Alle faser

Nyeste publiserte fase/milepæl i IA-modellen

  • Formålet med fasen er å avhende anlegget på en god måte gjennom salg...
  • Formålet med fasen er å sikre en god og rasjonell driftsfase gjennom...
  • Formålet med fasen er å sikre en formell og strukturert gjennomføring...
16 resultat(er)
Nedenfor finner du flere faser
Innholdstype: Prosjektmodell

Avhending

Formålet med fasen er å avhende anlegget på en god måte gjennom salg eller riving.

Innholdstype: Prosjektmodell

Bygging

Formålet med fasen er sikre god prosjektstyring gjennom oppfølging av leverandører.

Innholdstype: Prosjektmodell

Detaljprosjekt

Formålet med fasen er å utarbeide detaljerte prosjektdokumenter for byggefasen.

Innholdstype: Prosjektmodell

Drift

Driftsfasen starter når anlegget er overlevert eier og skal tas i bruk. Fasen består av tre underfaser: Igangkjøring, Daglig drift og Avhending. I denne fasen overleveres anlegget til eier og...

Innholdstype: Prosjektmodell

Driftsrutiner

Formålet med fasen er å sikre en god og rasjonell driftsfase gjennom gode rutiner og systemer.

Innholdstype: Prosjektmodell

Forprosjekt

Formålet med fasen er å utvikle byggeprogrammet og søke om spillemidler.

Innholdstype: Prosjektmodell

Idéfasen

Idéfasen utreder muligheten og behovet for et nytt idrettsanlegg. Fasen er delt i tre underfaser: Organisering, Utgangspunkt og Programmering. I Utgangspunktet skal fokuset ligge på å avdekke behov...

Innholdstype: Prosjektmodell

Kontrahering

Formålet med fasen er å evaluere tilbud og kontrahere leverandører for byggefasen.

Innholdstype: Prosjektmodell

Organisering

Formålet med fasen er å sikre en formell og strukturert gjennomføring og styring av prosjektet

Innholdstype: Prosjektmodell

Overtakelse

Formålet med fasen er å kontrollere at anlegget svarer til de krav og standarder som ble satt i prosjekteringsfasen.

Innholdstype: Prosjektmodell

Produksjonsprosjektering

Formålet med fasen er å supplere produksjonsunderlaget og søke igangsettingstillatelse.

Innholdstype: Prosjektmodell

Programmering

Formålet med fasen er å danne grunnlaget for prosjektering av anlegget, basert på de rammer og mål man har.

Innholdstype: Prosjektmodell

Prosjektering

Prosjekteringsfasen består av tre underfaser: Skisseprosjekt, Forprosjekt og Detaljprosjekt. Idéen om idrettsanlegget utvikles videre gjennom evaluering og valg av utforming, arealdisponering og...

Innholdstype: Prosjektmodell

Skisseprosjekt

Formålet med fasen er å komme frem til flere løsningsforslag og velge det beste konseptet for videre arbeid.

Innholdstype: Prosjektmodell

Utførelse

Utførelsesfasen består av fire deler: Kontrahering, Produksjonsprosjektering, Byggingen og Overtagelse. For klubben og kommunen går denne fasen oftest ut på å følge med på prosessen. Prosjektleders...

Innholdstype: Prosjektmodell

Utgangspunkt

Formålet med fasen er å avdekke behov, mål og rammer for prosjektet.