Utslipp av kjemiske stoffer fra ulike typer av idrettsgulv

Utslipp av kjemiske stoffer fra ulike typer av idrettsgulv

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Emisjon (avgassing) fra idrettsgulv vil føre til at det dannes kjemikalier i luften, som i verste fall forårsaker helseskader. Ved NTNU har det blitt utført emisjonstester av to ulike parkettgulv som benyttes i idrettshaller. Gulvene ble testet for forskjellige kjemiske stoffer: VOC/TVOC, formaldehyd, acetaldehyd og kreftfremkallende forbindelser. I 2019 vil også et kunstdekke bli testet.

Emisjon av kjemiske forbindelser fra ulike idrettsgulv 

Luftkvaliteten i idrettshaller kan oppleves som dårlig, noe som kan redusere treningslyst og treningseffekt, og påvirke brukernes helse [1]. Dette kan blant annet skyldes emisjon av kjemiske forbindelser fra bygningsmaterialer.

Gulvet i en idrettshall utgjør en stor del av det totale overflatearealet, og vil derfor være av stor betydning for hvilke forbindelser som inhaleres av brukerne. Ifølge McCaVerty (referert i [2]) vil mengden inhalerte forurensninger fra inneluften øke i takt med respirasjonsfrekvensen og utsette brukerne for helsefare. Mesteparten av luften inhaleres via munnen og vil dermed ikke filtreres for store partikler og ulike typer av oppløselig damp. I tillegg vil en økt respirasjonsfrekvens transportere forurensninger lengre ned i luftveiene [2].

Flyktige organiske forbindelser (VOC) / totalt flyktige organiske forbindelser (TVOC) og formaldehyd forekommer vanligvis i bygningsmaterialer og kan ved inhalering forårsake negative helseeffekter [3,4]. I idrettshaller benyttes vanligvis kunstdekke eller parkett som ett underlagsmateriale [5]. Disse materialene inneholder blant annet formaldehyd og VOC, som er påvist å være de største emisjonskildene til innemiljøet [6]. Hvor mye av de nevnte stoffene som emitterer fra gulvmaterialet kan være av betydning for brukernes helse, og hvilket gulv som velges i idrettshaller bør derfor vurderes nøye.

På bakgrunn av dette har det ved NTNU blitt utført emisjonstester av to ulike parkettgulv, som har blitt analysert for VOC/TVOC, formaldehyd, acetaldehyd og kreftfremkallende forbindelser gruppe 1A og 1B. I løpet av våren 2019 skal det i tillegg utføres et forsøk av kunstdekke med underkonstruksjon. Forsøkene utføres i henhold til standardene NS-EN ISO 16000-serien, CEN/TS 16516:2013 og NS-EN 16516:2017. Forsøket går ut på at hvert gulv plasseres i et emisjonskammer av typen VCE 8000/S, og forblir i kammeret i løpet av hele forsøksperioden på 28 dager. Ved dag 3, (7) og 28 tas det ut luftprøver fra kammeret som analyseres ved et eksternt laboratorium.

Når resultater fra det sistnevnte forsøket foreligger, vil resultatene fra de tre forsøkene publiseres på godeidrettsanlegg.no.

 

Litteraturliste:

Ingressteksten er basert på informasjon fra Astma- og allergiforbundet: Kjemikalier, avgassinger og dufter, (sist oppdatert 27.11.18) hentet 01.04.19

[1] Lu, W-H., Wei, W. og Feng, X., 2011. Test and analysis on the indoor air quality of gymnasium in the university. International Conference on Human Health and Biomedical Engineering, s. 807-810. DOI: 10.1109/HHBE.2011.6028950

[2] Carlisle, A. J. og Sharp, N. C. C., 2001. Exercise and outdoor ambient air pollution. British Journal of Sports Medicine, 35(4), s.214-222. DOI: 10.1136/bjsm.35.4.214

[3] Barro, R., Regueiro, J., Llompart, M. og Garcia-Jares, C., 2009. Analysis of industrial contaminants in indoor air: Part 1. Volatile organic compounds, carbonyl compounds, polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls. Journal of Chromatography A, 1216(3), s.540-566. DOI: 10.1016/j.chroma.2008.10.117

[4] Kaden, D.A., Mandin, C., Nielsen, G.D. og Wolkoff, P., 2010. 3. Formaldehyde. I: World Health Organization (WHO), utg. 2010. WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Kap.3. ISBN 978 92 890 0213 4

[5] Senter for Idrettsskadeforskning, u.å. Sammenheng mellom ulike typer gulvdekker og forekomsten av fremre korsbåndskader i håndball. [internett] Tilgjengelig fra: <https://www.klokeavskade.no/no/prosjekter/sammenheng-mellom-ulike-typer-gulvdekker-og-forekomsten-av-fremre-korsbandskader-i-handball/> [Hentet 25.februar 2019]

[6] Xiong, J., Liu, C. og Zhang, Y., 2012. A general analytical model for formaldehyde and VOC emission/sorption in single-layer building materials and its application in determining the characteristic parameters. Atmospheric Environment, 47, s.288-294. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2011.10.063
 

 

 

Annen informasjon

40 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Presentasjoner fra NGTF sin Anleggs- og lederkonferanse

I starten av november gjennomførte Norges Gymnastikk- og Turnforbund en konferanse med mange presentasjoner som kan være relevante for flere idretter enn bare turn. Du finner noen av presentasjonene...

Innholdstype: Verktøy
Foto: Norges Volleyballforbund

Sittevolleyball

Her finner du informasjon og banemål for sittevolleyball.

Innholdstype: Aktuelt

Skattekista - et skoleprosjekt med idrettshall og svømmehall

Flesberg kommune skal bygge en ny skole for 1. til 10. trinn på Stevningsmogen. Prosjektet "Skattekista" inneholder også idrettshall med tribuner, garderobeanlegg og trimrom/treningsstudio...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Ivar D. Jørgensen

Slik fikk håndballgruppa i ROS IL ny hall

Håndballgruppa i ROS IL jobbet godt med rekruttering av nye spillere. Dette resulterte i en rask vekst og et behov for en større hall. Ønsket om å utvide hallen fikk ledelsen til å kontakte kommunen...

Innholdstype: Publikasjon

Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006 - 2015 (2016)

Det bygges mange idrettsanlegg i Norge. I årene 2006-2015 ble det bygget nesten 9000 anlegg ifølge tall fra Idrettsanleggsregisteret. Her presenteres tallene slik de er kategorisert i...

Innholdstype: Forbildeanlegg

Stavern Idrettshall - en «basishall» litt utenom det vanlige?

Prosjektet "Nye Stavern idrettshall" har vært en lang reise. Nå er hallen tatt i bruk, og resultatet er et flerfunksjonelt idrettsanlegg der brukere har blitt involvert tidlig i prosessen,...

Innholdstype: Aktuelt

Studietur til København - se og bli inspirert av danskene

Mange av de vi møter forteller oss om studieturer til København. Nå har vi i Gode idrettsanlegg selv tatt turen for å se og lære av våre danske naboer. Turen hadde to fokusområder: flerbruksanlegg og...

Innholdstype: Aktuelt
Skjermbilde fra video på YouTube laget av Per Eide Studio AS og HelloNeo

Ulstein Arena vant Statens pris for byggkvalitet 2018

Ulstein Arena består av idrettshall, klatrehall, svømmehall og bibliotek. Anlegget er brukt til å utvikle tettstedet Ulsteinvik. Idrettsanlegget og biblioteket skaper mye liv, med aktivitet store...

Innholdstype: Veiledere
Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Tribuner helt ned til aktivitetsflaten. Foto: Gode idrettsanlegg

Utleirahallen - et plassøkonomisk fleridrettsanlegg

Utleirahallen er en flerbrukshall i Trondheim, som eies og driftes av idrettslaget Utleira IL. Hallen sto ferdig høsten 2015, med to håndballflater, styrketreningsrom, sosialt rom, klubbhus, kontorer...

Sider