Utslipp av kjemiske stoffer fra ulike typer av idrettsgulv

Utslipp av kjemiske stoffer fra ulike typer av idrettsgulv

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Emisjon (avgassing) fra idrettsgulv vil føre til at det dannes kjemikalier i luften, som i verste fall forårsaker helseskader. Ved NTNU har det blitt utført emisjonstester av to ulike parkettgulv som benyttes i idrettshaller. Gulvene ble testet for forskjellige kjemiske stoffer: VOC/TVOC, formaldehyd, acetaldehyd og kreftfremkallende forbindelser. I 2019 vil også et kunstdekke bli testet.

Emisjon av kjemiske forbindelser fra ulike idrettsgulv 

Luftkvaliteten i idrettshaller kan oppleves som dårlig, noe som kan redusere treningslyst og treningseffekt, og påvirke brukernes helse [1]. Dette kan blant annet skyldes emisjon av kjemiske forbindelser fra bygningsmaterialer.

Gulvet i en idrettshall utgjør en stor del av det totale overflatearealet, og vil derfor være av stor betydning for hvilke forbindelser som inhaleres av brukerne. Ifølge McCaVerty (referert i [2]) vil mengden inhalerte forurensninger fra inneluften øke i takt med respirasjonsfrekvensen og utsette brukerne for helsefare. Mesteparten av luften inhaleres via munnen og vil dermed ikke filtreres for store partikler og ulike typer av oppløselig damp. I tillegg vil en økt respirasjonsfrekvens transportere forurensninger lengre ned i luftveiene [2].

Flyktige organiske forbindelser (VOC) / totalt flyktige organiske forbindelser (TVOC) og formaldehyd forekommer vanligvis i bygningsmaterialer og kan ved inhalering forårsake negative helseeffekter [3,4]. I idrettshaller benyttes vanligvis kunstdekke eller parkett som ett underlagsmateriale [5]. Disse materialene inneholder blant annet formaldehyd og VOC, som er påvist å være de største emisjonskildene til innemiljøet [6]. Hvor mye av de nevnte stoffene som emitterer fra gulvmaterialet kan være av betydning for brukernes helse, og hvilket gulv som velges i idrettshaller bør derfor vurderes nøye.

På bakgrunn av dette har det ved NTNU blitt utført emisjonstester av to ulike parkettgulv, som har blitt analysert for VOC/TVOC, formaldehyd, acetaldehyd og kreftfremkallende forbindelser gruppe 1A og 1B. I løpet av våren 2019 skal det i tillegg utføres et forsøk av kunstdekke med underkonstruksjon. Forsøkene utføres i henhold til standardene NS-EN ISO 16000-serien, CEN/TS 16516:2013 og NS-EN 16516:2017. Forsøket går ut på at hvert gulv plasseres i et emisjonskammer av typen VCE 8000/S, og forblir i kammeret i løpet av hele forsøksperioden på 28 dager. Ved dag 3, (7) og 28 tas det ut luftprøver fra kammeret som analyseres ved et eksternt laboratorium.

Når resultater fra det sistnevnte forsøket foreligger, vil resultatene fra de tre forsøkene publiseres på godeidrettsanlegg.no.

 

Litteraturliste:

Ingressteksten er basert på informasjon fra Astma- og allergiforbundet: Kjemikalier, avgassinger og dufter, (sist oppdatert 27.11.18) hentet 01.04.19

[1] Lu, W-H., Wei, W. og Feng, X., 2011. Test and analysis on the indoor air quality of gymnasium in the university. International Conference on Human Health and Biomedical Engineering, s. 807-810. DOI: 10.1109/HHBE.2011.6028950

[2] Carlisle, A. J. og Sharp, N. C. C., 2001. Exercise and outdoor ambient air pollution. British Journal of Sports Medicine, 35(4), s.214-222. DOI: 10.1136/bjsm.35.4.214

[3] Barro, R., Regueiro, J., Llompart, M. og Garcia-Jares, C., 2009. Analysis of industrial contaminants in indoor air: Part 1. Volatile organic compounds, carbonyl compounds, polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls. Journal of Chromatography A, 1216(3), s.540-566. DOI: 10.1016/j.chroma.2008.10.117

[4] Kaden, D.A., Mandin, C., Nielsen, G.D. og Wolkoff, P., 2010. 3. Formaldehyde. I: World Health Organization (WHO), utg. 2010. WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Kap.3. ISBN 978 92 890 0213 4

[5] Senter for Idrettsskadeforskning, u.å. Sammenheng mellom ulike typer gulvdekker og forekomsten av fremre korsbåndskader i håndball. [internett] Tilgjengelig fra: <https://www.klokeavskade.no/no/prosjekter/sammenheng-mellom-ulike-typer-gulvdekker-og-forekomsten-av-fremre-korsbandskader-i-handball/> [Hentet 25.februar 2019]

[6] Xiong, J., Liu, C. og Zhang, Y., 2012. A general analytical model for formaldehyde and VOC emission/sorption in single-layer building materials and its application in determining the characteristic parameters. Atmospheric Environment, 47, s.288-294. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2011.10.063
 

 

 

Annen informasjon

40 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: André Flatner, Fredrikstad kommune

Lislebyhallen

Lislebyhallen ble tildelt prisen Årets Idrettsanlegg 2016, med begrunnelsen "...imponerende planprosess, der det fysiske og sosiale miljøet er ivaretatt og koordinert med idrettens krav på en...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Løten Turn

Løtenhallen basishall

Etter et grundig forarbeid i Løten Turn, idrettsrådet og kommunen, ble det i 2010 bygget en ny basishall i Løten kommune. Hallen er bygget som et tilbygg på den eksisterende fleridrettshallen på...

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Dagslys i idrettshaller (2017)

Å utnytte dagslys som dominerende lyskilde i bygninger er i vinden som aldri før. Til tross for dette, er bruk av dagslys i idrettshaller lite utbredt på grunn av utfordringer knyttet til visuell...

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Idrettsanleggsstatistikk (2016)

Denne oppgaven gjør en analyse av Kulturdepartementets Idrettsanleggsregister. Oppgaven er skrevet ved Uppsala universitet med Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU som ekstern veileder.

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Jenters forhold til spontanidrettsplasser (2017)

Hvordan kan man stimulere unge jenters spontane fysiske aktivitet på en idrettsplass? En forstudie i utviklingen av Alby Folkhälsopark. Nøkkelord: Kjønnsperspektiv i idrett, Alby Folkhälsopark,...

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Livssykluskostnader for idrettsanlegg (2011)

Hensikten med denne masteroppgaven er å synliggjøre hvordan livssykluskostnadene for en flerbrukshall kan reduseres, samt å gi en indikasjon på livssykluskostnadene basert på etablerte nøkkeltall fra...

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Respons av massive tregulv i idrettshaller (2012)

Masteroppgaven tar for seg utforming av idrettsgulv i massivtre. Det ble utarbeidet to testgulv hos SINTEF Byggforsk som ble testet for kravene til støtdempning, deformasjon, ballsprett, friksjon og...

Innholdstype: Aktuelt

Ny fotball- og flerbrukshall åpnet på Flatåsen i Trondheim

Flatåshallen i Trondheim er Norges første prosjekt som er ferdigstilt med prosjektstyringsmetoden Best Value Procurement. Prosjektet inneholder kommunes første innendørs fotballbane samt en...

Innholdstype: Verktøy

Passivhusstandard for idrettshall

Hva skiller idrettsbygg fra yrkesbygg? Hvordan lage et realistisk energibudsjett?

Innholdstype: Veiledere

Planlegging og bygging av fleridrettshaller i Norge

Norges Håndballforbund har i samarbeid med Norges Basketballforbund og Norges Bandyforbund laget dette dokumentet utgitt i 2016. Dokumentet er ment som et hjelpemiddel til alle som har planer om å...

Sider