardbord og anlegg

Denne veilederen er utarbeidet av Norges Biljardforbund og angir en standard for utstyr til bruk i organisert trening- og turneringsvirksomhet.

Innholdstype: Veiledere

Kunstgressboka - Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veilederen er utarbeidet av Norges Fotballforbund og Kulturdepartementet i 2015. Den gir en innføring i bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av kunstgressbaner. Veilederen omfatter også tilrettelegging for vinterdrift.

Innholdstype: Veiledere
Kunststoffdekker for friidrett - standard konkurransegrunnlag

Kunststoffdekker for friidrett - standard konkurransegrunnlag

Dette dokumentet er utgitt av Kulturdepartementet i 2012 og inneholder beskrivelse for innhenting av tilbud, levering og legging av kunststoffdekke m.m.

Innholdstype: Veiledere
Lyden av modellfly: En veileder for håndtering av uønsket lyd

Lyden av modellfly: En veileder for håndtering av uønsket lyd

Denne veilederen innholder blant annet tips om støydemping, hvordan foreta støymåling og hvordan håndtere naboklager. Den er utgitt av Norges Luftsportforbund.

Innholdstype: Veiledere

Målbok for idrettsanlegg

Denne veilederen gir krav til mål og utforming for mange av de mest aktuelle idrettsanleggene i Norge.

Innholdstype: Veiledere

Manual for turskilt

Denne manualen for skilting av turruter inneholder standarder og anbefalinger om skilt, informasjonstavler og turkort. Den supplerer Merkehåndboka 2019 (felthåndboka) og er en del av merkehandboka.no. Manualen bygger på tidligereutgaver av Merkehåndboka, og på det arbeidet som er utført i regi av Turskiltprosjektet.

Innholdstype: Veiledere

Merkehåndboka - Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten

Merkehåndboka utgitt av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge er en håndbok for enkel fysisk tilrettelegging for ferdsel i naturen. Den inneholder maler og systemer i tillegg til gode ideer og eksempler på hvordan man bør gå fram i arbeidet med tilrettelegging for vandring, skigåing, sykling og ferdsel på vann.

Innholdstype: Veiledere

Merkehåndboka - Tilrettelegging og synliggjøring av turruter

Denne utgaven av Merkehåndboka (2019) bygger videre på det grundige arbeidet utført gjennom tidligere utgaver av Merkehåndboka. Turskiltprosjektet, og særlig Manual Turskiltprosjektet 2015, har også lagt viktige premisser for revisjonsarbeidet. I tillegg er det gjort et nytt arbeid med definisjoner av sentrale begreper, omtale av tilgjengelighet og digitale veiledere for ro- og padleruter og...

Innholdstype: Veiledere
Modellflyplass: Anleggsveileder for modellflyklubber i NLF

Modellflyplass: Anleggsveileder for modellflyklubber i NLF

NLF Modellflyseksjonen har laget denne veilederen i samarbeid med anleggskomiteen i NLF. Veilederen tar primært for seg anleggelse, drift og vedlikehold av dedikerte modellflyplasser, men også tilgang til haller for innendørsflyging, og tilgang til flyplasser for flyging av stormodeller. Den er utgitt i 2016.

Innholdstype: Veiledere

Multifunksjonelle golfanlegg

Golfanlegg har store arealer som ikke brukes til golfspill, og klubbhusene står ofte tomme i vinterhalvåret. Dette gir et stort potensial for bedre utnyttelse. Grøntområdene kan skape nye muligheter for et aktivt friluftsliv, særlig i tilknytning til tettsteder. Denne idé- og eksempelsamlingen skal inspirere til multifunksjonelle aktiviteter i golfanlegg.

Innholdstype: Veiledere

Naturgressboka - Bygging, drift og vedlikehold av gressbaner

Veilederen er utarbeidet av Norges Fotballforbund og Kulturdepartementet i 2002. Den gir en kort innføring i hvordan en naturgressbane for fotball bygges, driftes og vedlikeholdes.

Innholdstype: Veiledere

Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv

Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv handler om fysisk tilrettelegging. Veilederen beskriver hvordan fysisk tilrettelegging kan gjennomføres med så liten miljøbelastning og så små inngrep i naturmiljøet og kulturlandskapet som mulig samtidig som naturmangfoldet og kvaliteten på friluftslivsopplevelsen ivaretas.

Innholdstype: Veiledere

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder

Veilederen viser hvordan kommunene bør legge en målrettet og kunnskapsbasert planlegging på kommuneplannivå til grunn for å verne om og videreutvikle grønnstrukturen i byer og tettsteder. Målet for planleggingen vil være å ivareta gode forhold for friluftsliv og fysisk aktivitet, landskapsbilde og naturmangfold ut fra de rammer kommunen setter, og overordnete forutsetninger. Veilederen ble utgitt...

Innholdstype: Veiledere

Planlegging og bygging av fleridrettshaller i Norge

Norges Håndballforbund har i samarbeid med Norges Basketballforbund og Norges Bandyforbund laget dette dokumentet utgitt i 2016. Dokumentet er ment som et hjelpemiddel til alle som har planer om å bygge en idrettshall, og skal sikre at bygget blir optimalt for dem det bygges for: Først og fremst utøverne. Deretter tilskuerne.

Innholdstype: Veiledere

Prosjektmodellen

Prosjektmodellen er Gode idrettsanlegg sin prosjektgjennomføringsmodell. Den er skrevet ved NTNU for godeidrettsanlegg.no med fokus på realisering av idrettsanlegg. Modellens målsetting er å bidra til bygging av bedre idrettsanlegg gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring gjennom hele prosessen fra idé til drift. Modellen er delt i fire hovedfaser; Idé, Prosjektering, Utførelse og Drift. Hver...

Innholdstype: Veiledere

Regulering av fart og bruk av farvann, elver og innsjøer når det gjelder vannscootere

Denne veileder er gitt ut av Samferdselsdepartementet og omhandler muligheter for lokale reguleringer av fart og bruk av kommunenes sjøområder, samt elver og innsjøer

Innholdstype: Veiledere
Rehabilitering/ ombygging av eldre idrettsanlegg

Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg

Denne veilederen fra Kulturdepartementet handler om hvilke vilkår som gjelder for å kunne søke om tilskudd av spillemidler til rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Innholdstype: Veiledere

Retningslinjer - mål og krav for innredning av bowlinghall

Du finner her en veileder for bowlinghall utarbeidet av Norges Bowlingforbund. Veilederen inneholder plantegninger, samt ulike kravsspesifikasjoner for planlegging av bowlinghall. Denne utgaven er en oppdatering av den forrige.

Sider