Utslipp av kjemiske stoffer fra ulike typer av idrettsgulv

Utslipp av kjemiske stoffer fra ulike typer av idrettsgulv

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Emisjon (avgassing) fra idrettsgulv vil føre til at det dannes kjemikalier i luften, som i verste fall forårsaker helseskader. Ved NTNU har det blitt utført emisjonstester av to ulike parkettgulv som benyttes i idrettshaller. Gulvene ble testet for forskjellige kjemiske stoffer: VOC/TVOC, formaldehyd, acetaldehyd og kreftfremkallende forbindelser. I 2019 vil også et kunstdekke bli testet.

Emisjon av kjemiske forbindelser fra ulike idrettsgulv 

Luftkvaliteten i idrettshaller kan oppleves som dårlig, noe som kan redusere treningslyst og treningseffekt, og påvirke brukernes helse [1]. Dette kan blant annet skyldes emisjon av kjemiske forbindelser fra bygningsmaterialer.

Gulvet i en idrettshall utgjør en stor del av det totale overflatearealet, og vil derfor være av stor betydning for hvilke forbindelser som inhaleres av brukerne. Ifølge McCaVerty (referert i [2]) vil mengden inhalerte forurensninger fra inneluften øke i takt med respirasjonsfrekvensen og utsette brukerne for helsefare. Mesteparten av luften inhaleres via munnen og vil dermed ikke filtreres for store partikler og ulike typer av oppløselig damp. I tillegg vil en økt respirasjonsfrekvens transportere forurensninger lengre ned i luftveiene [2].

Flyktige organiske forbindelser (VOC) / totalt flyktige organiske forbindelser (TVOC) og formaldehyd forekommer vanligvis i bygningsmaterialer og kan ved inhalering forårsake negative helseeffekter [3,4]. I idrettshaller benyttes vanligvis kunstdekke eller parkett som ett underlagsmateriale [5]. Disse materialene inneholder blant annet formaldehyd og VOC, som er påvist å være de største emisjonskildene til innemiljøet [6]. Hvor mye av de nevnte stoffene som emitterer fra gulvmaterialet kan være av betydning for brukernes helse, og hvilket gulv som velges i idrettshaller bør derfor vurderes nøye.

På bakgrunn av dette har det ved NTNU blitt utført emisjonstester av to ulike parkettgulv, som har blitt analysert for VOC/TVOC, formaldehyd, acetaldehyd og kreftfremkallende forbindelser gruppe 1A og 1B. I løpet av våren 2019 skal det i tillegg utføres et forsøk av kunstdekke med underkonstruksjon. Forsøkene utføres i henhold til standardene NS-EN ISO 16000-serien, CEN/TS 16516:2013 og NS-EN 16516:2017. Forsøket går ut på at hvert gulv plasseres i et emisjonskammer av typen VCE 8000/S, og forblir i kammeret i løpet av hele forsøksperioden på 28 dager. Ved dag 3, (7) og 28 tas det ut luftprøver fra kammeret som analyseres ved et eksternt laboratorium.

Når resultater fra det sistnevnte forsøket foreligger, vil resultatene fra de tre forsøkene publiseres på godeidrettsanlegg.no.

 

Litteraturliste:

Ingressteksten er basert på informasjon fra Astma- og allergiforbundet: Kjemikalier, avgassinger og dufter, (sist oppdatert 27.11.18) hentet 01.04.19

[1] Lu, W-H., Wei, W. og Feng, X., 2011. Test and analysis on the indoor air quality of gymnasium in the university. International Conference on Human Health and Biomedical Engineering, s. 807-810. DOI: 10.1109/HHBE.2011.6028950

[2] Carlisle, A. J. og Sharp, N. C. C., 2001. Exercise and outdoor ambient air pollution. British Journal of Sports Medicine, 35(4), s.214-222. DOI: 10.1136/bjsm.35.4.214

[3] Barro, R., Regueiro, J., Llompart, M. og Garcia-Jares, C., 2009. Analysis of industrial contaminants in indoor air: Part 1. Volatile organic compounds, carbonyl compounds, polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls. Journal of Chromatography A, 1216(3), s.540-566. DOI: 10.1016/j.chroma.2008.10.117

[4] Kaden, D.A., Mandin, C., Nielsen, G.D. og Wolkoff, P., 2010. 3. Formaldehyde. I: World Health Organization (WHO), utg. 2010. WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Kap.3. ISBN 978 92 890 0213 4

[5] Senter for Idrettsskadeforskning, u.å. Sammenheng mellom ulike typer gulvdekker og forekomsten av fremre korsbåndskader i håndball. [internett] Tilgjengelig fra: <https://www.klokeavskade.no/no/prosjekter/sammenheng-mellom-ulike-typer-gulvdekker-og-forekomsten-av-fremre-korsbandskader-i-handball/> [Hentet 25.februar 2019]

[6] Xiong, J., Liu, C. og Zhang, Y., 2012. A general analytical model for formaldehyde and VOC emission/sorption in single-layer building materials and its application in determining the characteristic parameters. Atmospheric Environment, 47, s.288-294. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2011.10.063
 

 

 

Annen informasjon

40 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Nils Petter Dale

Hønefoss Arena

Hønefoss Arena er Hønefoss sin nyeste møteplass og storstue for idrett og helse. Hallen ble åpnet 1. februar 2015 og er et samarbeid mellom Ringerike, Hole og Jevnaker kommune, Aka AS og Ringerike...

Innholdstype: Temaside

Idrettshall

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Innholdstype: Verktøy

Informasjon om krav til idrettshaller for amerikanske idretter

Du finner her behov og krav til innendørs anlegg for utøvelse av de amerikanske idrettene cheerleading, cheerdance og ultimate.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Byggeindustrien, Trond Joelson

Jessheim Is- og Flerbrukshall

Jessheim Is- og Flerbrukshall ligger i utkanten av Jessheim sentrum, i Ullensaker kommune, Akershus. Anlegget sto ferdig i januar 2014, og er kommunens første innendørstilbud for isidretter.

Innholdstype: Publikasjon

Konseptvalgsutredning: Risenga og Atlanten idrettspark (2018)

Atlanten og Risenga idrettspark er to idrettsparker med flere fellesnevnere; relativt lik bygningsmasse med en blanding av idrettsanlegg og andre offentlige bygg der det både er rehabiliteringsbehov...

Innholdstype: Publikasjon

Kostnadsstatistikk: idrettshaller (2016)

Idrettshallen, eller flerbrukshallen som den også kalles, er en av de vanligste arenaer for idrett, både for skoler og organisert idrett i lagene.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fotograf: Kristina Schröder. Arkitekt: Norconsult AS

Kraft II - Et av Nord-Norges beste og mest allsidige treningstilbud

Norges arktiske studentsamskipnad har satset stort for å gi studenter i Tromsø et bedre treningstilbud. I 2016 vedtok de å bygge ut Kraft studentidrettssenter. Det nye innholdsrike idrettsbygget...

Innholdstype: Veiledere

Krav til badmintonanlegg

Denne veilederen om badmintonanlegg er utarbeidet av Norges Badminton Forbund. Den angir banemål og andre krav som stilles til et badmintonanlegg.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Hovedinngang. Foto: Gode idrettsanlegg

Larsgården idrettshall med aktivitetssal tilrettelagt for fekting og kampidrett

Larsgården skole hadde en gammel gymsal på 129 kvm, som ble erstattet av en delbar fleridrettshall på 1100 kvm og en fleraktivitetssal, som kalles Speilsalen, med oppmerking for fekting på ca. 400...

Sider